การดำเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธนาคารตระหนักดีว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ธนาคารจึงดำเนินธุรกิจตามหลักสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนให้กับลูกค้า พร้อมให้บริการสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

จากภาวการณ์ในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีการใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

 • ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการด้านพลังงานที่กำหนด
 • ธนาคารจะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของธนาคาร สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 • ธนาคารจะจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด
 • ธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
 • ธนาคารจะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 • ธนาคารจะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
 • ธนาคารจะจัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน รวมทั้งรายงานผลเป็นประจำทุกปี
 • ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน จะมีการทบทวนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและปรากฏการณ์โลกร้อน

ธนาคารกรุงเทพได้รับการรับรองการเป็นองค์กรที่มีการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

คลิกที่นี่ เพื่อดูใบรับรองที่ธนาคารได้รับ

การดำเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธนาคารกรุงเทพตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อประโยชน์อันยั่งยืน โดยมีการดำเนินการทั้งภายในธนาคารและการสนับสนุนองค์กรอื่น รวมทั้งลูกค้าเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเลือกใช้พลังงานทางเลือก รวมถึงการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนทั้งข้อมูลและความรู้ในเชิงวิชาการ เป็นตัวกลางสนับสนุนการขยายธุรกิจและเครือข่ายของลูกค้าและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารที่สำคัญและได้รับการยอมรับจากลูกค้า ได้แก่

สินเชื่อบัวหลวงกรีน
เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการลงทุนเพื่อการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถขอสินเชื่อนี้เพื่อหลากหลายวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน เช่น การพัฒนาพลังงานทางเลือกหรือพลังงานหมุนเวียน การผลิตสินค้าฉลากเขียว การจัดการของเสีย และการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนสารเคมี

สินเชื่อเกษตรก้าวหน้า
ธนาคารสนับสนุนเกษตรกรที่ต้องการลงทุนในเทคโนโลยีที่ผ่านการทดลองและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ หรือการ
สร้างนวัตกรรมของตนเอง ด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับโครงการที่ผ่านการอนุมัติ เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

การดำเนินธุรกิจที่แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐนิเวศ

ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยธนาคารได้เริ่มต้นพัฒนาโครงการเพื่อติดตามการใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้วัสดุกระดาษ อย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาคำนวณประกอบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยใช้อาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารเป็นต้นแบบ

มาตรการอนุรักษ์การใช้พลังงานในการดำเนินธุรกิจ
ธนาคารเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนหลอด Fluorescent เป็นหลอด LED ของอาคารควบคุมด้านพลังงาน กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวน 6 อาคาร ได้แก่ อาคารสำนักงานใหญ่ อาคารตรีทิพย์ อาคารพระราม 3 อาคารแสงทองธานี อาคารพระราม 9 และอาคารหัวลำโพง จำนวน 41,000 หลอด คาดการณ์การประหยัดพลังงาน 3.8 MWh ต่อปี

การกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบถูกวิธีอย่างครบวงจร
ธนาคารตระหนักถึงปัญหาของการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ประกอบในการดำเนินธุรกิจของธนาคารอย่างจริงจัง และมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของโลกและลดมลภาวะที่จะเกิดต่อสังคมและชุมชน จึงได้ร่วมมือกับบริษัท Tes-AMM จำกัด (Thailand) ซึ่งเป็นพันธมิตรธุรกิจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตรับรองมาตรฐานสากล ในการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบถูกวิธีอย่างครบวงจร ซึ่งถือได้ว่าธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียวในประเทศไทยที่ริเริ่มส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ใช้แล้วทุกอุปกรณ์เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลตามมาตรฐานสากล

คลิกที่นี่ เพื่อดูกระบวนการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร

จากภาวการณ์ในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีการใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

 • ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการด้านพลังงานที่กำหนด
 • ธนาคารจะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของธนาคาร สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 • ธนาคารจะจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด
 • ธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
 • ธนาคารจะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 • ธนาคารจะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
 • ธนาคารจะจัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน รวมทั้งรายงานผลเป็นประจำทุกปี
 • ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน จะมีการทบทวนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ธนาคารกรุงเทพได้รับการรับรองการเป็นองค์กรที่มีการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

คลิกที่นี่ เพื่อดูใบรับรองที่ธนาคารได้รับ

ธนาคารกรุงเทพตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อประโยชน์อันยั่งยืน โดยมีการดำเนินการทั้งภายในธนาคารและการสนับสนุนองค์กรอื่น รวมทั้งลูกค้าเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเลือกใช้พลังงานทางเลือก รวมถึงการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนทั้งข้อมูลและความรู้ในเชิงวิชาการ เป็นตัวกลางสนับสนุนการขยายธุรกิจและเครือข่ายของลูกค้าและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารที่สำคัญและได้รับการยอมรับจากลูกค้า ได้แก่

สินเชื่อบัวหลวงกรีน
เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการลงทุนเพื่อการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถขอสินเชื่อนี้เพื่อหลากหลายวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน เช่น การพัฒนาพลังงานทางเลือกหรือพลังงานหมุนเวียน การผลิตสินค้าฉลากเขียว การจัดการของเสีย และการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนสารเคมี

สินเชื่อเกษตรก้าวหน้า
ธนาคารสนับสนุนเกษตรกรที่ต้องการลงทุนในเทคโนโลยีที่ผ่านการทดลองและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ หรือการ
สร้างนวัตกรรมของตนเอง ด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับโครงการที่ผ่านการอนุมัติ เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยธนาคารได้เริ่มต้นพัฒนาโครงการเพื่อติดตามการใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้วัสดุกระดาษ อย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาคำนวณประกอบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยใช้อาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารเป็นต้นแบบ

มาตรการอนุรักษ์การใช้พลังงานในการดำเนินธุรกิจ
ธนาคารเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนหลอด Fluorescent เป็นหลอด LED ของอาคารควบคุมด้านพลังงาน กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวน 6 อาคาร ได้แก่ อาคารสำนักงานใหญ่ อาคารตรีทิพย์ อาคารพระราม 3 อาคารแสงทองธานี อาคารพระราม 9 และอาคารหัวลำโพง จำนวน 41,000 หลอด คาดการณ์การประหยัดพลังงาน 3.8 MWh ต่อปี

การกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบถูกวิธีอย่างครบวงจร
ธนาคารตระหนักถึงปัญหาของการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ประกอบในการดำเนินธุรกิจของธนาคารอย่างจริงจัง และมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของโลกและลดมลภาวะที่จะเกิดต่อสังคมและชุมชน จึงได้ร่วมมือกับบริษัท Tes-AMM จำกัด (Thailand) ซึ่งเป็นพันธมิตรธุรกิจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตรับรองมาตรฐานสากล ในการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบถูกวิธีอย่างครบวงจร ซึ่งถือได้ว่าธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียวในประเทศไทยที่ริเริ่มส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ใช้แล้วทุกอุปกรณ์เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลตามมาตรฐานสากล

คลิกที่นี่ เพื่อดูกระบวนการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone