นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น


คำนิยาม

คำว่า “การทุจริตคอร์รัปชั่น” หรือ “คอร์รัปชั่น” หมายถึง การให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ หรือการกระทำการในรูปแบบใดๆ เช่น การเสนอ ให้สัญญา มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (“สินบน”) เป็นต้น แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือ ผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้หรือจูงใจให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นกระทำการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบ รวมทั้งการเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือละเว้นการกระทำหรือการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

ขอบเขตการบังคับใช้และความสอดคล้องกับกฎหมาย

การดำเนินการตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ ธนาคารมุ่งหวังให้มีผลบังคับใช้กับผู้ที่จะถือปฏิบัติ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงตัวแทน ตัวกลาง ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้แก่ธนาคาร (Outsourcing Service Provider) และผู้ร่วมธุรกิจ (Business Partner) ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะมีการติดต่อสื่อสารและการถือปฏิบัติตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเหมาะสม

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ อาจได้รับการลงโทษซึ่งมีขั้นสูงสุด คือเลิกจ้างหรือยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ หากกรณีที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อาจถูกดำเนินการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้น

ธนาคารสนับสนุนให้บริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของธนาคาร โดยอนุโลมตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ ธนาคารจะกำหนดช่องทางและวิธีการ
รวมทั้งผู้ประสานงานและการติดต่อสื่อสารตามความเหมาะสม

สารจากประธานกรรมการธนาคาร เรื่อง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ในปี 2557 ธนาคารกรุงเทพได้ดำเนินกิจการมาครบรอบ 70 ปีอย่างน่าภาคภูมิใจในความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า ด้วยปรัชญาการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ภายใต้ภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง การมีกฎหมายและข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของทางการเพิ่มมากขึ้น และความเคลื่อนไหวและการรณรงค์อย่างกว้างขวางของประชาคมโลกให้มีการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ธนาคารในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทยซึ่งมีสาขาและบริษัทลูกในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลก ตระหนักว่าการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ทวีความสำคัญยิ่ง

ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว และได้กำหนดนโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารเสนอ เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยเจตนาทุจริตเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการเสริมสร้างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ และให้ความร่วมมือในการอันใดที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งหมายให้ธนาคารเป็นองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากคอร์รัปชั่น รวมทั้งไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น

ธนาคารเชื่อมั่นว่านโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น คือกรอบและทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งธนาคารมุ่งหมายและมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการด้วยดี

สารจากประธานกรรมการบริหาร เรื่อง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว และได้กำหนดนโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารเสนอ เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยเจตนาทุจริตเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการเสริมสร้างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ และให้ความร่วมมือ ในการอันใดที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งหมายให้ธนาคารเป็นองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากคอร์รัปชั่น รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และความมุ่งหวังให้บังเกิดผลในการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ ธนาคารได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Programme) ขึ้น รวมทั้งจัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในเว็บไซต์ของธนาคาร และช่องทางการสื่อสารภายในซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อาจได้รับการลงโทษขั้นสูงสุด คือเลิกจ้างหรือยกเลิกสัญญา

ธนาคารมีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้พนักงานเข้าถึงได้อย่างมั่นใจ เมื่อพนักงานต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสโดยปราศจากความเสี่ยง
ต่อผู้แจ้งในภายหลัง ทั้งนี้ พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสต่อผู้บริหารที่ตนสังกัด หรือผู้รับผิดชอบกำกับดูแล (Head of Compliance)
ในการนี้ จะเปิดรับข้อมูลอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีการรักษา
ความลับ รวมถึงการคุ้มครอง ผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน

สำหรับคู่ค้าหรือสาธารณชนทั่วไป สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรืออาจขัดต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานกำกับดูแล ในการนี้ ธนาคารจะเปิดรับข้อมูลอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและ
ภายหลังการสอบสวน

ธนาคารเชื่อมั่นว่านโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น คือ กรอบและทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนและแนวทางปฏิบัติและการ
ดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Programme) สะท้อนความมุ่งมั่นและความทุ่มเทที่สำคัญของการเป็นองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งธนาคารมุ่งหมายและมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการด้วยดี

นโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

1. วัตถุประสงค์

ธนาคารกำหนดนโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ขึ้น เพื่อแสดงถึงทิศทางและกรอบการดำเนินการของธนาคารเกี่ยวกับ
การต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี อันเป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมสำหรับการปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน

ธนาคารสนับสนุนให้บริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนำนโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ไปปรับใช้โดยอนุโลมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัท

ธนาคารกำหนดให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้ธนาคารเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

2. นโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

(1) ธนาคารห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือคอร์รัปชั่น

(2) ธนาคารส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต และการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่

(3) ธนาคารสนับสนุนการเสริมสร้างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ และให้ความร่วมมือ ในการอันใดที่จะเป็นประโยชน์ในการ
     ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

(4) ธนาคารมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากคอร์รัปชั่น รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น

(5) ธนาคารกำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Program) ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์และกฎหมายที่
     เกี่ยวข้อง

(6) ธนาคารจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม มีกระบวนการในการลงโทษพนักงานที่ทุจริตคอร์รัปชั่น หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
     ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาและลงโทษทางวินัยพนักงานของธนาคาร

3. แนวทางปฎิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ธนาคารมีแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ คือ ธนาคารต่อต้านการทุจริต และ
ไม่ให้สินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และ ธนาคารจะไม่เรียก รับหรือยอมรับจะรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม นอกจากนี้ ธนาคารให้ความร่วมมือกับภาคราชการและภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งหมายและมุ่งหวังที่จะปลูกฝังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือสนับสนุนต่อการดำเนินการดังกล่าวให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดไปด้วยดีและมีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินการตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Program)

นโยบายและแนวทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อแจ้งข้อมูลและเบาะแสหรือร้องเรียนและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

ธนาคารตระหนักดีว่าความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น ธนาคารจึงมีนโยบายและแนวทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อแจ้งข้อมูลและเบาะแสหรือร้องเรียนและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดรับข้อมูลอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีการรักษาความลับ รวมถึงมีการคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง

นอกจากนี้ ธนาคารถือเป็นนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานผู้ซึ่งกระทำการโดยสุจริตที่ได้ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ ธนาคารมีกระบวนการอย่างเหมาะสมในการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การลงโทษดังกล่าวรวมถึงการเลิกจ้างงาน ทั้งนี้ ธนาคารจะดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาหรือลงโทษทางวินัยพนักงานของธนาคาร

ช่องทางในการติดต่อระหว่างธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถติดต่อแจ้งข้อมูลและเบาะแส หรือร้องเรียนและตั้งข้อสงสัย เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือตั้งข้อสังเกตหรือแจ้งประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยทำเป็นหนังสือส่งมายังธนาคารได้ที่เลขานุการบริษัทหรือหน่วยงานกำกับดูแล (Compliance) เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ช่องทางในการติดต่อระหว่างธนาคารและพนักงาน

พนักงานสามารถติดต่อแจ้งข้อมูลและเบาะแส หรือร้องเรียนและตั้งข้อสงสัย เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือตั้งข้อสังเกตหรือแจ้งประเด็น
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยทำเป็นหนังสือส่งถึงผู้บริหารที่ตนสังกัดหรือผู้รับผิดชอบงานกำกับดูแล (Head of Compliance)

การรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้มีมติให้การรับรองธนาคารกรุงเทพเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว
คำว่า “การทุจริตคอร์รัปชั่น” หรือ “คอร์รัปชั่น” หมายถึง การให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ หรือการกระทำการในรูปแบบใดๆ เช่น การเสนอ ให้สัญญา มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (“สินบน”) เป็นต้น แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือ ผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้หรือจูงใจให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นกระทำการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบ รวมทั้งการเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือละเว้นการกระทำหรือการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

การดำเนินการตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ ธนาคารมุ่งหวังให้มีผลบังคับใช้กับผู้ที่จะถือปฏิบัติ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงตัวแทน ตัวกลาง ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้แก่ธนาคาร (Outsourcing Service Provider) และผู้ร่วมธุรกิจ (Business Partner) ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะมีการติดต่อสื่อสารและการถือปฏิบัติตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเหมาะสม

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ อาจได้รับการลงโทษซึ่งมีขั้นสูงสุด คือเลิกจ้างหรือยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ หากกรณีที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อาจถูกดำเนินการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้น

ธนาคารสนับสนุนให้บริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของธนาคาร โดยอนุโลมตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ ธนาคารจะกำหนดช่องทางและวิธีการ
รวมทั้งผู้ประสานงานและการติดต่อสื่อสารตามความเหมาะสม

ในปี 2557 ธนาคารกรุงเทพได้ดำเนินกิจการมาครบรอบ 70 ปีอย่างน่าภาคภูมิใจในความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า ด้วยปรัชญาการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ภายใต้ภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง การมีกฎหมายและข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของทางการเพิ่มมากขึ้น และความเคลื่อนไหวและการรณรงค์อย่างกว้างขวางของประชาคมโลกให้มีการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ธนาคารในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทยซึ่งมีสาขาและบริษัทลูกในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลก ตระหนักว่าการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ทวีความสำคัญยิ่ง

ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว และได้กำหนดนโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารเสนอ เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยเจตนาทุจริตเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการเสริมสร้างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ และให้ความร่วมมือในการอันใดที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งหมายให้ธนาคารเป็นองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากคอร์รัปชั่น รวมทั้งไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น

ธนาคารเชื่อมั่นว่านโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น คือกรอบและทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งธนาคารมุ่งหมายและมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการด้วยดี

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว และได้กำหนดนโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารเสนอ เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยเจตนาทุจริตเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการเสริมสร้างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ และให้ความร่วมมือ ในการอันใดที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งหมายให้ธนาคารเป็นองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากคอร์รัปชั่น รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และความมุ่งหวังให้บังเกิดผลในการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ ธนาคารได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Programme) ขึ้น รวมทั้งจัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในเว็บไซต์ของธนาคาร และช่องทางการสื่อสารภายในซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อาจได้รับการลงโทษขั้นสูงสุด คือเลิกจ้างหรือยกเลิกสัญญา

ธนาคารมีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้พนักงานเข้าถึงได้อย่างมั่นใจ เมื่อพนักงานต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสโดยปราศจากความเสี่ยง
ต่อผู้แจ้งในภายหลัง ทั้งนี้ พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสต่อผู้บริหารที่ตนสังกัด หรือผู้รับผิดชอบกำกับดูแล (Head of Compliance)
ในการนี้ จะเปิดรับข้อมูลอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีการรักษา
ความลับ รวมถึงการคุ้มครอง ผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน

สำหรับคู่ค้าหรือสาธารณชนทั่วไป สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรืออาจขัดต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานกำกับดูแล ในการนี้ ธนาคารจะเปิดรับข้อมูลอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและ
ภายหลังการสอบสวน

ธนาคารเชื่อมั่นว่านโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น คือ กรอบและทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนและแนวทางปฏิบัติและการ
ดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Programme) สะท้อนความมุ่งมั่นและความทุ่มเทที่สำคัญของการเป็นองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งธนาคารมุ่งหมายและมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการด้วยดี

1. วัตถุประสงค์

ธนาคารกำหนดนโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ขึ้น เพื่อแสดงถึงทิศทางและกรอบการดำเนินการของธนาคารเกี่ยวกับ
การต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี อันเป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมสำหรับการปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน

ธนาคารสนับสนุนให้บริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนำนโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ไปปรับใช้โดยอนุโลมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัท

ธนาคารกำหนดให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้ธนาคารเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

2. นโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

(1) ธนาคารห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือคอร์รัปชั่น

(2) ธนาคารส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต และการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่

(3) ธนาคารสนับสนุนการเสริมสร้างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ และให้ความร่วมมือ ในการอันใดที่จะเป็นประโยชน์ในการ
     ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

(4) ธนาคารมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากคอร์รัปชั่น รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น

(5) ธนาคารกำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Program) ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์และกฎหมายที่
     เกี่ยวข้อง

(6) ธนาคารจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม มีกระบวนการในการลงโทษพนักงานที่ทุจริตคอร์รัปชั่น หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
     ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาและลงโทษทางวินัยพนักงานของธนาคาร

3. แนวทางปฎิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ธนาคารมีแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ คือ ธนาคารต่อต้านการทุจริต และ
ไม่ให้สินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และ ธนาคารจะไม่เรียก รับหรือยอมรับจะรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม นอกจากนี้ ธนาคารให้ความร่วมมือกับภาคราชการและภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งหมายและมุ่งหวังที่จะปลูกฝังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือสนับสนุนต่อการดำเนินการดังกล่าวให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดไปด้วยดีและมีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินการตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Program)

ธนาคารตระหนักดีว่าความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น ธนาคารจึงมีนโยบายและแนวทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อแจ้งข้อมูลและเบาะแสหรือร้องเรียนและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดรับข้อมูลอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีการรักษาความลับ รวมถึงมีการคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง

นอกจากนี้ ธนาคารถือเป็นนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานผู้ซึ่งกระทำการโดยสุจริตที่ได้ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ ธนาคารมีกระบวนการอย่างเหมาะสมในการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การลงโทษดังกล่าวรวมถึงการเลิกจ้างงาน ทั้งนี้ ธนาคารจะดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาหรือลงโทษทางวินัยพนักงานของธนาคาร

ช่องทางในการติดต่อระหว่างธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถติดต่อแจ้งข้อมูลและเบาะแส หรือร้องเรียนและตั้งข้อสงสัย เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือตั้งข้อสังเกตหรือแจ้งประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยทำเป็นหนังสือส่งมายังธนาคารได้ที่เลขานุการบริษัทหรือหน่วยงานกำกับดูแล (Compliance) เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ช่องทางในการติดต่อระหว่างธนาคารและพนักงาน

พนักงานสามารถติดต่อแจ้งข้อมูลและเบาะแส หรือร้องเรียนและตั้งข้อสงสัย เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือตั้งข้อสังเกตหรือแจ้งประเด็น
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยทำเป็นหนังสือส่งถึงผู้บริหารที่ตนสังกัดหรือผู้รับผิดชอบงานกำกับดูแล (Head of Compliance)

ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้มีมติให้การรับรองธนาคารกรุงเทพเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone