การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนไม่ใช่เรื่องยาก และยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ตลอดจนเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนอีกด้วย ท่านสามารถเลือกกองทุนรวมที่เหมาะกับท่านจากกองทุนรวมหลากหลายประเภทผ่านธนาคารกรุงเทพ ซึ่งปัจจุบันมีกองทุนให้เลือกจาก 2 บริษัทจัดการกองทุน ดังนี้บลจ.บัวหลวง ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจจัดการลงทุนมายาวนานกว่า 20 ปี ให้บริการด้านการจัดการลงทุน 4 ธุรกิจ คือ กองทุนรวม กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา บลจ.บัวหลวง มีผลการบริหารงานที่โดดเด่นภายใต้กลยุทธ์การบริหารกองทุนที่ยึดถือมาโดยตลอด ด้วยสไตล์การลงทุนแบบ Value Investing และเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาว รวมทั้งมีทีมผู้จัดการกองทุนที่มากด้วยประสบการณ์ ทำให้ บลจ.บัวหลวง ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ ในด้านการบริหารกองทุนยอดเยี่ยมมาอย่าง
ต่อเนื่อง

ประเภทกองทุนบลจ.บางกอกแคปปิตอล เดิมคือสายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคลของ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง มีประสบการณ์ด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง มีเป้าหมายที่มุ่งจะพัฒนาบริการด้านการจัดการกองทุนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น พร้อมขยายขอบเขตธุรกิจด้านบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนให้หลากหลายและครบวงจร จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นในปี 2557 โดยใช้ชื่อว่า บลจ.บางกอกแคปปิตอล

ประเภทกองทุน


หมายเหตุ

  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตรา
    แลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone