กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสังคม

ธนาคารกรุงเทพในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ไม่เคยที่จะละเลยในการช่วยส่งเสริมคุณภาพของสังคมไทยตั้งแต่เริ่มต้น และยังยึดมั่น
ในเจตนารมณ์นี้มาจนถึงปัจจุบัน โดยถือว่าคุณภาพของสังคมที่ดีจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่แสดงออกด้วยประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อมั่นในคติไทย ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

ธนาคารให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีความเชื่อมั่นว่าสังคมที่สงบสุขเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เอื้ออำนวยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนธนาคารจึงดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการมอบโอกาสทางการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม การทำนุบำรุงศาสนา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสนับสนุนสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน การให้ความรู้ด้านการเงินและธุรกิจในระดับต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษา ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ตามระดับการเรียนรู้ของเยาวชนและความเหมาะสมของพื้นที่

กิจกรรมด้านการศึกษาในปี 2557 ที่ผ่านมา อาทิ การจัดสร้าง “อาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท” อย่างต่อเนื่อง การให้ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การร่วมมือกับคู่ค้า ลูกค้า พันธมิตร และองค์กรไม่แสวงหากำไร ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาไทย และการสนับสนุนการประกวดแผนธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย เป็นต้น

ในด้านการจรรโลงศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ธนาคารได้แสดงให้ประจักษ์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านกิจกรรมการส่งเสริม การรักษา และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน และไม่ลืมที่จะสนับสนุนให้ศิลปินไทยมีโอกาสแสดงความสามารถและได้รับการยกย่องเชิดชูในสังคมอย่างสมเกียรติ อาทิ การส่งเสริมดนตรีและนาฏศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวรรณกรรมในระดับชาติและระดับภูมิภาค เช่น การมอบรางวัลรางวัล
ซีไรต์ และชมนาดบุ๊คไพรซ์ ในด้านจิตรกรรมและประติมากรรมไทย มีการมอบรางวัลจิตรกรรมบัวหลวง รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 101 รางวัลหัตถศิลป์บัวหลวง เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ธนาคารได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

มอบโอกาสทางการศึกษา

ธนาคารตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ธนาคารกรุงเทพจึงมุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนในทุกช่วงวัย เพื่อสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพมากขึ้นจนกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าในสังคม อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการเงินการธนาคาร และการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่เยาวชน การจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท มอบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การเรียน พร้อมให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนโครงการที่ช่วยสร้างผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจและสังคม เป็นต้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการให้โอกาสทางการศึกษา จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

 • โครงการธนาคารคู่บ้านคู่เมือง

  ธนาคารริเริ่มโครงการ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” หรือ Student Internship Program (SIP) ขึ้นในปี 2527 เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการเงินการธนาคารให้แก่เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่จบชั้นปีที่ 3 หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่จบชั้นปีที่ 2 หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาโท และผ่านการทดสอบคัดเลือก เข้ารับการอบรมที่ธนาคารเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน ด้วยหลักสูตรที่ให้ความรู้แก่
  นักศึกษา 5 ด้าน คือ ด้านการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ด้านบริหารและจัดการธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม และด้านการพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำ โดยจัดการอบรมในรูปแบบที่ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ BualuangiLeague@SIP ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองจากข้อมูลจริงในตลาดหุ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง ในปี 2557 ที่ผ่านมามี
  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 289 คน

  ธนาคารจัดการอบรมภายใต้โครงการ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” เป็นปีที่ 31 มีนักศึกษาที่ผ่านการอบรมแล้ว 63 รุ่น เป็นจำนวนมากกว่า
  5,000 คน และศิษย์เก่าหลักสูตร “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” ล้วนมีบทบาทเป็นผู้นำทั้งในภาคธุรกิจและการเมืองของประเทศอยู่ในปัจจุบัน

 • โครงการ “รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ”

  สมาคมธนาคารไทย โดยชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน
  ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินและวินัยทางการเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและลำปาง อาทิ การจัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเจตคติ ความรู้และประสบการณ์ด้านวินัยทางการเงินของเยาวชนไทยใน
  มุมมองของภาคเศรษฐกิจและสถาบันการเงิน” และดำเนินโครงการนำร่องด้านการให้ความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่เยาวชนในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างแกนนำในการรณรงค์และพัฒนาต้นแบบของการดำเนินงานเสริมสร้างความรู้และวินัยทางการเงินให้เยาวชน ทั้งในด้านองค์ความรู้ หลักสูตร และชุดคู่มือ ซึ่งสามารถนำไปขยายผลสู่สังคมวงกว้างได้ในอนาคต ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการให้ความรู้ในหลักสูตร 4 รู้สู่ความมั่งคั่ง คือ รู้เป้าหมาย รู้ใช้จ่าย รู้ออม รู้ลงทุน แก่นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  มหาวิทยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 • โครงการ JA Company Program

  โครงการ “JA Company Program” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของธนาคารที่มุ่งเสริมสร้างความรู้ให้แก่เยาวชน โดยธนาคารร่วมกับ Junior Achievement ประเทศไทย ซึ่งเป็นสาขาขององค์กรไม่แสวงหากำไรจากสหรัฐอเมริกา นำหลักสูตรอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เพิ่มทักษะในด้านการวิเคราะห์ตัวเลขเชิงเศรษฐกิจและธุรกิจสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย จำนวน
  20 โรงเรียน

  ภายใต้หลักสูตรดังกล่าว นักเรียนได้เรียนรู้การบริหารธุรกิจเบื้องต้นอย่างครบวงจร ตั้งแต่การก่อตั้งกิจการการวางแผนธุรกิจ และการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจเติบโต อีกทั้งยังจะช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจบทบาทขององค์กรธุรกิจในการสร้างความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2558 ธนาคารยังคัดสรรผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งล้วนแต่เป็นบุคลากรที่ทรงความรู้และประสบการณ์และ
  ต้องการมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ไปเป็นครูอาสาสมัครในโครงการจำนวนทั้งสิ้น 40 คน

 • โครงการการประกวดแผนธุรกิจในระดับมหาวิทยาลัยภูมิภาคเอเชีย

  ธนาคารสนับสนุน “การประกวดแผนธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย” หรือ “Asia Venture Challenge” ภายใต้แนวคิด “Integrity – Execute
  and create powerful investor confidence” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 เพื่อเปิดโอกาสและสนับสนุนให้
  นักศึกษาในระดับปริญญาโททางธุรกิจ ได้เสนอแผนการดำเนินธุรกิจของตนต่อนักธุรกิจ และมีโอกาสได้ดำเนินธุรกิจจริงตามแผนที่ได้นำเสนอ เป็นการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่อาจจะเป็นผู้ประกอบการหรือพนักงานที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาคธุรกิจ ซึ่งได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านธุรกิจ ผู้เข้าร่วมงาน และสื่อมวลชนเป็นอย่างดี ถือเป็นกิจกรรมสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีจิตวิญญาณของ
  ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคเอเชีย และสนับสนุนให้นำผลงานไปแข่งขันในเวทีระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นทุกปีโดย The University of Texas at Austin ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

 • การจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบทร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

  เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมักประสบปัญหาขาดแคลนอาคารสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ธนาคารได้ริเริ่ม “โครงการจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท” ขึ้นในปี 2518 โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในการคัดเลือกโรงเรียนที่จะได้รับบริจาคอาคารเรียน ซึ่งธนาคารได้มอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนไปแล้ว
  29 แห่ง ใน 28 จังหวัดทั่วประเทศ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ปีละกว่า 10,000 คน

 • ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ

  ในปี 2557 ธนาคารมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านการพิจารณาของสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ธนาคารได้สานต่อกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา 47 ปีแล้ว

  นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป สำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรให้พร้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตและสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร

 • การร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน

  ธนาคารดำเนินโครงการ “เปิดโลกการเรียนรู้สู่น้องๆ” โดยร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร อาทิ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซิสโก้ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในสังกัด
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนที่ได้รับบริจาคอาคารเรียนจากธนาคาร

การสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทย

ธนาคารตระหนักว่า “ศิลปะและวัฒนธรรม” คือรากฐานที่สำคัญของสังคม โดยเฉพาะศิลปะและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สะท้อนความเป็นชาติไทย ธนาคารจึงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านดนตรีและนาฏศิลป์ วรรณกรรม จิตรกรรม และหัตถศิลป์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนศิลปินหลายท่านที่เริ่มต้นจากการแสดงผลงานผ่านกิจกรรมของธนาคารและได้พัฒนาความสามารถจนมีชื่อเสียงในปัจจุบัน ถือเป็นความภาคภูมิใจของธนาคารกรุงเทพที่ได้มีส่วนแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ต่อไป

ธนาคารกรุงเทพจึงได้ก่อตั้ง “ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ” เมื่อปี 2522 เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์ไทยและการแสดง
พื้นบ้านอย่างยั่งยืน ธนาคารได้รับความเชื่อถือจากแวดวงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในฐานะผู้สนับสนุนศิลปะแขนงนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีสายสัมพันธ์อันดีกับศิลปิน ครูอาจารย์และนักศึกษาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ไทยตลอดมา กิจกรรมที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพริเริ่มและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีดังนี้

ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

 • ประลองเพลง ประเลงมโหรี

  ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ริเริ่มจัดการประกวดดนตรีไทยประเภทวงมโหรีระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเล็งเห็นว่าดนตรีไทยประเภทวงมโหรีซึ่งเป็นดุริยางคศิลป์ชั้นสูงของไทยด้วยรูปแบบการบรรเลงที่ละเมียดละไมและต้องใช้ทักษะทางดนตรีที่มีความแม่นยำอย่างมากกำลังจะสูญหายไป โครงการประกวดวงมโหรีระดับมัธยมศึกษาจึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจดนตรีไทยได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการบรรเลงมโหรีอย่างถูกต้องตามแบบแผน
  ที่ได้รับการสืบทอดมาจากโบราณาจารย์ มาจนถึงปัจจุบัน

  ในปี 2556 ธนาคารได้ขยายขอบข่ายของการประกวดโดยเพิ่มถ้วยรางวัลในประเภทการบรรเลงรวมวงเป็น 2 ระดับ คือ ถ้วย ก สำหรับโรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลจากรายการประกวดนี้มาแล้ว และถ้วย ข สำหรับโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับรางวัล หรือยังไม่เคยเข้าร่วมการประกวดรายการนี้ ซึ่งส่งผลให้ในปี 2557 ที่ผ่านมา มีโรงเรียนให้ความสนใจส่งวงมโหรีเยาวชนเข้าร่วมการประกวด ทั้งในประเภทการบรรเลงรวมวง บรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี และขับร้องเพลงไทย รวม 49 โรงเรียน และบ้านดนตรีอีก 1 แห่ง

  เวทีการประกวด “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ที่ธนาคารร่วมดำเนินการมากว่า 29 ปีนี้ ได้สร้างบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการดนตรีไทยมากมาย เยาวชนที่เคยเข้าร่วมการประกวดจำนวนไม่น้อยได้เลือกศึกษาต่อในสายวิชาชีพดนตรีไทยจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และหลายคนได้ทำหน้าที่สืบสานศิลปะการดนตรีไทยในฐานะนักวิชาการและครูดนตรีไทยอยู่ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

 • เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน

  “เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน” เป็นกิจกรรมต่อยอดจาก “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” เพื่อขยายผลการประกวดสู่การรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง โดยจัดเวทีให้วงมโหรีของโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แสดงฝีมือด้านดนตรีไทยให้ผู้ปกครองและประชาชนในท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียนได้ชื่นชมในความสามารถของเยาวชน และรับรู้บทบาทของศูนย์สังคีตศิลป์ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนดนตรีและนาฏศิลป์ไทย อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้ธนาคารได้สร้างสายสัมพันธ์อันดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทย ผ่านหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลสำคัญในแต่ละจังหวัดที่ร่วมกิจกรรมอีกด้วย

 • สังคีตสราญรมย์

  ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในชื่อรายการ “สังคีตสราญรมย์” เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ได้มีโอกาสชมศิลปะการแสดงของไทยที่นับวันจะหาชมได้ยากโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยเชิญศิลปินและคณะนาฏศิลป์จากทั่วประเทศที่เคยร่วมงานกับศูนย์สังคีตศิลป์ มาทำการแสดงทั้งในแบบมาตรฐาน เช่น โขน ละครใน ละครนอก ฯลฯ และแบบพื้นบ้าน เช่น เพลงฉ่อย เพลงอีแซว ลิเก ละครชาตรี ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ศิลปิน คณะนาฏศิลป์ รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่ มีเวทีในการแสดงสู่สายตาประชาชนเพิ่มขึ้น

  ในปี 2557 ศูนย์สังคีตศิลป์จัดการแสดง “สังคีตสราญรมย์” รวม 24 ครั้ง ที่สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร โดยจัดในวันเสาร์แรกและเสาร์ที่สามของทุกเดือน เวลา 16.00-18.00 น. ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ ดังจะเห็นได้จากผู้ชมที่เป็น “แฟนประจำ” มีจำนวนเพิ่มขึ้นและส่วนหนึ่งเป็นเยาวชน นอกจากนี้ เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงสถานที่จัดการแสดงก็ให้ความสนใจเพิ่มขึ้น โดยนอกจากจะเข้าชมการแสดงเป็นประจำแล้ว ส่วนหนึ่งยังสมัครเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ไทยกับสถาบันคึกฤทธิ์ที่เปิดสอนเยาวชนทุกวันอาทิตย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และหลายคนได้รับโอกาสให้ร่วมแสดงในงานต่างๆ ที่สถาบันคึกฤทธิ์จัดขึ้นด้วยนับเป็นการพัฒนาคุณภาพของชุมชนโดยรอบบริเวณของสถาบันฯ เป็นอย่างดี ทั้งเด็กและผู้ปกครองรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น หลีกห่างจากอบายมุขต่างๆ มากขึ้น

 • ห้องสมุดศูนย์สังคีตศิลป์

  นอกจากจัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่องแล้ว ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ยังมีบริการห้องสมุด ซึ่งรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมถึงดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงพื้นบ้านของไทยไว้มากกว่า 15,000 เล่ม และยังมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกการแสดงนาฎดุริยางคศิลป์ประเภทต่างๆ ที่ศูนย์สังคีตศิลป์จัดแสดงตั้งแต่ปี 2522 จนถึงปัจจุบัน ในรูปของแถบเสียงคาสเซท วีดิทัศน์และภาพสไลด์เป็นจำนวนมาก ถือเป็นห้องสมุดทางศิลปวัฒนธรรมที่รวมรวมข้อมูลไว้มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ และได้รับความเชื่อถือจากศิลปิน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจศิลปะการแสดงที่ขอใช้บริการเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลอยู่เสมอ

  ห้องสมุดศูนย์สังคีตศิลป์ ตั้งอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.


สนับสนุนเชิดชูและยกย่องผลงานวรรณกรรมในระดับชาติและระดับภูมิภาค

 • รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)

  ธนาคารให้การสนับสนุนการจัดประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) โดยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ มาตั้งแต่ปี 2527 จนปัจจุบัน ธนาคารได้รับเกียรติและการยกย่องในฐานะผู้สนับสนุนหลักรายหนึ่งของรางวัลซีไรต์ตลอดมา และในปี 2553 เป็นต้นมา ธนาคารได้จัดงานเสวนา “พบนักเขียนซีไรต์” ได้เชิญนักเขียนรางวัลซีไรต์จากทั้ง 10 ประเทศอาเซียน มาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานวรรณกรรม
  มุมมองต่างๆ รวมทั้งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับรางวัล ท่ามกลางผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาอย่างคับคั่ง ทั้ง
  นักเรียน นักศึกษา รวมถึงครู อาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ


จรรโลงงานจิตรกรรมระดับชาติ

 • จิตรกรรมบัวหลวง

  มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ซึ่งปัจจุบันคือมูลนิธิบัวหลวงก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ได้จัดประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง” ตั้งแต่ปี 2517 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยเล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนถาวร ตลอดจนสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ที่มีแนวคิด และทักษะในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมและมีโอกาสจัดแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “จิตรกรรมบัวหลวง” ได้รับการยอมรับจากวงการศิลปะว่าเป็นเวทีประกวดการวาดภาพที่มีมาตรฐานสูงและเป็นรางวัลที่มีเกียรติ ศิลปินที่ได้รับรางวัลจากจิตรกรรมบัวหลวงหลายท่านมีฝีมือเป็นที่ประจักษ์และมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ บางท่านได้รับเกียรติสูงสุดในฐานะศิลปินแห่งชาติเป็นครูอาจารย์ ลูกศิษย์มากมาย สามารถสืบทอดและพัฒนางานศิลปะมาจนปัจจุบัน

  การประกวดในปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่ 36 มีศิลปิน 129 คน ส่งภาพจิตรกรรมจำนวน 188 ภาพเข้าประกวดในทั้ง 3 ประเภท คือ ประเภทจิตกรรมไทยแบบประเพณี ประเภทจิตกรรมไทยแนวประเพณี และประเภทจิตกรรมร่วมสมัย ผู้ชนะการประกวดนอกจากได้รับเงินรางวัล เหรียญเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรแล้ว ยังจะได้ไปทัศนศึกษาดูงานด้านศิลปะที่ประเทศสเปนอีกด้วย

 • ศิลปินดาวเด่น บัวหลวง 101

  มูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดโครงการ “ศิลปินดาวเด่น บัวหลวง 101” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยเป็นการแข่งขันวาดภาพสดระดับอุดมศึกษา เป็นเวลา 10 วัน ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมีการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ให้ผู้ชมร่วมให้คะแนนด้วย

  กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการเปิดเวทีในการสร้างสรรค์ให้กับศิลปินรุ่นใหม่แล้ว ยังทำให้นักศึกษาได้รู้จักสังคมนอกห้องเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในเวลาและสิ่งแวดล้อมที่จำกัด เป็นโครงการให้ความรู้ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาศิลปะที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ

การทำนุบำรุงศาสนา

ด้วยตระหนักดีว่าศาสนามีบทบาทสำคัญในการโน้มนำให้คนในสังคมมีเมตตาธรรมต่อกัน ซึ่งเป็นแนวทางเสริมสร้างความสงบสุขของสังคม ธนาคารจึงกำหนดให้การส่งเสริมและทำนุบำรุงพุทธศาสนา ตลอดจนศาสนาหลักทุกศาสนาในประเทศไทย เป็นกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารมาโดยตลอด โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน คู่ค้า กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
รวมถึงชุมชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ร่วมกับธนาคาร เช่น พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน พิธีแสดงมุทิตาธรรมพระภิกษุและสามเณรที่สำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ภิกษุสามเณรที่มีความมานะพากเพียรอย่างยิ่งจนสำเร็จการศึกษา
นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดการบรรยายธรรมให้แก่พนักงานทุกไตรมาส และการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ทุกปี

 • การถวายความรู้ด้านการบริหารการเงินของวัดและการจัดการบัญชีเบื้องต้น

  พระภิกษุสามเณร ซึ่งสอบผ่านเปรียญธรรม 9 ประโยค นับเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของวงการคณะสงฆ์ โดยกว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ที่
  ได้รับมอบหมายหน้าที่ด้านการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ และด้านสาธารณกุศล ซึ่งจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในทางใดทางหนึ่ง

  ธนาคารจึงจัดโครงการถวายความรู้ด้านการบริหารการเงินของวัดและการจัดการบัญชีเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชีและบริหารการเงินของวัดต่อไป

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ด้วยความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งในด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ และการเป็นศูนย์รวมจิตใจที่คนไทยทุกหมู่เหล่ายึดถือเป็นที่พึ่ง ซึ่งช่วยให้สังคมและประเทศชาติสามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ มาได้อย่างปลอดภัยทุกครั้ง ธนาคารกรุงเทพจึงให้การสนับสนุนส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ และยังได้จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพสูงสุดของคนไทยตลอดมา

 • บัวหลวงรวมใจถวายพระพร

  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 ธนาคารกรุงเทพได้จัดงาน
  “บัวหลวงรวมใจถวายพระพร” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ลานหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ถนนสีลม โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 100 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ และร่วมกันร้องเพลงถวายพระพรอย่าง
  พร้อมเพรียง

กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล

ธนาคารกรุงเทพเชื่อว่าความเอื้ออาทรต่อกันเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของคนไทย และเปรียบเสมือนสายใยที่ยึดโยงสังคมไทยให้เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันตลอดมา เราจึงใส่ใจสังคมรอบข้างเสมอมา โดยให้ความร่วมมือ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณ
ประโยชน์ขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังดำเนินกิจกรรมของธนาคารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ

 • สภากาชาดไทย

  ธนาคารสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมรับบริจาคโลหิตทุก 3 เดือนการเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ งานวันผู้บริจาคโลหิตโลก และร่วมสนับสนุนการจัดสร้างอาคารภาคบริการโลหิต เป็นต้น

 • มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

  ธนาคารเชื่อมั่นว่าสุขภาพที่ดีไม่เป็นภาระทางสังคม จะช่วยให้เป็นสังคมน่าอยู่มากขึ้น ธนาคารจึงสนับสนุนการจัดงาน “นิทรรศการใต้ร่มพระบารมี เพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก” ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันหัวใจโลกประจำปี 2557 ต่อเนื่องเป็น
  ปีที่ 4 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหัวใจ และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องแก่พนักงานและบุคคลภายนอก

 • รายการโทรทัศน์ Health Me Please

  ธนาคารสนับสนุนการผลิตรายการ Health Me Please ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นรายการที่
  นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยใส่ใจการรักษาสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยด้วยเล็งเห็นว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา

ธนาคารตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ธนาคารกรุงเทพจึงมุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนในทุกช่วงวัย เพื่อสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพมากขึ้นจนกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าในสังคม อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการเงินการธนาคาร และการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่เยาวชน การจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท มอบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การเรียน พร้อมให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนโครงการที่ช่วยสร้างผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจและสังคม เป็นต้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการให้โอกาสทางการศึกษา จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

 • โครงการธนาคารคู่บ้านคู่เมือง

  ธนาคารริเริ่มโครงการ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” หรือ Student Internship Program (SIP) ขึ้นในปี 2527 เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการเงินการธนาคารให้แก่เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่จบชั้นปีที่ 3 หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่จบชั้นปีที่ 2 หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาโท และผ่านการทดสอบคัดเลือก เข้ารับการอบรมที่ธนาคารเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน ด้วยหลักสูตรที่ให้ความรู้แก่
  นักศึกษา 5 ด้าน คือ ด้านการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ด้านบริหารและจัดการธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม และด้านการพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำ โดยจัดการอบรมในรูปแบบที่ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ BualuangiLeague@SIP ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองจากข้อมูลจริงในตลาดหุ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง ในปี 2557 ที่ผ่านมามี
  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 289 คน

  ธนาคารจัดการอบรมภายใต้โครงการ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” เป็นปีที่ 31 มีนักศึกษาที่ผ่านการอบรมแล้ว 63 รุ่น เป็นจำนวนมากกว่า
  5,000 คน และศิษย์เก่าหลักสูตร “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” ล้วนมีบทบาทเป็นผู้นำทั้งในภาคธุรกิจและการเมืองของประเทศอยู่ในปัจจุบัน

 • โครงการ “รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ”

  สมาคมธนาคารไทย โดยชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน
  ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินและวินัยทางการเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและลำปาง อาทิ การจัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเจตคติ ความรู้และประสบการณ์ด้านวินัยทางการเงินของเยาวชนไทยใน
  มุมมองของภาคเศรษฐกิจและสถาบันการเงิน” และดำเนินโครงการนำร่องด้านการให้ความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่เยาวชนในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างแกนนำในการรณรงค์และพัฒนาต้นแบบของการดำเนินงานเสริมสร้างความรู้และวินัยทางการเงินให้เยาวชน ทั้งในด้านองค์ความรู้ หลักสูตร และชุดคู่มือ ซึ่งสามารถนำไปขยายผลสู่สังคมวงกว้างได้ในอนาคต ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการให้ความรู้ในหลักสูตร 4 รู้สู่ความมั่งคั่ง คือ รู้เป้าหมาย รู้ใช้จ่าย รู้ออม รู้ลงทุน แก่นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  มหาวิทยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 • โครงการ JA Company Program

  โครงการ “JA Company Program” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของธนาคารที่มุ่งเสริมสร้างความรู้ให้แก่เยาวชน โดยธนาคารร่วมกับ Junior Achievement ประเทศไทย ซึ่งเป็นสาขาขององค์กรไม่แสวงหากำไรจากสหรัฐอเมริกา นำหลักสูตรอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เพิ่มทักษะในด้านการวิเคราะห์ตัวเลขเชิงเศรษฐกิจและธุรกิจสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย จำนวน
  20 โรงเรียน

  ภายใต้หลักสูตรดังกล่าว นักเรียนได้เรียนรู้การบริหารธุรกิจเบื้องต้นอย่างครบวงจร ตั้งแต่การก่อตั้งกิจการการวางแผนธุรกิจ และการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจเติบโต อีกทั้งยังจะช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจบทบาทขององค์กรธุรกิจในการสร้างความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2558 ธนาคารยังคัดสรรผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งล้วนแต่เป็นบุคลากรที่ทรงความรู้และประสบการณ์และ
  ต้องการมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ไปเป็นครูอาสาสมัครในโครงการจำนวนทั้งสิ้น 40 คน

 • โครงการการประกวดแผนธุรกิจในระดับมหาวิทยาลัยภูมิภาคเอเชีย

  ธนาคารสนับสนุน “การประกวดแผนธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย” หรือ “Asia Venture Challenge” ภายใต้แนวคิด “Integrity – Execute
  and create powerful investor confidence” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 เพื่อเปิดโอกาสและสนับสนุนให้
  นักศึกษาในระดับปริญญาโททางธุรกิจ ได้เสนอแผนการดำเนินธุรกิจของตนต่อนักธุรกิจ และมีโอกาสได้ดำเนินธุรกิจจริงตามแผนที่ได้นำเสนอ เป็นการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่อาจจะเป็นผู้ประกอบการหรือพนักงานที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาคธุรกิจ ซึ่งได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านธุรกิจ ผู้เข้าร่วมงาน และสื่อมวลชนเป็นอย่างดี ถือเป็นกิจกรรมสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีจิตวิญญาณของ
  ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคเอเชีย และสนับสนุนให้นำผลงานไปแข่งขันในเวทีระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นทุกปีโดย The University of Texas at Austin ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

 • การจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบทร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

  เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมักประสบปัญหาขาดแคลนอาคารสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ธนาคารได้ริเริ่ม “โครงการจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท” ขึ้นในปี 2518 โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในการคัดเลือกโรงเรียนที่จะได้รับบริจาคอาคารเรียน ซึ่งธนาคารได้มอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนไปแล้ว
  29 แห่ง ใน 28 จังหวัดทั่วประเทศ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ปีละกว่า 10,000 คน

 • ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ

  ในปี 2557 ธนาคารมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านการพิจารณาของสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ธนาคารได้สานต่อกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา 47 ปีแล้ว

  นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป สำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรให้พร้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตและสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร

 • การร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน

  ธนาคารดำเนินโครงการ “เปิดโลกการเรียนรู้สู่น้องๆ” โดยร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร อาทิ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซิสโก้ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในสังกัด
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนที่ได้รับบริจาคอาคารเรียนจากธนาคาร

ธนาคารตระหนักว่า “ศิลปะและวัฒนธรรม” คือรากฐานที่สำคัญของสังคม โดยเฉพาะศิลปะและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สะท้อนความเป็นชาติไทย ธนาคารจึงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านดนตรีและนาฏศิลป์ วรรณกรรม จิตรกรรม และหัตถศิลป์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนศิลปินหลายท่านที่เริ่มต้นจากการแสดงผลงานผ่านกิจกรรมของธนาคารและได้พัฒนาความสามารถจนมีชื่อเสียงในปัจจุบัน ถือเป็นความภาคภูมิใจของธนาคารกรุงเทพที่ได้มีส่วนแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ต่อไป

ธนาคารกรุงเทพจึงได้ก่อตั้ง “ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ” เมื่อปี 2522 เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์ไทยและการแสดง
พื้นบ้านอย่างยั่งยืน ธนาคารได้รับความเชื่อถือจากแวดวงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในฐานะผู้สนับสนุนศิลปะแขนงนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีสายสัมพันธ์อันดีกับศิลปิน ครูอาจารย์และนักศึกษาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ไทยตลอดมา กิจกรรมที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพริเริ่มและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีดังนี้

ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

 • ประลองเพลง ประเลงมโหรี

  ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ริเริ่มจัดการประกวดดนตรีไทยประเภทวงมโหรีระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเล็งเห็นว่าดนตรีไทยประเภทวงมโหรีซึ่งเป็นดุริยางคศิลป์ชั้นสูงของไทยด้วยรูปแบบการบรรเลงที่ละเมียดละไมและต้องใช้ทักษะทางดนตรีที่มีความแม่นยำอย่างมากกำลังจะสูญหายไป โครงการประกวดวงมโหรีระดับมัธยมศึกษาจึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจดนตรีไทยได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการบรรเลงมโหรีอย่างถูกต้องตามแบบแผน
  ที่ได้รับการสืบทอดมาจากโบราณาจารย์ มาจนถึงปัจจุบัน

  ในปี 2556 ธนาคารได้ขยายขอบข่ายของการประกวดโดยเพิ่มถ้วยรางวัลในประเภทการบรรเลงรวมวงเป็น 2 ระดับ คือ ถ้วย ก สำหรับโรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลจากรายการประกวดนี้มาแล้ว และถ้วย ข สำหรับโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับรางวัล หรือยังไม่เคยเข้าร่วมการประกวดรายการนี้ ซึ่งส่งผลให้ในปี 2557 ที่ผ่านมา มีโรงเรียนให้ความสนใจส่งวงมโหรีเยาวชนเข้าร่วมการประกวด ทั้งในประเภทการบรรเลงรวมวง บรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี และขับร้องเพลงไทย รวม 49 โรงเรียน และบ้านดนตรีอีก 1 แห่ง

  เวทีการประกวด “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ที่ธนาคารร่วมดำเนินการมากว่า 29 ปีนี้ ได้สร้างบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการดนตรีไทยมากมาย เยาวชนที่เคยเข้าร่วมการประกวดจำนวนไม่น้อยได้เลือกศึกษาต่อในสายวิชาชีพดนตรีไทยจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และหลายคนได้ทำหน้าที่สืบสานศิลปะการดนตรีไทยในฐานะนักวิชาการและครูดนตรีไทยอยู่ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

 • เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน

  “เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน” เป็นกิจกรรมต่อยอดจาก “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” เพื่อขยายผลการประกวดสู่การรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง โดยจัดเวทีให้วงมโหรีของโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แสดงฝีมือด้านดนตรีไทยให้ผู้ปกครองและประชาชนในท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียนได้ชื่นชมในความสามารถของเยาวชน และรับรู้บทบาทของศูนย์สังคีตศิลป์ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนดนตรีและนาฏศิลป์ไทย อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้ธนาคารได้สร้างสายสัมพันธ์อันดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทย ผ่านหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลสำคัญในแต่ละจังหวัดที่ร่วมกิจกรรมอีกด้วย

 • สังคีตสราญรมย์

  ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในชื่อรายการ “สังคีตสราญรมย์” เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ได้มีโอกาสชมศิลปะการแสดงของไทยที่นับวันจะหาชมได้ยากโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยเชิญศิลปินและคณะนาฏศิลป์จากทั่วประเทศที่เคยร่วมงานกับศูนย์สังคีตศิลป์ มาทำการแสดงทั้งในแบบมาตรฐาน เช่น โขน ละครใน ละครนอก ฯลฯ และแบบพื้นบ้าน เช่น เพลงฉ่อย เพลงอีแซว ลิเก ละครชาตรี ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ศิลปิน คณะนาฏศิลป์ รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่ มีเวทีในการแสดงสู่สายตาประชาชนเพิ่มขึ้น

  ในปี 2557 ศูนย์สังคีตศิลป์จัดการแสดง “สังคีตสราญรมย์” รวม 24 ครั้ง ที่สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร โดยจัดในวันเสาร์แรกและเสาร์ที่สามของทุกเดือน เวลา 16.00-18.00 น. ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ ดังจะเห็นได้จากผู้ชมที่เป็น “แฟนประจำ” มีจำนวนเพิ่มขึ้นและส่วนหนึ่งเป็นเยาวชน นอกจากนี้ เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงสถานที่จัดการแสดงก็ให้ความสนใจเพิ่มขึ้น โดยนอกจากจะเข้าชมการแสดงเป็นประจำแล้ว ส่วนหนึ่งยังสมัครเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ไทยกับสถาบันคึกฤทธิ์ที่เปิดสอนเยาวชนทุกวันอาทิตย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และหลายคนได้รับโอกาสให้ร่วมแสดงในงานต่างๆ ที่สถาบันคึกฤทธิ์จัดขึ้นด้วยนับเป็นการพัฒนาคุณภาพของชุมชนโดยรอบบริเวณของสถาบันฯ เป็นอย่างดี ทั้งเด็กและผู้ปกครองรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น หลีกห่างจากอบายมุขต่างๆ มากขึ้น

 • ห้องสมุดศูนย์สังคีตศิลป์

  นอกจากจัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่องแล้ว ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ยังมีบริการห้องสมุด ซึ่งรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมถึงดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงพื้นบ้านของไทยไว้มากกว่า 15,000 เล่ม และยังมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกการแสดงนาฎดุริยางคศิลป์ประเภทต่างๆ ที่ศูนย์สังคีตศิลป์จัดแสดงตั้งแต่ปี 2522 จนถึงปัจจุบัน ในรูปของแถบเสียงคาสเซท วีดิทัศน์และภาพสไลด์เป็นจำนวนมาก ถือเป็นห้องสมุดทางศิลปวัฒนธรรมที่รวมรวมข้อมูลไว้มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ และได้รับความเชื่อถือจากศิลปิน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจศิลปะการแสดงที่ขอใช้บริการเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลอยู่เสมอ

  ห้องสมุดศูนย์สังคีตศิลป์ ตั้งอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.


สนับสนุนเชิดชูและยกย่องผลงานวรรณกรรมในระดับชาติและระดับภูมิภาค

 • รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)

  ธนาคารให้การสนับสนุนการจัดประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) โดยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ มาตั้งแต่ปี 2527 จนปัจจุบัน ธนาคารได้รับเกียรติและการยกย่องในฐานะผู้สนับสนุนหลักรายหนึ่งของรางวัลซีไรต์ตลอดมา และในปี 2553 เป็นต้นมา ธนาคารได้จัดงานเสวนา “พบนักเขียนซีไรต์” ได้เชิญนักเขียนรางวัลซีไรต์จากทั้ง 10 ประเทศอาเซียน มาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานวรรณกรรม
  มุมมองต่างๆ รวมทั้งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับรางวัล ท่ามกลางผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาอย่างคับคั่ง ทั้ง
  นักเรียน นักศึกษา รวมถึงครู อาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ


จรรโลงงานจิตรกรรมระดับชาติ

 • จิตรกรรมบัวหลวง

  มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ซึ่งปัจจุบันคือมูลนิธิบัวหลวงก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ได้จัดประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง” ตั้งแต่ปี 2517 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยเล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนถาวร ตลอดจนสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ที่มีแนวคิด และทักษะในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมและมีโอกาสจัดแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “จิตรกรรมบัวหลวง” ได้รับการยอมรับจากวงการศิลปะว่าเป็นเวทีประกวดการวาดภาพที่มีมาตรฐานสูงและเป็นรางวัลที่มีเกียรติ ศิลปินที่ได้รับรางวัลจากจิตรกรรมบัวหลวงหลายท่านมีฝีมือเป็นที่ประจักษ์และมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ บางท่านได้รับเกียรติสูงสุดในฐานะศิลปินแห่งชาติเป็นครูอาจารย์ ลูกศิษย์มากมาย สามารถสืบทอดและพัฒนางานศิลปะมาจนปัจจุบัน

  การประกวดในปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่ 36 มีศิลปิน 129 คน ส่งภาพจิตรกรรมจำนวน 188 ภาพเข้าประกวดในทั้ง 3 ประเภท คือ ประเภทจิตกรรมไทยแบบประเพณี ประเภทจิตกรรมไทยแนวประเพณี และประเภทจิตกรรมร่วมสมัย ผู้ชนะการประกวดนอกจากได้รับเงินรางวัล เหรียญเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรแล้ว ยังจะได้ไปทัศนศึกษาดูงานด้านศิลปะที่ประเทศสเปนอีกด้วย

 • ศิลปินดาวเด่น บัวหลวง 101

  มูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดโครงการ “ศิลปินดาวเด่น บัวหลวง 101” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยเป็นการแข่งขันวาดภาพสดระดับอุดมศึกษา เป็นเวลา 10 วัน ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมีการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ให้ผู้ชมร่วมให้คะแนนด้วย

  กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการเปิดเวทีในการสร้างสรรค์ให้กับศิลปินรุ่นใหม่แล้ว ยังทำให้นักศึกษาได้รู้จักสังคมนอกห้องเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในเวลาและสิ่งแวดล้อมที่จำกัด เป็นโครงการให้ความรู้ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาศิลปะที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ

ด้วยตระหนักดีว่าศาสนามีบทบาทสำคัญในการโน้มนำให้คนในสังคมมีเมตตาธรรมต่อกัน ซึ่งเป็นแนวทางเสริมสร้างความสงบสุขของสังคม ธนาคารจึงกำหนดให้การส่งเสริมและทำนุบำรุงพุทธศาสนา ตลอดจนศาสนาหลักทุกศาสนาในประเทศไทย เป็นกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารมาโดยตลอด โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน คู่ค้า กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
รวมถึงชุมชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ร่วมกับธนาคาร เช่น พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน พิธีแสดงมุทิตาธรรมพระภิกษุและสามเณรที่สำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ภิกษุสามเณรที่มีความมานะพากเพียรอย่างยิ่งจนสำเร็จการศึกษา
นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดการบรรยายธรรมให้แก่พนักงานทุกไตรมาส และการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ทุกปี

 • การถวายความรู้ด้านการบริหารการเงินของวัดและการจัดการบัญชีเบื้องต้น

  พระภิกษุสามเณร ซึ่งสอบผ่านเปรียญธรรม 9 ประโยค นับเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของวงการคณะสงฆ์ โดยกว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ที่
  ได้รับมอบหมายหน้าที่ด้านการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ และด้านสาธารณกุศล ซึ่งจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในทางใดทางหนึ่ง

  ธนาคารจึงจัดโครงการถวายความรู้ด้านการบริหารการเงินของวัดและการจัดการบัญชีเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชีและบริหารการเงินของวัดต่อไป

ด้วยความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งในด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ และการเป็นศูนย์รวมจิตใจที่คนไทยทุกหมู่เหล่ายึดถือเป็นที่พึ่ง ซึ่งช่วยให้สังคมและประเทศชาติสามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ มาได้อย่างปลอดภัยทุกครั้ง ธนาคารกรุงเทพจึงให้การสนับสนุนส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ และยังได้จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพสูงสุดของคนไทยตลอดมา

 • บัวหลวงรวมใจถวายพระพร

  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 ธนาคารกรุงเทพได้จัดงาน
  “บัวหลวงรวมใจถวายพระพร” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ลานหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ถนนสีลม โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 100 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ และร่วมกันร้องเพลงถวายพระพรอย่าง
  พร้อมเพรียง

ธนาคารกรุงเทพเชื่อว่าความเอื้ออาทรต่อกันเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของคนไทย และเปรียบเสมือนสายใยที่ยึดโยงสังคมไทยให้เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันตลอดมา เราจึงใส่ใจสังคมรอบข้างเสมอมา โดยให้ความร่วมมือ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณ
ประโยชน์ขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังดำเนินกิจกรรมของธนาคารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ

 • สภากาชาดไทย

  ธนาคารสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมรับบริจาคโลหิตทุก 3 เดือนการเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ งานวันผู้บริจาคโลหิตโลก และร่วมสนับสนุนการจัดสร้างอาคารภาคบริการโลหิต เป็นต้น

 • มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

  ธนาคารเชื่อมั่นว่าสุขภาพที่ดีไม่เป็นภาระทางสังคม จะช่วยให้เป็นสังคมน่าอยู่มากขึ้น ธนาคารจึงสนับสนุนการจัดงาน “นิทรรศการใต้ร่มพระบารมี เพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก” ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันหัวใจโลกประจำปี 2557 ต่อเนื่องเป็น
  ปีที่ 4 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหัวใจ และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องแก่พนักงานและบุคคลภายนอก

 • รายการโทรทัศน์ Health Me Please

  ธนาคารสนับสนุนการผลิตรายการ Health Me Please ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นรายการที่
  นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยใส่ใจการรักษาสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยด้วยเล็งเห็นว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectNational e-PaymentBualuang Phone
Submit