การให้ความสำคัญต่อชุมชนและสังคม

ธนาคารกรุงเทพยังคงยึดมั่นในการดูแลชุมชนและสังคมไทย โดยให้ความสำคัญใน 3 ด้านหลัก

ด้านศิลปวัฒนธรรม และวรรณกรรมไทย

ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพได้รับความเชื่อถือจากแวดวงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในฐานะผู้สนับสนุนศิลปะการแสดงของไทยอย่างต่อเนื่องและจริงจัง อีกทั้งยังมีสายสัมพันธ์อันดีกับศิลปิน ครู อาจารย์ และนักศึกษาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ไทยตลอดมา กิจกรรมหลักของศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ประกอบด้วย

ประลองเพลง ประเลงมโหรี

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดการประกวดดนตรีไทยประเภทวงมโหรีระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี 2529 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจดนตรีไทยได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการบรรเลงมโหรีอย่างถูกต้องตามแบบแผนที่ได้รับการสืบทอดมาจากโบราณาจารย์ มีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีจำนวน 50 โรงเรียน และธนาคารยังเผยแพร่เกียรติคุณของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลผ่านกิจกรรม “เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน” โดยจัดเวทีให้นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดได้แสดงความสามารถทางดนตรีและนาฏศิลป์ไทยให้ผู้ปกครองและประชาชนในท้องถิ่นของโรงเรียนนั้นๆ ได้ชื่มชมในความสำเร็จของเยาวชน

การแสดงสังคีตสราญรมย์

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งการแสดงพื้นบ้าน เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินทั้งรุ่นใหม่และรุ่นก่อนได้แสดงความสามารถสู่การรับรู้ของสาธารณชนและให้ผู้สนใจได้ชมการแสดงของไทยที่นับวันจะหาชมได้ยาก โดยจัดการแสดงในวันเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ระหว่างเวลา 16.00-18.00 น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยสาทร 1 ถนนสาทร ให้ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2230-2062 และ 0-2626-3352

พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัด “พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย” ประจำปี ที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เพื่อให้ศิลปินได้มีโอกาสแสดงกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ด้วยความเมตตา และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจและความเชื่อมั่นในการแสดงความสามารถสู่สายตาผู้ชม รวมถึงการถ่ายทอดวิชาให้แก่ศิลปินรุ่นหลัง โดยในปี 2559 ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง 

ห้องสมุดศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ได้รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และการแสดงพื้นบ้าน ไว้มากกว่า 15,000 เล่ม และมีบันทึกการแสดงนาฏดุริยางค์ประเภทต่างๆ รวมทั้งการเสวนาเชิงวิชาการ ที่ศูนย์สังคีตศิลป์จัดขึ้น ตั้งแต่ปี 2522 จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนกว่า 1,300 ครั้ง ที่ได้รับการบันทึกไว้ทั้งภาพและเสียงบนสื่อดิจิทัล ให้ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าได้ไม่คิดค่าใช้จ่าย ห้องสมุดศูนย์สังคีตศิลป์ ตั้งอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2224-8140-1 โดยเปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

วรรณกรรมไทย

ธนาคารกรุงเทพส่งเสริมการสร้างสรรค์วรรณกรรมไทย ซึ่งเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทยอีกแขนงหนึ่ง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

โครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง”

ธนาคารกรุงเทพสานต่อโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” เป็นปีที่ 2 ในปี 2559 เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้เยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษาได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสืบสานการประพันธ์บทร้อยกรอง ซึ่งเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทยอีกแขนงหนึ่ง โดยธนาคารได้จัดกิจกรรมเสวนาให้กวีที่มีชื่อเสียง นำโดย ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์และวรรณศิลป์ ออกไปถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การประพันธ์บทร้อยกรองให้แก่เยาวชนในทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โครงการนี้มีเยาวชนเข้าร่วมแล้วกว่า 2,000 คน 

รางวัลซีไรต์

ธนาคารกรุงเทพยังคงสนับสนุนการสร้างสรรค์วรรณกรรมไทยเพื่อพัฒนาสู่การรับรู้ในระดับสากล เช่น รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ “รางวัลซีไรต์” ที่ธนาคารให้การสนับสนุนมากว่า 30 ปี โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ธนาคารได้เชิญนักเขียนที่ได้รับรางวัลของแต่ละปีจากทั้ง 10 ประเทศ มาร่วมการเสวนาที่สำนักงานใหญ่ สีลม เพื่อแบ่งปันแนวคิดและมุมมองที่ทำให้นักเขียนประสบความสำเร็จ ให้เยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิด 

รางวัลชมนาด

ธนาคารกรุงเทพสนับสนุนบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด จัดโครงการ “รางวัลชมนาด” ซึ่งเป็นรางวัลวรรณกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่อง เพื่อยกย่องนักเขียนสตรีไทยที่มีผลงานการเขียนดีเด่นในประเภทอรรถคดี (Non-fiction) อีกทั้งยังสนับสนุนการแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเขียนไทยสู่กลุ่มผู้อ่านทั่วโลก นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมกับบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จัดโครงการ “อ่าน เขียน เรียน รู้” เพื่อบ่มเพาะนักเขียนรุ่นใหม่ โดยให้เยาวชนส่งบทวิจารณ์หนังสือที่โครงการกำหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนานักเขียน และยังได้รับโอกาสให้เขียนบทวิจารณ์หนังสือเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์อีกด้วย การดำเนินโครงการในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 2 มีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 450 คน 

สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ “ลักษณะไทย”

ธนาคารกรุงเทพจัดทำรายการ “ลักษณะไทย” ในรูปแบบสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ เพื่อนำเสนอสาระความรู้จากหนังสือลักษณะไทยทั้ง 4 เล่ม ได้แก่ 1. พระพุทธปฏิมา อัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย 2. ภูมิหลัง 3. ศิลปะการแสดง และ 4. วัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่รวบรวมภูมิปัญญาไทยไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่สืบไป

ด้านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา

อาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท

ธนาคารกรุงเทพริเริ่มและดำเนินโครงการ “จัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท” มาตั้งแต่ปี 2518 และได้มอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนในชนบทไปแล้ว 29 แห่ง ใน 28 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมอบอาคารเรียนหลังล่าสุดให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโรงเรียนเหล่านี้ปีละกว่า 10,000 คน

ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อาทิ ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และร่วมสมทบกองทุนการศึกษาและพัฒนาการวิจัย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป สำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษในประเทศและต่างประเทศ โดยธนาคารได้สนับสนุนการให้ทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว

ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง

ธนาคารจัดการอบรมพิเศษเพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ รวมถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานนอกเหนือจากหลักสูตรปกติในสถานศึกษาให้แก่เยาวชนในระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” (Student Internship Program – SIP) ด้วยหลักสูตรที่ธนาคารพัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน โดยในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 34 ของโครงการ มีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมจำนวน 298 คน รวมนักศึกษาที่ผ่านการอบรมแล้ว 67 รุ่น เป็นจำนวนมากกว่า 6,000 คน โดยมีผู้บริหารและพนักงานของธนาคารเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่เยาวชนเหล่านี้

Junior Achievement – Company Program

หลักสูตร “Junior Achievement Company Program” (JA Company Program) เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแก่เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งประสบผลสำเร็จมาแล้วในหลายประเทศ และธนาคารได้ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นสาขาขององค์กรไม่แสวงหากำไรจากประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาหลักสูตรให้เป็นภาษาไทยและนำไปสอนนักเรียนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ เพื่อให้เยาวชนได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์จากการทดลองทำธุรกิจจริง โดยนำผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนสร้างสรรค์ขึ้นออกจำหน่ายในศูนย์การค้า ตลอด 3 ปีของโครงการนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วรวม 52 แห่ง จำนวนนักเรียนรวมกว่า 1,500 คน โดยธนาคารได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมเป็นครูอาสาสมัคร

บัวหลวงเพื่อ KidBright

เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การเป็น Digital Thailand ธนาคารได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการ “บัวหลวงเพื่อ KidBright” ในการผลิตชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ “KidBright Board” ที่สามารถแสดงผลเป็นภาพและเสียง ตามชุดคำสั่ง (Programming) ที่ได้รับจากสมาร์ทโฟนในระบบแอนดรอยด์ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จำนวน 500 ชุด เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นำไปให้นักเรียนฝึกเขียนชุดคำสั่งเพื่อสั่งการให้ KidBright Board แสดงผล และคิดหาวิธีนำการแสดงผลไปประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนสำหรับการศึกษาต่อในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ด้านการทำนุบำรุงศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ธนาคารกรุงเทพยังคงให้ความสำคัญกับสถาบันที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของสังคมไทยใน 2 ด้าน ซึ่งได้แก่ การทำนุบำรุงศาสนา และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในปี 2559 ดังนี้

พระกฐินพระราชทาน

ธนาคารได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญ “ผ้าพระกฐินพระราชทาน” ไปทอดถวาย ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสิงห์บุรี ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 โดยมีประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานของธนาคาร ประมาณ 1,000 คนเข้าร่วม รวบรวมเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวน 7,408,587 บาท ถวายให้วัดนำไปบูรณะเสนาสนะและจัดการศึกษา
เล่าเรียนให้แก่ภิกษุสามเณร ธนาคารเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าพระกฐินจากพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้อัญเชิญไปทอดถวายแทนพระองค์ มาตั้งแต่ปี 2510 เป็นเวลายาวนานถึง 50 ปี และในปี 2559 เป็นกฐินพระราชทานครั้งสุดท้ายจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในปี 2559 ธนาคารได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษอีก 1 องค์ไปทอดถวาย ณ วัดธาตุหลวงเหนือ นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ด้วยพลังแห่งความศรัทธาของพนักงาน ลูกค้า และประชาชนทุกท่านที่มีจิตกุศลร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 940,236,599 กีบ หรือ 4,087,985 บาท ทั้งนี้ ธนาคารมีสาขาอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 แห่ง คือสาขานครหลวงเวียงจันทน์ ที่เปิดให้บริการมานาน 23 ปี และสาขาปากเซ ที่เปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2559 ที่ผ่านมา

พิธีแสดงมุทิตาธรรมพระ ป.ธ.9

ธนาคารได้จัดให้มี “พิธีแสดงมุทิตาธรรมพระเปรียญธรรม 9 ประโยค” เพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะ และร่วมแสดงความชื่นชมยินดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ภิกษุสามเณรที่มีความมานะพากเพียรจนสำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตระดับเปรียญธรรม 9 ประโยค ติดต่อกันเป็นปีที่ 43 ในปี 2559 รวมภิกษุสามเณรที่ได้รับการแสดงมุทิตาธรรมจากธนาคาร จำนวนทั้งสิ้น 1,501 รูป เป็นพระภิกษุ 1,262 รูป สามเณร 239 รูป นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดโครงการ “ถวายความรู้ด้านการบริหารการเงินของวัดและการจัดการบัญชีเบื้องต้น” ให้กับพระภิกษุสามเณรที่สำเร็จเปรียญธรรม
9 ประโยค ซึ่งกว่าร้อยละ 90 มักจะได้รับมอบหมายหน้าที่ด้านการบริหารการเงินของวัด โดยในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของการดำเนินโครงการ มีพระสงฆ์เข้ารับการถวายความรู้จำนวน 20 รูป มีพนักงานของธนาคารเป็นวิทยากรอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้

บรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธนาคาร ร่วมกับ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศล” มีจำนวนสามเณรเข้าร่วมโครงการ 90 รูป กำหนด ระยะเวลาบรรพชา 20 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม ถึงวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2559

พิธีแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ได้สร้างความเศร้าสลดให้แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ธนาคารได้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” พร้อมกับรัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยพร้อมกันเปล่งวาจาถวายสัตย์ปฏิญาณและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ถนนสีลม อาคารพระราม 3 และทุกสาขากว่า 1,000 แห่ง ทั่วประเทศพร้อมกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์

การบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ธนาคารจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 100 รูป ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระบรรจบครบ 50 วัน แห่งการสวรรคต หรือการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร และเป็นโอกาสวันคล้ายวันครบรอบปีที่ 72 ของการก่อตั้งธนาคาร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ สีลม โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งลูกค้าและประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น พร้อมกันนี้ หน่วยงานของธนาคาร ตลอดจนสาขา และสำนักธุรกิจทั่วประเทศ ต่างพร้อมใจจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรน้อมถวายเป็น
พระราชกุศลในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ ธนาคารได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งจัดพิมพ์ด้วยกระดาษอย่างดีและการพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง แจกจ่ายลูกค้าและประชาชน ณ สาขาธนาคารทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้า ประชาชน
ทั่วไป และพนักงานได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบต่อไป

นอกจากนี้ ในวันที่ 15 มกราคม 2560 ธนาคารและบริษัทในกลุ่มได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ธนาคารได้จัดถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และนวกภิกษุ รวม 130 รูป และพิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในการบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และกรรมการมหาเถระสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ
นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพได้รับความเชื่อถือจากแวดวงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในฐานะผู้สนับสนุนศิลปะการแสดงของไทยอย่างต่อเนื่องและจริงจัง อีกทั้งยังมีสายสัมพันธ์อันดีกับศิลปิน ครู อาจารย์ และนักศึกษาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ไทยตลอดมา กิจกรรมหลักของศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ประกอบด้วย

ประลองเพลง ประเลงมโหรี

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดการประกวดดนตรีไทยประเภทวงมโหรีระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี 2529 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจดนตรีไทยได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการบรรเลงมโหรีอย่างถูกต้องตามแบบแผนที่ได้รับการสืบทอดมาจากโบราณาจารย์ มีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีจำนวน 50 โรงเรียน และธนาคารยังเผยแพร่เกียรติคุณของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลผ่านกิจกรรม “เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน” โดยจัดเวทีให้นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดได้แสดงความสามารถทางดนตรีและนาฏศิลป์ไทยให้ผู้ปกครองและประชาชนในท้องถิ่นของโรงเรียนนั้นๆ ได้ชื่มชมในความสำเร็จของเยาวชน

การแสดงสังคีตสราญรมย์

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งการแสดงพื้นบ้าน เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินทั้งรุ่นใหม่และรุ่นก่อนได้แสดงความสามารถสู่การรับรู้ของสาธารณชนและให้ผู้สนใจได้ชมการแสดงของไทยที่นับวันจะหาชมได้ยาก โดยจัดการแสดงในวันเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ระหว่างเวลา 16.00-18.00 น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยสาทร 1 ถนนสาทร ให้ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2230-2062 และ 0-2626-3352

พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัด “พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย” ประจำปี ที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร เพื่อให้ศิลปินได้มีโอกาสแสดงกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ด้วยความเมตตา และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจและความเชื่อมั่นในการแสดงความสามารถสู่สายตาผู้ชม รวมถึงการถ่ายทอดวิชาให้แก่ศิลปินรุ่นหลัง โดยในปี 2559 ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง 

ห้องสมุดศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ได้รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และการแสดงพื้นบ้าน ไว้มากกว่า 15,000 เล่ม และมีบันทึกการแสดงนาฏดุริยางค์ประเภทต่างๆ รวมทั้งการเสวนาเชิงวิชาการ ที่ศูนย์สังคีตศิลป์จัดขึ้น ตั้งแต่ปี 2522 จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนกว่า 1,300 ครั้ง ที่ได้รับการบันทึกไว้ทั้งภาพและเสียงบนสื่อดิจิทัล ให้ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าได้ไม่คิดค่าใช้จ่าย ห้องสมุดศูนย์สังคีตศิลป์ ตั้งอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2224-8140-1 โดยเปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

วรรณกรรมไทย

ธนาคารกรุงเทพส่งเสริมการสร้างสรรค์วรรณกรรมไทย ซึ่งเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทยอีกแขนงหนึ่ง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

โครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง”

ธนาคารกรุงเทพสานต่อโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” เป็นปีที่ 2 ในปี 2559 เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้เยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษาได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสืบสานการประพันธ์บทร้อยกรอง ซึ่งเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทยอีกแขนงหนึ่ง โดยธนาคารได้จัดกิจกรรมเสวนาให้กวีที่มีชื่อเสียง นำโดย ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์และวรรณศิลป์ ออกไปถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การประพันธ์บทร้อยกรองให้แก่เยาวชนในทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โครงการนี้มีเยาวชนเข้าร่วมแล้วกว่า 2,000 คน 

รางวัลซีไรต์

ธนาคารกรุงเทพยังคงสนับสนุนการสร้างสรรค์วรรณกรรมไทยเพื่อพัฒนาสู่การรับรู้ในระดับสากล เช่น รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ “รางวัลซีไรต์” ที่ธนาคารให้การสนับสนุนมากว่า 30 ปี โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ธนาคารได้เชิญนักเขียนที่ได้รับรางวัลของแต่ละปีจากทั้ง 10 ประเทศ มาร่วมการเสวนาที่สำนักงานใหญ่ สีลม เพื่อแบ่งปันแนวคิดและมุมมองที่ทำให้นักเขียนประสบความสำเร็จ ให้เยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิด 

รางวัลชมนาด

ธนาคารกรุงเทพสนับสนุนบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด จัดโครงการ “รางวัลชมนาด” ซึ่งเป็นรางวัลวรรณกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่อง เพื่อยกย่องนักเขียนสตรีไทยที่มีผลงานการเขียนดีเด่นในประเภทอรรถคดี (Non-fiction) อีกทั้งยังสนับสนุนการแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเขียนไทยสู่กลุ่มผู้อ่านทั่วโลก นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมกับบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จัดโครงการ “อ่าน เขียน เรียน รู้” เพื่อบ่มเพาะนักเขียนรุ่นใหม่ โดยให้เยาวชนส่งบทวิจารณ์หนังสือที่โครงการกำหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนานักเขียน และยังได้รับโอกาสให้เขียนบทวิจารณ์หนังสือเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์อีกด้วย การดำเนินโครงการในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 2 มีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 450 คน 

สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ “ลักษณะไทย”

ธนาคารกรุงเทพจัดทำรายการ “ลักษณะไทย” ในรูปแบบสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ เพื่อนำเสนอสาระความรู้จากหนังสือลักษณะไทยทั้ง 4 เล่ม ได้แก่ 1. พระพุทธปฏิมา อัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย 2. ภูมิหลัง 3. ศิลปะการแสดง และ 4. วัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่รวบรวมภูมิปัญญาไทยไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่สืบไป

อาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท

ธนาคารกรุงเทพริเริ่มและดำเนินโครงการ “จัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท” มาตั้งแต่ปี 2518 และได้มอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนในชนบทไปแล้ว 29 แห่ง ใน 28 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมอบอาคารเรียนหลังล่าสุดให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโรงเรียนเหล่านี้ปีละกว่า 10,000 คน

ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อาทิ ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และร่วมสมทบกองทุนการศึกษาและพัฒนาการวิจัย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป สำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษในประเทศและต่างประเทศ โดยธนาคารได้สนับสนุนการให้ทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว

ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง

ธนาคารจัดการอบรมพิเศษเพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ รวมถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานนอกเหนือจากหลักสูตรปกติในสถานศึกษาให้แก่เยาวชนในระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” (Student Internship Program – SIP) ด้วยหลักสูตรที่ธนาคารพัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน โดยในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 34 ของโครงการ มีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมจำนวน 298 คน รวมนักศึกษาที่ผ่านการอบรมแล้ว 67 รุ่น เป็นจำนวนมากกว่า 6,000 คน โดยมีผู้บริหารและพนักงานของธนาคารเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่เยาวชนเหล่านี้

Junior Achievement – Company Program

หลักสูตร “Junior Achievement Company Program” (JA Company Program) เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแก่เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งประสบผลสำเร็จมาแล้วในหลายประเทศ และธนาคารได้ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นสาขาขององค์กรไม่แสวงหากำไรจากประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาหลักสูตรให้เป็นภาษาไทยและนำไปสอนนักเรียนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ เพื่อให้เยาวชนได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์จากการทดลองทำธุรกิจจริง โดยนำผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนสร้างสรรค์ขึ้นออกจำหน่ายในศูนย์การค้า ตลอด 3 ปีของโครงการนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วรวม 52 แห่ง จำนวนนักเรียนรวมกว่า 1,500 คน โดยธนาคารได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมเป็นครูอาสาสมัคร

บัวหลวงเพื่อ KidBright

เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การเป็น Digital Thailand ธนาคารได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการ “บัวหลวงเพื่อ KidBright” ในการผลิตชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ “KidBright Board” ที่สามารถแสดงผลเป็นภาพและเสียง ตามชุดคำสั่ง (Programming) ที่ได้รับจากสมาร์ทโฟนในระบบแอนดรอยด์ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จำนวน 500 ชุด เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นำไปให้นักเรียนฝึกเขียนชุดคำสั่งเพื่อสั่งการให้ KidBright Board แสดงผล และคิดหาวิธีนำการแสดงผลไปประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนสำหรับการศึกษาต่อในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ธนาคารกรุงเทพยังคงให้ความสำคัญกับสถาบันที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของสังคมไทยใน 2 ด้าน ซึ่งได้แก่ การทำนุบำรุงศาสนา และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในปี 2559 ดังนี้

พระกฐินพระราชทาน

ธนาคารได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญ “ผ้าพระกฐินพระราชทาน” ไปทอดถวาย ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสิงห์บุรี ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 โดยมีประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานของธนาคาร ประมาณ 1,000 คนเข้าร่วม รวบรวมเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวน 7,408,587 บาท ถวายให้วัดนำไปบูรณะเสนาสนะและจัดการศึกษา
เล่าเรียนให้แก่ภิกษุสามเณร ธนาคารเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าพระกฐินจากพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้อัญเชิญไปทอดถวายแทนพระองค์ มาตั้งแต่ปี 2510 เป็นเวลายาวนานถึง 50 ปี และในปี 2559 เป็นกฐินพระราชทานครั้งสุดท้ายจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในปี 2559 ธนาคารได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษอีก 1 องค์ไปทอดถวาย ณ วัดธาตุหลวงเหนือ นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ด้วยพลังแห่งความศรัทธาของพนักงาน ลูกค้า และประชาชนทุกท่านที่มีจิตกุศลร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 940,236,599 กีบ หรือ 4,087,985 บาท ทั้งนี้ ธนาคารมีสาขาอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 แห่ง คือสาขานครหลวงเวียงจันทน์ ที่เปิดให้บริการมานาน 23 ปี และสาขาปากเซ ที่เปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2559 ที่ผ่านมา

พิธีแสดงมุทิตาธรรมพระ ป.ธ.9

ธนาคารได้จัดให้มี “พิธีแสดงมุทิตาธรรมพระเปรียญธรรม 9 ประโยค” เพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะ และร่วมแสดงความชื่นชมยินดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ภิกษุสามเณรที่มีความมานะพากเพียรจนสำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตระดับเปรียญธรรม 9 ประโยค ติดต่อกันเป็นปีที่ 43 ในปี 2559 รวมภิกษุสามเณรที่ได้รับการแสดงมุทิตาธรรมจากธนาคาร จำนวนทั้งสิ้น 1,501 รูป เป็นพระภิกษุ 1,262 รูป สามเณร 239 รูป นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดโครงการ “ถวายความรู้ด้านการบริหารการเงินของวัดและการจัดการบัญชีเบื้องต้น” ให้กับพระภิกษุสามเณรที่สำเร็จเปรียญธรรม
9 ประโยค ซึ่งกว่าร้อยละ 90 มักจะได้รับมอบหมายหน้าที่ด้านการบริหารการเงินของวัด โดยในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของการดำเนินโครงการ มีพระสงฆ์เข้ารับการถวายความรู้จำนวน 20 รูป มีพนักงานของธนาคารเป็นวิทยากรอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้

บรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธนาคาร ร่วมกับ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศล” มีจำนวนสามเณรเข้าร่วมโครงการ 90 รูป กำหนด ระยะเวลาบรรพชา 20 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม ถึงวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2559

พิธีแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ได้สร้างความเศร้าสลดให้แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ธนาคารได้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” พร้อมกับรัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยพร้อมกันเปล่งวาจาถวายสัตย์ปฏิญาณและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ถนนสีลม อาคารพระราม 3 และทุกสาขากว่า 1,000 แห่ง ทั่วประเทศพร้อมกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์

การบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ธนาคารจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 100 รูป ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระบรรจบครบ 50 วัน แห่งการสวรรคต หรือการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร และเป็นโอกาสวันคล้ายวันครบรอบปีที่ 72 ของการก่อตั้งธนาคาร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ สีลม โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งลูกค้าและประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น พร้อมกันนี้ หน่วยงานของธนาคาร ตลอดจนสาขา และสำนักธุรกิจทั่วประเทศ ต่างพร้อมใจจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรน้อมถวายเป็น
พระราชกุศลในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ ธนาคารได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งจัดพิมพ์ด้วยกระดาษอย่างดีและการพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง แจกจ่ายลูกค้าและประชาชน ณ สาขาธนาคารทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้า ประชาชน
ทั่วไป และพนักงานได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบต่อไป

นอกจากนี้ ในวันที่ 15 มกราคม 2560 ธนาคารและบริษัทในกลุ่มได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ธนาคารได้จัดถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และนวกภิกษุ รวม 130 รูป และพิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในการบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และกรรมการมหาเถระสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ
นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone