การจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท

ธนาคารริเริ่ม “โครงการจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท” ขึ้นในปี 2518 เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมักประสบปัญหาขาดแคลนอาคารสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ คัดเลือกโรงเรียนที่จะได้รับบริจาคอาคารเรียน จนถึงในรอบปีที่ผ่านมา ธนาคารได้มอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนไปแล้ว 29 แห่ง ใน 28 จังหวัดทั่วประเทศ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ปีละกว่า 10,000 คน

รายชื่ออาคารเรียนธนาคารกรุงเทพ 
 

 

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone