นโยบายการกำกับดูแลกิจการ


วัตถุประสงค์

ธนาคารกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ขึ้นเพื่อแสดงถึงทิศทาง และกรอบการดำเนินการในการกำกับดูแลกิจการของธนาคารตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารสนับสนุนให้บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ไปปรับใช้ โดยอนุโลมให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ของแต่ละบริษัท

ธนาคารกำหนดให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อ
ส่งเสริมให้ธนาคารเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วน
ได้เสีย และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงมุ่งส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของธนาคารเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อันจะเป็นพื้นฐานของผลการดำเนินงานที่ดี ฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

ความมุ่งหมายของธนาคาร คือ การเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย มีความพร้อม
ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น
เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายดังกล่าว ธนาคารจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและภูมิภาค

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของธนาคารประกอบด้วยหลักการสำคัญ 5 ประการ ดังนี้

(1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

      ธนาคารตระหนักถึงสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า
ชุมชน คู่แข่ง เจ้าหนี้ เป็นต้น) และจะดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวหรือข้อตกลงที่กระทำร่วมกันได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ ธนาคาร
ตระหนักว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างธนาคารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารสามารถเจริญ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางและหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจอันเป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและภูมิภาค

(2) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

      ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน และจะดูแลให้การเปิดเผย
สารสนเทศดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลา

(3) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

      คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินกิจการของธนาคาร
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร

      คณะกรรมการธนาคารพึงมีสัดส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระที่เหมาะสมเพื่อเป็นการถ่วงดุล
สำหรับการดำเนินกิจการธนาคาร

(4) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

      ธนาคารให้ความสำคัญในเรื่องของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(5) จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

      ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งให้ถือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติตนสำหรับกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร
พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร

แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการข้างต้น ธนาคารได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

1.   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

     
1.1 ธนาคารให้ความสำคัญที่จะดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติด้วยดีและเหมาะสมภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมาย และข้อตกลงที่ให้ไว้กับ
ผู้ถือหุ้น จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามแนวทางและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจะให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ ตลอดจนส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นควรเป็นกรรมการธนาคารให้ธนาคารพิจารณาเป็นการล่วงหน้า เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อน
วันประชุม เป็นต้น

      1.2 ธนาคารจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์สุจริต และสนับสนุนบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก่อ
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ทั้งนี้ ธนาคารได้
กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้

      (1) ธนาคารให้ความสำคัญต่อคุณค่าของทรัพยากรบุคคล โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลของธนาคารด้วยการ
ฝึกอบรม การจัดหลักสูตรที่หลากหลายและเหมาะสมแก่การเรียนรู้ จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล จัดเก็บ
ข้อมูลสถิติหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม โดยจัดให้มี
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลประเมินการปฏิบัติงาน สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทิศทาง
และผลการดำเนินงานของธนาคาร ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

      (2) ธนาคารยึดถือและปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย ธนาคารจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ หรือมีการถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล

      (3) ธนาคารให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของ
ธนาคาร ธนาคารจะปฏิบัติต่อลูกค้าในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน

      (4) ธนาคารยึดถือและให้ความสำคัญต่อการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและมีมาตรฐาน และปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน
ทางการค้า

      (5) ธนาคารยึดถือและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติที่เสมอภาคเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกัน โดยถือว่าคู่ค้า
เป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของธนาคาร มีแนวปฏิบัติที่ดีในการคัดเลือกและการทำธุรกรรมกับคู่ค้า จะปฏิบัติตามสัญญาด้วยความ
เข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน คำนึงถึงประเพณีปฏิบัติและมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

      (6) ธนาคารถือปฏิบัติในการให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ตามกฎหมายและข้อตกลงที่ทำต่อกัน

      (7) ธนาคารตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม นอกจากนี้ ธนาคารยังให้การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของธนาคาร และสนับสนุนมาตรการการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์หรือการสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อ
ประโยชน์อันยั่งยืน

      (8) ธนาคารสนับสนุนการดำเนินภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนเพื่อเกื้อกูลชุมชนและสังคม

      (9) ธนาคารให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
ของผู้ใด

      1.3 ธนาคารจะทำกิจกรรมหรือปฏิบัติภารกิจต่อสังคมด้วยมิตรภาพที่ดีและด้วยความเอื้ออาทรเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม

      1.4 ธนาคารให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติและการมีหลักปฏิบัติ เพื่อยับยั้งหรือห้ามการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือขาด
ความชอบธรรม เช่น การห้ามการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ การกำหนดให้กรรมการธนาคารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ธนาคารให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทราบ และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เป็นต้น

      1.5 ธนาคารให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติและการมีหลักปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลและจัดการในเรื่องที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งตามหลักเกณฑ์ที่
ทางราชการกำหนด

      1.6 ธนาคารจัดให้มีช่องทางและระเบียบวิธีปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
การทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและจริยธรรมได้โดยตรงผ่าน
ช่องทางที่ธนาคารกำหนด ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และการให้ความ
คุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกกลั่นแกล้ง

2.   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

     
2.1 ธนาคารให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนอย่างถูกต้องและทันเวลา

      2.2 ธนาคารจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีผู้สอบบัญชีอิสระตรวจสอบและให้ความเห็นต่อ
รายงานทางการเงินนั้นตามมาตรฐานการสอบบัญชี

      2.3 ธนาคารดำเนินการเผยแพร่สารสนเทศผ่านช่องทางที่สมควรและเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างกว้างขวาง

3.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

     
ธนาคารตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารที่มีต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและผู้ถือหุ้น

      3.1 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยมีทั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ จำนวนและสัดส่วนของกรรมการประเภทต่างๆ จะมีการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความจำเป็นที่เปลี่ยนแปลงไป

      3.2 คณะกรรมการธนาคาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการประกอบธุรกิจของธนาคาร
และกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยหน้าที่และความ
รับผิดชอบหลักดังกล่าว จะครอบคลุมทั้งในด้านการให้นโยบายหรือข้อชี้แนะในการประกอบธุรกิจแก่ฝ่ายจัดการ และกำกับดูแล การทำงานของ
ฝ่ายจัดการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารและผู้ถือหุ้น

      3.3 คณะกรรมการธนาคารกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าเป็นประจำตลอดทั้งปี และอาจมีการเรียก
ประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม

      3.4 ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการสามารถอภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจได้
อย่างอิสระ

      3.5 คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการทำรายงานทางการเงินของธนาคารให้ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้
และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

      3.6 คณะกรรมการธนาคารจะจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยกลั่นกรองงาน ศึกษาในรายละเอียด ติดตามหรือกำกับดูแลใน
เรื่องสำคัญตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย โดยให้มีองค์ประกอบ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อม และความจำเป็นของธนาคาร เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น

      3.7 ธนาคารกำหนดการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการธนาคาร รวมถึงประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจสถาบันการเงิน รวมทั้งมีการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง

      3.8 ธนาคารมีการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมและการประกอบธุรกิจในฐานะสถาบันการเงินของประเทศ ทิศทาง และผลการดำเนินของธนาคาร ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

      3.9 ธนาคารส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการธนาคารเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน และเข้าร่วมในหลักสูตรอบรมหรือกิจกรรมการสัมมนาที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อธนาคาร

4.   การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

     
4.1 ธนาคารดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐาน หน่วยงานภายในของธนาคารที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน มีดังนี้

      (ก) สายตรวจสอบและควบคุม มีหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน ข้อมูลและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎ
ระเบียบของทางราชการ และข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้งประเมินความเพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ทั้งนี้
ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ

      (ข) หน่วยงานกำกับดูแล มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในของธนาคารให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของทางการ ตลอดจนการ
ให้คำแนะนำปรึกษา การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร เพื่อให้มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม

      4.2 ธนาคารจัดให้มีหน่วยงานภายในที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเอื้ออำนวยให้ระบบการจัดการด้านการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคารมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

5.  จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

     
ธนาคารจะส่งเสริมให้กรรมการ พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร ปฏิบัติหน้าที่โดยมีจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งมีหลักการ
พื้นฐานที่สำคัญ ดังนี้

      (ก) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ

      (ข) รักษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลอันเป็นความลับ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มิชอบ

      (ค) ป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์

      (ง) ปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ ความชำนาญ และด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
ธนาคารกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ขึ้นเพื่อแสดงถึงทิศทาง และกรอบการดำเนินการในการกำกับดูแลกิจการของธนาคารตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารสนับสนุนให้บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ไปปรับใช้ โดยอนุโลมให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ของแต่ละบริษัท

ธนาคารกำหนดให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อ
ส่งเสริมให้ธนาคารเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วน
ได้เสีย และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงมุ่งส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของธนาคารเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อันจะเป็นพื้นฐานของผลการดำเนินงานที่ดี ฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

ความมุ่งหมายของธนาคาร คือ การเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย มีความพร้อม
ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น
เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายดังกล่าว ธนาคารจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและภูมิภาค

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของธนาคารประกอบด้วยหลักการสำคัญ 5 ประการ ดังนี้

(1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

      ธนาคารตระหนักถึงสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า
ชุมชน คู่แข่ง เจ้าหนี้ เป็นต้น) และจะดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวหรือข้อตกลงที่กระทำร่วมกันได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ ธนาคาร
ตระหนักว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างธนาคารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารสามารถเจริญ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางและหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจอันเป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและภูมิภาค

(2) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

      ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน และจะดูแลให้การเปิดเผย
สารสนเทศดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลา

(3) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

      คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินกิจการของธนาคาร
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร

      คณะกรรมการธนาคารพึงมีสัดส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระที่เหมาะสมเพื่อเป็นการถ่วงดุล
สำหรับการดำเนินกิจการธนาคาร

(4) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

      ธนาคารให้ความสำคัญในเรื่องของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(5) จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

      ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งให้ถือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติตนสำหรับกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร
พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการข้างต้น ธนาคารได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

1.   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

     
1.1 ธนาคารให้ความสำคัญที่จะดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติด้วยดีและเหมาะสมภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมาย และข้อตกลงที่ให้ไว้กับ
ผู้ถือหุ้น จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามแนวทางและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจะให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ ตลอดจนส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นควรเป็นกรรมการธนาคารให้ธนาคารพิจารณาเป็นการล่วงหน้า เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อน
วันประชุม เป็นต้น

      1.2 ธนาคารจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์สุจริต และสนับสนุนบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก่อ
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ทั้งนี้ ธนาคารได้
กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้

      (1) ธนาคารให้ความสำคัญต่อคุณค่าของทรัพยากรบุคคล โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลของธนาคารด้วยการ
ฝึกอบรม การจัดหลักสูตรที่หลากหลายและเหมาะสมแก่การเรียนรู้ จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล จัดเก็บ
ข้อมูลสถิติหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม โดยจัดให้มี
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลประเมินการปฏิบัติงาน สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทิศทาง
และผลการดำเนินงานของธนาคาร ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

      (2) ธนาคารยึดถือและปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย ธนาคารจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ หรือมีการถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล

      (3) ธนาคารให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของ
ธนาคาร ธนาคารจะปฏิบัติต่อลูกค้าในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน

      (4) ธนาคารยึดถือและให้ความสำคัญต่อการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและมีมาตรฐาน และปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน
ทางการค้า

      (5) ธนาคารยึดถือและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติที่เสมอภาคเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกัน โดยถือว่าคู่ค้า
เป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของธนาคาร มีแนวปฏิบัติที่ดีในการคัดเลือกและการทำธุรกรรมกับคู่ค้า จะปฏิบัติตามสัญญาด้วยความ
เข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน คำนึงถึงประเพณีปฏิบัติและมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

      (6) ธนาคารถือปฏิบัติในการให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ตามกฎหมายและข้อตกลงที่ทำต่อกัน

      (7) ธนาคารตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม นอกจากนี้ ธนาคารยังให้การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของธนาคาร และสนับสนุนมาตรการการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์หรือการสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อ
ประโยชน์อันยั่งยืน

      (8) ธนาคารสนับสนุนการดำเนินภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนเพื่อเกื้อกูลชุมชนและสังคม

      (9) ธนาคารให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
ของผู้ใด

      1.3 ธนาคารจะทำกิจกรรมหรือปฏิบัติภารกิจต่อสังคมด้วยมิตรภาพที่ดีและด้วยความเอื้ออาทรเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม

      1.4 ธนาคารให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติและการมีหลักปฏิบัติ เพื่อยับยั้งหรือห้ามการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือขาด
ความชอบธรรม เช่น การห้ามการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ การกำหนดให้กรรมการธนาคารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ธนาคารให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทราบ และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เป็นต้น

      1.5 ธนาคารให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติและการมีหลักปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลและจัดการในเรื่องที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งตามหลักเกณฑ์ที่
ทางราชการกำหนด

      1.6 ธนาคารจัดให้มีช่องทางและระเบียบวิธีปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
การทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและจริยธรรมได้โดยตรงผ่าน
ช่องทางที่ธนาคารกำหนด ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และการให้ความ
คุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกกลั่นแกล้ง

2.   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

     
2.1 ธนาคารให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนอย่างถูกต้องและทันเวลา

      2.2 ธนาคารจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีผู้สอบบัญชีอิสระตรวจสอบและให้ความเห็นต่อ
รายงานทางการเงินนั้นตามมาตรฐานการสอบบัญชี

      2.3 ธนาคารดำเนินการเผยแพร่สารสนเทศผ่านช่องทางที่สมควรและเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างกว้างขวาง

3.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

     
ธนาคารตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารที่มีต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและผู้ถือหุ้น

      3.1 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยมีทั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ จำนวนและสัดส่วนของกรรมการประเภทต่างๆ จะมีการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความจำเป็นที่เปลี่ยนแปลงไป

      3.2 คณะกรรมการธนาคาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการประกอบธุรกิจของธนาคาร
และกำกับดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยหน้าที่และความ
รับผิดชอบหลักดังกล่าว จะครอบคลุมทั้งในด้านการให้นโยบายหรือข้อชี้แนะในการประกอบธุรกิจแก่ฝ่ายจัดการ และกำกับดูแล การทำงานของ
ฝ่ายจัดการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารและผู้ถือหุ้น

      3.3 คณะกรรมการธนาคารกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าเป็นประจำตลอดทั้งปี และอาจมีการเรียก
ประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม

      3.4 ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการสามารถอภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจได้
อย่างอิสระ

      3.5 คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการทำรายงานทางการเงินของธนาคารให้ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้
และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

      3.6 คณะกรรมการธนาคารจะจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยกลั่นกรองงาน ศึกษาในรายละเอียด ติดตามหรือกำกับดูแลใน
เรื่องสำคัญตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย โดยให้มีองค์ประกอบ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อม และความจำเป็นของธนาคาร เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น

      3.7 ธนาคารกำหนดการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการธนาคาร รวมถึงประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจสถาบันการเงิน รวมทั้งมีการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง

      3.8 ธนาคารมีการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมและการประกอบธุรกิจในฐานะสถาบันการเงินของประเทศ ทิศทาง และผลการดำเนินของธนาคาร ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

      3.9 ธนาคารส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการธนาคารเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน และเข้าร่วมในหลักสูตรอบรมหรือกิจกรรมการสัมมนาที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อธนาคาร

4.   การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

     
4.1 ธนาคารดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐาน หน่วยงานภายในของธนาคารที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน มีดังนี้

      (ก) สายตรวจสอบและควบคุม มีหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน ข้อมูลและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎ
ระเบียบของทางราชการ และข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้งประเมินความเพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ทั้งนี้
ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ

      (ข) หน่วยงานกำกับดูแล มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในของธนาคารให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของทางการ ตลอดจนการ
ให้คำแนะนำปรึกษา การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร เพื่อให้มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม

      4.2 ธนาคารจัดให้มีหน่วยงานภายในที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเอื้ออำนวยให้ระบบการจัดการด้านการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคารมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

5.  จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

     
ธนาคารจะส่งเสริมให้กรรมการ พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร ปฏิบัติหน้าที่โดยมีจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งมีหลักการ
พื้นฐานที่สำคัญ ดังนี้

      (ก) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ

      (ข) รักษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลอันเป็นความลับ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มิชอบ

      (ค) ป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์

      (ง) ปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ ความชำนาญ และด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone