หัตถศิลป์บัวหลวง

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านงานฝีมือช่างศิลป์ พร้อมเปิดโอกาสให้ช่างศิลป์ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในรูปแบบหัตถศิลป์ เพื่อเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยสืบไป

ตลอดจนสนับสนุนช่างหัตถศิลป์ไทยจำนวนมากที่มีทักษะ และความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านหัตถศิลป์แขนงต่างๆ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่า และมีโอกาสขึ้นเวทีแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

โดยในปี 2555 มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ได้ริเริ่มจัดประกวดหัตถศิลป์บัวหลวง ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ‘งานสลักดุนภาชนะโลหะ’ ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยคัดเลือกงานช่างประเภท ‘งานสลักดุนภาชนะโลหะ’ เช่น ขันโตก เตียบ ตะลุ่ม พาน คนโท กล่อง เป็นต้น

ประเภทของงานหัตถศิลป์ไทย

ประเภทหัตถศิลป์ ไทยที่จัดประกวดมี 2 ประเภท ได้แก่

1. หัตถศิลป์ไทยแนวประเพณี เป็นงานหัตถศิลป์ที่มีแบบอย่าง กระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด เทคนิค และลวดลาย ที่ดำรงเอกลักษณ์แบบไทยประเพณี

2. หัตถศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ เป็นงานหัตถศิลป์ที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด เทคนิคลวดลาย เรื่องราวและเนื้อหาสาระมีการแสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างอิสระเสรี
Tips/Useful Info
ผลการประกวดหัตถศิลป์บัวหลวง
มูลนิธิธนาคารกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลหัตถศิลป์บัวหลวง ภายใต้หัวข้อ ‘งานสลักดุนภาชนะโลหะ’ คลิกที่นี่ เพื่อดูผลการประกวด
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone