ศูนย์สังคีตศิลป์

การสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทย

ธนาคารตระหนักว่าศิลปะและวัฒนธรรม คือรากฐานที่สำคัญของสังคม โดยเฉพาะศิลปะและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่น สามารถสะท้อนถึงความเป็นชาติไทยได้เป็นอย่างดี ธนาคารจึงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ธนาคารจึงได้ก่อตั้งศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ เมื่อปี 2522 เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมดนตีและนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ได้รับความเชื่อถือจากแวดวงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในฐานะผู้สนับสนุนศิลปะการแสดงของไทยอย่างต่อเนื่องและจริงจัง อีกทั้งยังมีสายสัมพันธ์อันดีกับศิลปิน ครู อาจารย์ และนักศึกษาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ไทยตลอดมา

ปัจจุบันศูนย์สังคีตศิลป์ ตั้งอยู่ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตะนาว โทร. (66) 0-2224-8140-1

บริการของศูนย์สังคีตศิลป์

  • ห้องสมุด ศูนย์สังคีตศิลป์ได้รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย ดนตรี ศิลปะ และการแสดงพื้นบ้านของไทย มากกว่า 15,000 เล่ม
    ผู้ที่สนใจสามารถยืมหนังสือหรือถ่ายสำเนาเอกสารทางวิชาการได้

  • บริการโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์สังคีตศิลป์ได้บันทึกการแสดงนาฏดุริยางค์ประเภทต่างๆ ทั้งการแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย การแสดงพื้นบ้าน รวมทั้งการเสวนาเชิงวิชาการ ที่ศูนย์สังคีตศิลป์จัดขึ้น ตั้งแต่ปี 2522-ปัจจุบัน เป็นจำนวนกว่า 1,300 ครั้ง โดยบันทึกไว้ในรูปแบบ แถบเสียงคาสเซท วิดิทัศน์ ภาพสไลด์ และไฟล์ดิจิทัล โดยยินดีให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • การแสดงสังคีตสราญรมย์ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ กำหนดจัดการแสดงสังคีตสราญรมย์ ในวันเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ระหว่างเวลา 16.00-18.00 น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยสาทร 1 ถนนสาทร

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone