ภารกิจต่อสังคม

ธนาคารกรุงเทพให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการให้เกิดการบูรณาการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน โดยธนาคารสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

ธนาคารมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจด้วยการใช้ความรู้ ประสบการณ์ การสร้างเครือข่าย การส่งเสริมการตลาด และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการและการเติบโตร่วมกันไปกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร และกลุ่มลูกค้าบุคคล ด้วยการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายและครอบคลุม

ด้านสังคม

ธนาคารกรุงเทพเชื่อว่าสังคมที่สงบสุขเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เอื้ออำนวยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารจึงดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพและความเข้มแข็งของสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงาม การทำนุบำรุงศาสนา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสนับสนุนสาธารณประโยชน์ในวงกว้าง

ด้านสิ่งแวดล้อม

เพราะตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone