คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับงานธนาคาร

1. ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งใดบ้าง
ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครงานอยู่หลายตำแหน่งด้วยกัน โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารที่ www.bangkokbank.com/careers ซึ่งจะระบุรายละเอียดของลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสถานที่ทำงาน

เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน

1. ในการสมัครงานกับธนาคารกรุงเทพ ผู้สมัครต้องมีการเตรียมตัวอย่างไร
สิ่งที่ผู้สมัครจะต้องเตรียมก่อนการสมัครงาน ประกอบด้วยเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน พร้อมสำเนาที่
ลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า ได้แก่

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครชาย)
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
 • เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติย่อ (Resume) ผลการสอบ TOEFL, TOEIC เป็นต้น

2. ผู้สมัครต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนทำการสอบสัมภาษณ์งานกับธนาคาร
ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ ซึ่งอาจโดยการค้นหาจากเว็บไซต์หรือรายงานประจำปีฉบับล่าสุดของธนาคาร พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สมัครมีความรู้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว
มีความเข้าใจลักษณะงาน และมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานตรงกับตำแหน่งงาน หรือหากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับตำแหน่งงาน ผู้สมัครมีคุณสมบัติอื่นๆ และประสบการณ์ที่จะใช้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ดังกล่าวได้หรือไม่ เป็นต้น

3. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างไรบ้าง
วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท มีความรู้ทางด้านการเงินการธนาคาร บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามที่ระบุในแต่ละตำแหน่งงาน มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 (สำหรับปริญญาตรี) และไม่ต่ำกว่า 3.0 (สำหรับปริญญาโท)

หากมีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าว ก็สามารถสมัครได้ โดยธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ประกอบ เช่น ประสบการณ์การทำงาน กิจกรรมระหว่างศึกษา เป็นต้น ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเรียน รด. มาก่อน

4. การสอบข้อเขียนของธนาคารกรุงเทพ มีข้อสอบอะไรบ้าง
ข้อสอบจะมีทั้งหมด 3 ชุดด้วยกัน ประกอบด้วย

 • แบบทดสอบความถนัดทางปัญญา (Cognitive Aptitudes Test)
 • แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)
 • แบบทดสอบภาษาอังกฤษ (English Language Assessment Test)

ทุกตำแหน่งงานจะต้องผ่านข้อสอบดังกล่าวข้างต้น แต่จะมีบางตำแหน่งที่จะมีข้อสอบเฉพาะของ
สายงานนั้นๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น Programmer, System Analysis, สินเชื่อต่างประเทศ เป็นต้น

5. ธนาคารเปิดให้ทำแบบทดสอบอย่างไร
ธนาคารกรุงเทพจะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ผ่านทาง
อีเมล์ เพื่อเชิญผู้สมัครเข้ามาสอบข้อเขียน

สมัครงานกับธนาคาร

1. ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครงานผ่านช่องทางใดบ้าง
ท่านสามารถสมัครงานกับธนาคารได้ 2 ช่องทาง คือ สมัครทางอินเทอร์เน็ตหรือสมัครด้วยตนเอง

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.bangkokbank.com/careers
 • สมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3 (ชั้น 2) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.

2. ธนาคารกรุงเทพ มีขั้นตอนอย่างไรในการคัดเลือกผู้สมัคร
ขั้นตอนในการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าทำงานกับธนาคาร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์ (ประมาณ 2 - 3 รอบ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน)
 • ตรวจร่างกาย
 • ลงนามในสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน
1. ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งใดบ้าง
ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครงานอยู่หลายตำแหน่งด้วยกัน โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารที่ www.bangkokbank.com/careers ซึ่งจะระบุรายละเอียดของลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสถานที่ทำงาน

1. ในการสมัครงานกับธนาคารกรุงเทพ ผู้สมัครต้องมีการเตรียมตัวอย่างไร
สิ่งที่ผู้สมัครจะต้องเตรียมก่อนการสมัครงาน ประกอบด้วยเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน พร้อมสำเนาที่
ลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า ได้แก่

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครชาย)
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
 • เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติย่อ (Resume) ผลการสอบ TOEFL, TOEIC เป็นต้น

2. ผู้สมัครต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนทำการสอบสัมภาษณ์งานกับธนาคาร
ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ ซึ่งอาจโดยการค้นหาจากเว็บไซต์หรือรายงานประจำปีฉบับล่าสุดของธนาคาร พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สมัครมีความรู้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว
มีความเข้าใจลักษณะงาน และมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานตรงกับตำแหน่งงาน หรือหากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับตำแหน่งงาน ผู้สมัครมีคุณสมบัติอื่นๆ และประสบการณ์ที่จะใช้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ดังกล่าวได้หรือไม่ เป็นต้น

3. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างไรบ้าง
วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท มีความรู้ทางด้านการเงินการธนาคาร บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามที่ระบุในแต่ละตำแหน่งงาน มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 (สำหรับปริญญาตรี) และไม่ต่ำกว่า 3.0 (สำหรับปริญญาโท)

หากมีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าว ก็สามารถสมัครได้ โดยธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ประกอบ เช่น ประสบการณ์การทำงาน กิจกรรมระหว่างศึกษา เป็นต้น ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเรียน รด. มาก่อน

4. การสอบข้อเขียนของธนาคารกรุงเทพ มีข้อสอบอะไรบ้าง
ข้อสอบจะมีทั้งหมด 3 ชุดด้วยกัน ประกอบด้วย

 • แบบทดสอบความถนัดทางปัญญา (Cognitive Aptitudes Test)
 • แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)
 • แบบทดสอบภาษาอังกฤษ (English Language Assessment Test)

ทุกตำแหน่งงานจะต้องผ่านข้อสอบดังกล่าวข้างต้น แต่จะมีบางตำแหน่งที่จะมีข้อสอบเฉพาะของ
สายงานนั้นๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น Programmer, System Analysis, สินเชื่อต่างประเทศ เป็นต้น

5. ธนาคารเปิดให้ทำแบบทดสอบอย่างไร
ธนาคารกรุงเทพจะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ผ่านทาง
อีเมล์ เพื่อเชิญผู้สมัครเข้ามาสอบข้อเขียน

1. ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครงานผ่านช่องทางใดบ้าง
ท่านสามารถสมัครงานกับธนาคารได้ 2 ช่องทาง คือ สมัครทางอินเทอร์เน็ตหรือสมัครด้วยตนเอง

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.bangkokbank.com/careers
 • สมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3 (ชั้น 2) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.

2. ธนาคารกรุงเทพ มีขั้นตอนอย่างไรในการคัดเลือกผู้สมัคร
ขั้นตอนในการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าทำงานกับธนาคาร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์ (ประมาณ 2 - 3 รอบ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน)
 • ตรวจร่างกาย
 • ลงนามในสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน
Tips/Useful Info
ดาวน์โหลด

ติดต่อเราได้ที่
งานสรรหาและจัดรับพนักงาน
2222 ถ.พระราม 3
ช่องนนทรี ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120 
โทร. (66) 0-2685-7856 -7
คลิกที่นี่ เพื่อสมัครงานออนไลน์Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorAEC Connectพร้อมเพย์Bualuang Phone
Submit