นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม


วัตถุประสงค์

ธนาคารกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ขึ้นเพื่อแสดงถึงทิศทาง หลักการ และกรอบการดำเนินการของธนาคาร ในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับกิจการที่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน

ธนาคารสนับสนุนให้บริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ไปปรับใช้ โดยอนุโลมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัท

ธนาคารมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ ยึดมั่น และยอมรับในคุณค่า ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ เป็นปกติวิสัย จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร

ธนาคารมีความมุ่งหมายในการประกอบธุรกิจในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่เป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ที่อยู่คู่กับสังคมไทยและตระหนักในความ
รับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักรู้และปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม เชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนนำแนวคิดด้านการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาปฏิบัติ โดยคำนึงถึงสภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกอย่างเข้าใจ และเชื่อมั่นในคุณค่าอันยั่งยืน ที่ธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียจะได้ปฏิบัติร่วมกันอย่างเหมาะสม

แนวปฏิบัติที่พึงดำเนินการ

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

      (ก) สนับสนุนและส่งเสริมหลักการให้กิจการมีความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมาย

      (ข) ไม่สนับสนุนกิจกรรมหรือพฤติกรรมอันเป็นการขัดขวางมิให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

      (ค) ให้ความเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินซึ่งหมายความรวมถึงทั้งทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์ สิทธิบัตร

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

      ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ธนาคารกำหนด

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

      (ก) ดำเนินกิจการอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อสิทธิของพนักงาน ชุมชน และสังคม

      (ข) ดูแลมิให้การดำเนินกิจการก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และละเว้นการร่วมกระทำความผิดอันก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

      ดูแลและปฏิบัติต่อแรงงาน โดยคำนึงถึงหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือกฎระเบียบของธนาคาร ตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อความเข้าใจและร่วมกันเสริมสร้างกิจการให้เกิดความมั่นคงและมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการให้ความคุ้มครองสังคม ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

      ธนาคารในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน คำนึงถึงสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค 4 ประการ ตามแนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด คือ

      (1) สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

      (2) สิทธิในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

      (3) สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การร้องเรียน หรือแจ้งประเด็นการปรับปรุงบริการ

      (4) สิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน การนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค

แนวปฏิบัติที่พึงดำเนินการ ได้แก่

      (ก) นำหลักการเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคมาพิจารณาในขั้นตอนที่จะมีการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินใหม่ รวมทั้งการกำหนดและทบทวนกระบวนการหรือการดำเนินการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่คำนึงถึงหลักการเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของ
ผู้บริโภคตามความเหมาะสม

      (ข) ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการสื่อสารอย่างเหมาะสมระหว่างธนาคารและผู้ใช้บริการให้เกิดความเข้าใจที่ดี ตลอดจนการส่งเสริม
สนับสนุนให้พนักงานและผู้ใช้บริการมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

      ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมที่ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

      ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการพัฒนาชุมชนและสังคม และจัดกิจกรรมที่ช่วยเหลือสนับสนุนต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมตามโอกาสอันควร และจัดสรรทรัพยากรในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

      ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความคิดหรือค้นหาและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการในการสร้างนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่กิจการหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างเหมาะสม
ธนาคารกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ขึ้นเพื่อแสดงถึงทิศทาง หลักการ และกรอบการดำเนินการของธนาคาร ในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับกิจการที่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน

ธนาคารสนับสนุนให้บริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ไปปรับใช้ โดยอนุโลมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัท

ธนาคารมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ ยึดมั่น และยอมรับในคุณค่า ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ เป็นปกติวิสัย จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ธนาคารมีความมุ่งหมายในการประกอบธุรกิจในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่เป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ที่อยู่คู่กับสังคมไทยและตระหนักในความ
รับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักรู้และปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม เชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนนำแนวคิดด้านการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาปฏิบัติ โดยคำนึงถึงสภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกอย่างเข้าใจ และเชื่อมั่นในคุณค่าอันยั่งยืน ที่ธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียจะได้ปฏิบัติร่วมกันอย่างเหมาะสม

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

      (ก) สนับสนุนและส่งเสริมหลักการให้กิจการมีความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมาย

      (ข) ไม่สนับสนุนกิจกรรมหรือพฤติกรรมอันเป็นการขัดขวางมิให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

      (ค) ให้ความเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินซึ่งหมายความรวมถึงทั้งทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์ สิทธิบัตร

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

      ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ธนาคารกำหนด

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

      (ก) ดำเนินกิจการอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อสิทธิของพนักงาน ชุมชน และสังคม

      (ข) ดูแลมิให้การดำเนินกิจการก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และละเว้นการร่วมกระทำความผิดอันก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

      ดูแลและปฏิบัติต่อแรงงาน โดยคำนึงถึงหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือกฎระเบียบของธนาคาร ตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อความเข้าใจและร่วมกันเสริมสร้างกิจการให้เกิดความมั่นคงและมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการให้ความคุ้มครองสังคม ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

      ธนาคารในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน คำนึงถึงสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค 4 ประการ ตามแนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด คือ

      (1) สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

      (2) สิทธิในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

      (3) สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การร้องเรียน หรือแจ้งประเด็นการปรับปรุงบริการ

      (4) สิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน การนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค

แนวปฏิบัติที่พึงดำเนินการ ได้แก่

      (ก) นำหลักการเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคมาพิจารณาในขั้นตอนที่จะมีการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินใหม่ รวมทั้งการกำหนดและทบทวนกระบวนการหรือการดำเนินการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่คำนึงถึงหลักการเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของ
ผู้บริโภคตามความเหมาะสม

      (ข) ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการสื่อสารอย่างเหมาะสมระหว่างธนาคารและผู้ใช้บริการให้เกิดความเข้าใจที่ดี ตลอดจนการส่งเสริม
สนับสนุนให้พนักงานและผู้ใช้บริการมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

      ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมที่ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

      ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการพัฒนาชุมชนและสังคม และจัดกิจกรรมที่ช่วยเหลือสนับสนุนต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมตามโอกาสอันควร และจัดสรรทรัพยากรในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

      ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความคิดหรือค้นหาและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการในการสร้างนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่กิจการหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างเหมาะสม
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone