ภารกิจต่อสังคม

ธนาคารกรุงเทพให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการให้เกิดการบูรณาการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน โดยธนาคารสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

ธนาคารมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจด้วยการใช้ความรู้ ประสบการณ์ การสร้างเครือข่าย การส่งเสริมการตลาด และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการและการเติบโตร่วมกันไปกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร และกลุ่มลูกค้าบุคคล ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุม เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าแต่ละกลุ่ม อีกทั้งธนาคารยังมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและผู้ใช้บริการของธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา ช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์และบริการออนไลน์ บริการธนาคารทางโทรศัพท์ และการสำรวจความพึงพอใจในบริการของธนาคาร

ธนาคารได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มาใช้บริการผ่านช่องทางบริการหลักของธนาคารอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยผลสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ในปี 2560 เทียบกับผลสำรวจในปี 2559 ธนาคารได้คะแนนความพึงพอใจ เพิ่มขึ้นจาก 9.05 เป็น 9.13 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และการให้บริการของพนักงานที่สาขา ก็ได้คะแนนเพิ่มจาก 9.19 เป็น 9.26 การสำรวจนี้ ดำเนินการโดย บริษัท Ipsos (ประเทศไทย) ในระหว่างช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2560 ธนาคารได้นำผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการและกระบวนการดำเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้บริการที่สูงสุด เช่น การพัฒนาระบบงานให้บริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และการพัฒนาฟังก์ชันต่างๆ ในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

ด้านสังคม

ธนาคารกรุงเทพเชื่อว่าสังคมที่สงบสุขเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เอื้ออำนวยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารจึงดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพและความเข้มแข็งของสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงาม การทำนุบำรุงศาสนา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสนับสนุนสาธารณประโยชน์ในวงกว้าง

ด้านสิ่งแวดล้อม

เพราะตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone