โครงการ เทิด ด้วย ทำ

ธนาคารกรุงเทพร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการเทิดด้วยทำ ฟื้นฟูคลองพิพัฒน์ ซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านชุมชนพิพัฒน์ และตลาดละลายทรัพย์ ย่านสีลม ซึ่งเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยของคนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องร้านค้าร้านอาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและชุมชน ได้แก่ สำนักงานเขตบางรัก สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โรงแรมสีลมศิรินทร์ ชุมชนพิพัฒน์ 2 และผู้ประกอบการร้านค้าย่านละลายทรัพย์  
ธนาคารได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมแนวทางการแก้ปัญหาน้ำเสียในคลองพิพัฒน์ การศึกษาดูงานตัวอย่างความสำเร็จพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ชุมชนคลองลัดมะยมและคลองรังสิต การจัดทำประชาพิจารณ์ "ล้อมวงคุย คนเทิดด้วยทำ" ร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก ชุมชนพิพัฒน์และกลุ่มผู้ค้า กิจกรรมลอกและทำความสะอาดคลองตลอดเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2559 รวมถึงการอบรมให้ความรู้การจัดการน้ำเสียสำหรับร้านอาหารและบ้านเรือน พร้อมมอบถังดักไขมันให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้นำชุมชน เพื่อลดการปล่อยน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัด เป็นต้น

 
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone