การดำเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธนาคารกรุงเทพตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อประโยชน์อันยั่งยืน โดยมีการดำเนินการทั้งภายในธนาคารและการสนับสนุนองค์กรอื่น รวมทั้งลูกค้าเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในปี 2559 ธนาคารกรุงเทพได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการเข้าร่วมจัดทำรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในระดับองค์กรด้วยความสมัครใจ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเลือกใช้พลังงานทางเลือก รวมถึงการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนทั้งข้อมูลและความรู้ในเชิงวิชาการ เป็นตัวกลางสนับสนุนการขยายธุรกิจและเครือข่ายของลูกค้าและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารที่สำคัญและได้รับการยอมรับจากลูกค้า ได้แก่

สินเชื่อบัวหลวงกรีน

เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการลงทุนเพื่อการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถขอสินเชื่อนี้เพื่อหลากหลายวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน เช่น การพัฒนาพลังงานทางเลือกหรือพลังงานหมุนเวียน การผลิตสินค้าฉลากเขียว การจัดการของเสีย และการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนสารเคมี

สินเชื่อเกษตรก้าวหน้า

ธนาคารสนับสนุนเกษตรกรที่ต้องการลงทุนในเทคโนโลยีที่ผ่านการทดลองและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ หรือการสร้างนวัตกรรมของตนเอง ด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับโครงการที่ผ่านการอนุมัติ เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

การดำเนินธุรกิจที่แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐนิเวศ

ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยในปี 2558 ธนาคารได้เริ่มต้นพัฒนาโครงการเพื่อติดตามการใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้วัสดุกระดาษ อย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาคำนวณประกอบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยใช้อาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารเป็นต้นแบบ

มาตรการอนุรักษ์การใช้พลังงานในการดำเนินธุรกิจ

ธนาคารเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนหลอด Fluorescent เป็นหลอด LED ของอาคารควบคุมด้านพลังงาน กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จำนวน 6 อาคาร ได้แก่ อาคารสำนักงานใหญ่ อาคารตรีทิพย์ อาคารพระราม 3 อาคารแสงทองธานี อาคารพระราม 9 และอาคารหัวลำโพง จำนวน 41,100 หลอด คาดการณ์การประหยัดพลังงาน 4.13 MWh ต่อปี

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นของระบบปรับอากาศที่อาคารสำนักงานพระราม 3 จำนวน 4 เครื่อง คาดการณ์การประหยัดพลังงาน 1.15 MWh ต่อปี

การกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบถูกวิธีอย่างครบวงจร

ธนาคารตระหนักถึงปัญหาของการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ประกอบในการดำเนินธุรกิจของธนาคารอย่างจริงจัง และมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของโลกและลดมลภาวะที่จะเกิดต่อสังคมและชุมชน จึงได้ร่วมมือกับบริษัท Tes-AMM จำกัด (Thailand) ซึ่งเป็นพันธมิตรธุรกิจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตรับรองมาตรฐานสากล ในการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบถูกวิธีอย่างครบวงจร ซึ่งถือได้ว่าธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียวในประเทศไทยที่ริเริ่มส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ใช้แล้วทุกอุปกรณ์เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลตามมาตรฐานสากล

คลิกที่นี่ เพื่อดูกระบวนการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone