นโยบาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส


นโยบาย

ธนาคารจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อกับคณะกรรมการธนาคารในการแจ้งเบาะแสบนหลักการพื้นฐานของความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียนั้น มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาคารจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียและการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกกลั่นแกล้ง

คำนิยาม

การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing ) หมายถึง การแจ้งข้อมูล การแจ้งเบาะแส การร้องเรียน หรือการสอบถามข้อสงสัยในการกระทำที่สงสัยว่า เป็นการกระทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง

วิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส

1. การแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง

    ธนาคารจะเปิดรับการแจ้งเบาะแสอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มี
การรักษาความลับ รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง ถูกลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแสโดยสุจริต ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแล (Compliance) เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเบาะแสกรณีผู้แจ้งเป็นบุคคลภายในธนาคารหรือเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียโดยผู้แจ้งเบาะแสต้องแจ้งเบาะแสเป็นหนังสือ

2. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส

    หน่วยงานกำกับดูแลจะพิจารณาเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสอย่างรัดกุมและเหมาะสมตามควรแก่กรณี โดยการรวบรวมข้อเท็จจริง ประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล ซึ่งหากเป็นกรณีร้ายแรงหรือมีความซับซ้อน อาจเสนอต่อสายตรวจสอบและควบคุมเพื่อดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง หรืออาจพิจารณาเรื่องโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานกำกับดูแล สามารถนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

3. มาตรการดำเนินการและการรายงานผล

    หน่วยงานกำกับดูแลจะติดตามดูแลเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแสหากปรากฏผลว่ามีมูลความจริง โดยจะนำเสนอมาตรการดำเนินการสำหรับการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาโดยการนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ

    หน่วยงานกำกับดูแลจะแจ้งผลการดำเนินการในเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแสต่อผู้แจ้งเบาะแสภายใน 1 เดือน นับแต่เรื่องดังกล่าวได้ข้อยุติและ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ธนาคารจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อกับคณะกรรมการธนาคารในการแจ้งเบาะแสบนหลักการพื้นฐานของความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียนั้น มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาคารจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียและการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกกลั่นแกล้ง

การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing ) หมายถึง การแจ้งข้อมูล การแจ้งเบาะแส การร้องเรียน หรือการสอบถามข้อสงสัยในการกระทำที่สงสัยว่า เป็นการกระทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง

1. การแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง

    ธนาคารจะเปิดรับการแจ้งเบาะแสอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มี
การรักษาความลับ รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง ถูกลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแสโดยสุจริต ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแล (Compliance) เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเบาะแสกรณีผู้แจ้งเป็นบุคคลภายในธนาคารหรือเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียโดยผู้แจ้งเบาะแสต้องแจ้งเบาะแสเป็นหนังสือ

2. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส

    หน่วยงานกำกับดูแลจะพิจารณาเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสอย่างรัดกุมและเหมาะสมตามควรแก่กรณี โดยการรวบรวมข้อเท็จจริง ประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล ซึ่งหากเป็นกรณีร้ายแรงหรือมีความซับซ้อน อาจเสนอต่อสายตรวจสอบและควบคุมเพื่อดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง หรืออาจพิจารณาเรื่องโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานกำกับดูแล สามารถนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

3. มาตรการดำเนินการและการรายงานผล

    หน่วยงานกำกับดูแลจะติดตามดูแลเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแสหากปรากฏผลว่ามีมูลความจริง โดยจะนำเสนอมาตรการดำเนินการสำหรับการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาโดยการนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ

    หน่วยงานกำกับดูแลจะแจ้งผลการดำเนินการในเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแสต่อผู้แจ้งเบาะแสภายใน 1 เดือน นับแต่เรื่องดังกล่าวได้ข้อยุติและ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone