นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ธนาคารกรุงเทพขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมรับชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติออนไลน์ เพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตราธิราชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งต่อแผ่นดินไทย โดยเป็นการที่บอกเล่าเรื่องราวของพระราชประวัติ พระปรีชาสามารถ ตลอดจนพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดกว่า ๗๐ ปี ซึ่งล้วนเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ต่อชาติบ้านเมืองสืบมา

นิทรรศการชุดที่ ๓: พระราชกรณียกิจเพื่อปวงประชานำเสนอพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า ๗๐ ปี อาทิ ด้านการเกษตรและชลประทาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านการคมนาคมและการพัฒนาประเทศ ตลอดจนด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ อีกทั้งยังได้พระราชทานแนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายโครงการ ซึ่งล้วนมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างเอนกอนันต์ ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศดังเช่นทุกวันนี้

นิทรรศการชุดที่ ๒: พระปรีชาสามารถแห่งในหลวง รัชกาลที่ ๙นำเสนอพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านต่างๆ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถอันหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรี กีฬา จิตรกรรม การถ่ายภาพ ตลอดจน ด้านวรรณกรรม สถาปัตยกรรม และหัตถศิลป์สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น พระองค์จึงได้รับการยกย่องจากเหล่าอาณาประชาราษฏร์ทั้งมวล ถวายพระราชสมัญญาให้ทรงเป็น “อัครศิลปิน” อันหมายถึง ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศและผู้เป็นใหญ่ในศิลปินทั้งมวล เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตราธิราชที่ทรงเป็นที่เทิดทูนยิ่งของ
ปวงชนชาวไทย

นิทรรศการชุดที่ ๑: พระราชประวัติแห่งองค์พระราชานำเสนอข้อมูลพระราชประวัติด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งตั้งแต่ที่เสด็จพระราชสมภพ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงการศึกษาและพระราชกรณียกิจของพระองค์ครั้งเมื่อทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ ตลอดจนลำดับเหตุการณ์และพระราชพิธีสำคัญที่ร้อยเรื่องราวด้วยข้อมูลและภาพถ่ายประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า เพื่อเป็นการจารึกพระราชประวัติของพระองค์ให้เผยแพร่และเป็นที่ประจักษ์ไว้ตลอดไป

นิทรรศการชุดที่ ๓: พระราชกรณียกิจเพื่อปวงประชานำเสนอพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า ๗๐ ปี อาทิ ด้านการเกษตรและชลประทาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านการคมนาคมและการพัฒนาประเทศ ตลอดจนด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ อีกทั้งยังได้พระราชทานแนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายโครงการ ซึ่งล้วนมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างเอนกอนันต์ ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศดังเช่นทุกวันนี้

นิทรรศการชุดที่ ๒: พระปรีชาสามารถแห่งในหลวง รัชกาลที่ ๙นำเสนอพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านต่างๆ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถอันหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรี กีฬา จิตรกรรม การถ่ายภาพ ตลอดจน ด้านวรรณกรรม สถาปัตยกรรม และหัตถศิลป์สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น พระองค์จึงได้รับการยกย่องจากเหล่าอาณาประชาราษฏร์ทั้งมวล ถวายพระราชสมัญญาให้ทรงเป็น “อัครศิลปิน” อันหมายถึง ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศและผู้เป็นใหญ่ในศิลปินทั้งมวล เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตราธิราชที่ทรงเป็นที่เทิดทูนยิ่งของ
ปวงชนชาวไทย

นิทรรศการชุดที่ ๑: พระราชประวัติแห่งองค์พระราชานำเสนอข้อมูลพระราชประวัติด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งตั้งแต่ที่เสด็จพระราชสมภพ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงการศึกษาและพระราชกรณียกิจของพระองค์ครั้งเมื่อทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ ตลอดจนลำดับเหตุการณ์และพระราชพิธีสำคัญที่ร้อยเรื่องราวด้วยข้อมูลและภาพถ่ายประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า เพื่อเป็นการจารึกพระราชประวัติของพระองค์ให้เผยแพร่และเป็นที่ประจักษ์ไว้ตลอดไป

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone