การแสดงสังคีตสราญรมย์

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ กำหนดจัดการแสดงสังคีตสราญรมย์ ทุกวันเสาร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยสาทร ๑ ถนนสาทร

ท่านที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งหรือขอบันทึกการแสดงย้อนหลัง (ในนามสถานศึกษา องค์กร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน) ได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ โทร. ๐-๒๒๓๐-๒๐๖๒, ๐-๒๖๒๖-๓๓๕๒ หรือศูนย์สังคีตศิลป์ โทร. ๐-๒๒๒๔-๘๑๔๐-๑ (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๒๕
ภูมิลักษณารมย์

นันทวรรณ เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ เป็นศิลปินที่มากด้วยความสามารถและยังคงมีผลงานให้เห็นจวบจนปัจจุบัน ด้วยหลากหลายบทบาทการแสดงที่ได้รับ ประสบการณ์ที่สั่งสมมา นับเป็นต้นแบบให้กับนักแสดงรุ่นใหม่ได้ดำเนินรอยตาม ซึ่งนอกจากผลงานการแสดงที่สร้างชื่อเสียงแล้ว ทางด้านการร้องเพลง ยังเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้ชมผู้ฟังเช่นกัน ด้วยน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ จนเป็นที่ยอมรับในวงการบันเทิง

ศูนย์สังคีตศิลป์ มีความยินดี ที่ได้นำเสนอรายการสังคีตสราญรมย์  มินิ คอนเสริต “ที่นี่...มีดาวประดับใจ” ด้วยการคัดสรรบทเพลงอันไพเราะ และศิลปินที่มีคุณภาพ คัดสรรโดยคุณนันทวรรณ เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ

วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยสาทร ๑ ถนนสาทร

วันที่

รายการ

วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๔ "ภูมิเพลงบริรักษ์"
บันทึกช่วยจำ ตำนานลูกทุ่งไทย โดยคุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ

วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๕ "ภูมิลักษณารมย์"
วิพิธทัศนา บ้านรำไทยกนกนาฏ

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๖ "ภูมิเมืองเรืองสราญ"
ละครนอก โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๗
เพลงรักของพ่อ โดยวงดุริยางค์กองทัพไทย

วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๘
ที่นี่...มีดาวประดับใจ โดย คุณนันทวัน  เมฆใหญ่  สุวรรณปิยศิริ

วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๙ "ภูมิบ้านสราญรมย์"
ลำตัด แม่ศรีนวล

วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๐ "ภูมิเมืองเรืองสราญ"
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๑ "ภูมิเพลงบริรักษ์"
เล่าเรื่องด้วยเพลง โดยกัญจนปรณ์  แสดงหาญ

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๒ "ภูมิลักษณารมย์"
มูลนิธินาฏศิลป์สัมพันธ์

วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๓ "ภูมิเมืองเรืองสราญ"
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๔ "ภูมิบ้านสราญรมย์"
หนังตะลุง บ้านลาดเพชรบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๕ "ภูมิเพลงบริรักษ์"
กองดุริยางค์ทหารอากาศ

วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๖ "ภูมิลักษณารมย์"
โรงเรียนนาฏยลีลานาฏศิลป์

วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๗ "ภูมิเมืองเรืองสราญ"
โขน มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐

วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๘ "ภูมิบ้านสราญรมย์"
คณะโปงลางดอกคูณ

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๙ "ภูมิเพลงบริรักษ์"
ดนตรีไทยวงดุริยมิตรา

วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๒๐ "ภูมิลักษณารมย์"
หุ่นละครเล็ก คณะคลองบางหลวง

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๒๑ "ภูมิบ้านสราญรมย์ "
ลิเกลูกบท โดย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๒๒ "ภูมิเมืองเรืองสราญ"
ละครชาตรี โดย คณะละครชาตรีบางกอก ถิ่นสนามควาย

วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๒๓ "ภูมิลักษณารมย์"
มูลนิธิดุริยประณีต

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๒๔ "ภูมิเพลงบริรักษ์"
กรมดุริยางค์ทหารบก

วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๒๕ "ส่งท้ายปีเก่า"
ที่นี่...มีดาวประดับใจ โดย คุณนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๔
เลิศวิไลวัฒนธรรม ตอน "บันทึกช่วยจำ ตำนานลูกทุ่งไทย ลมหายใจของแผ่นดิน"
โดย เจนภพ จบกระบวนวรรณ
วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เจนภพ จบกระบวนวรรณ ชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันดีในวงการเพลงลูกทุ่ง ด้วยความสามารถที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักเขียน นักจัดรายการ นักพูด หรือนักแสดง ล้วนแต่ได้รับความสำเร็จ การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๔ “บันทึกช่วยจำ ตำนานลูกทุ่งไทย ลมหายใจของแผ่นดิน” คุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ ได้เชิญศิลปินลูกทุ่ง ซึ่งโด่งดังอย่างมากในยุคก่อน ให้หวนคืนเวทีอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นคุณเพชร พนมรุ้ง ราชาเพลงโห่เมืองไทย คุณคัมภีร์ แสงทอง เจ้าของผลงานเพลงเลื่องชื่อ “ร้องไห้กับเดือน” และคุณวิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ กับเพลงดังติดหู “คิดแล้วกลุ้ม” มามอบความสนุกสนานและความประทับใจบนเวทีสังคีตสราญรมย์ในครั้งนี้

    


การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๕
ภูมิลักษณารมย์ ชุดการแสดง "รุจี อโยธยา นาฏยภิรมย์"
โดย โรงเรียนบ้านรำไทยกนกนาฏ ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

โรงเรียนบ้านรำไทยกนกนาฏ ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานศึกษาที่สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย ด้วยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนำความเป็นสากลมาผสมผสานกับนาฏศิลป์ไทย จนเกิดรูปแบบที่เรียกว่า “นาฏศิลป์ร่วมสมัย” ทำให้โรงเรียนบ้านรำไทยกนกนาฏ ๒ มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๕ โรงเรียนบ้านรำไทยกนกนาฏ ๒ ได้สร้างสรรค์การแสดงชุด “รุจี อโยธยา นาฏยภิรมย์” โดยนักแสดงกว่า ๑๕๐ คน อาทิ ระบำถวายอาลัยจอมราชันย์ การแสดง ๔ ภาค ชุด ร่วมแผ่นดินถิ่นสยาม และที่ตื่นตาตื่นใจผู้ชมอีกหนึ่งชุดการแสดงคือ นาฏมวยไทย เป็นการแสดงที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านรำไทยกนกนาฏ ๒ เป็นอย่างมาก

    


การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๖
ภูมิเมืองเรืองสราญ ละครพันทางเรื่อง "ราชาธิราช ตอน มะกะโทสวามิภักดิ์"
โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ของชาติ อนุรักษ์ สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมในพระราชพิธี รัฐพิธีและพิธีการต่างๆ ตามจารีตประเพณี เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้มาทำการแสดงละครพันทาง เรื่อง ราชาธิราช ตอน มะกะโทสวามิภักดิ์ สร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้ผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง

    


การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๗
ภูมิเพลงบริรักษ์ "เพลงรักของพ่อ"
โดย กองดุริยางค์ กองบัญชาการกองทัพไทย
วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐

กองดุริยางค์ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับสำนักสวัสดิการทหาร มีทหารดุริยางค์จากทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแสดงดนตรีในพิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดนตรีสากล โยธวาทิต หัสดนตรี และดนตรีไทย รวมทั้งยังสนับสนุนงานดนตรีให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน ส่งมอบความสุข สร้างความประทับใจ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในประเทศอีกด้วย

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๗ กองดุริยางค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน ๑๔ บทเพลง อาทิ สายฝน แสงเทียน ชะตาชีวิต และยามเย็น มาบรรเลงให้กับผู้ชมได้รับฟัง และร่วมซาบซึ้งไปกับอีก ๑๑ บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เช่น ล้นเกล้าเผ่าไทย พระราชาผู้ทรงธรรม ต้นไม้ของพ่อ และในหลวงในดวงใจ เป็นต้น

    


การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๘
เลิศวิไลวัฒนธรรม บรรเลงโดยวงดนตรี "กระชับมิตร"
โดย คุณนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ และผองเพื่อน
วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ได้รับเกียรติจากคุณนันทวรรณ เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ ศิลปินอาวุโส มาเปิดเวทีมินิคอนเสิร์ต “ที่นี่....มีดาวประดับใจ” บนเวทีสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ 108 โดยในมินิคอนเสิร์ตครั้งนี้ คุณนันทวรรณได้เชิญเพื่อน พี่ และน้องๆ ทั้งนอกและในวงการบันเทิง มาขับขานบทเพลงอันแสนไพเราะ ทั้งเพลงไทยและเพลงสากล อาทิ คุณนีรนุช ปัทมสูต, คุณอุมาพร บัวพึ่ง, คุณบูรพา-ดร.ญาดา
อารัมภีร, คุณสมา สวยสด, น.พ.ชลธวัช สุวรรณปิยะศิริ, อาจารย์กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีแขกรับเชิญพิเศษ คือ คุณสุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ ที่มาร่วมสร้างสีสันและสร้างความประทับใจให้แก่คุณผู้ชมอย่าง
เต็มอิ่มกับการแสดงเกือบ 3 ชั่วโมง

    

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๙
"ภูมิเมืองเรืองสราญ" โดย ลำตัด แม่ศรีนวล
วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ได้รับเกียรติจากแม่ศรีนวล ขำอาจ และคณะ ที่มาทำการแสดงเพลงพื้นบ้าน “ลำตัด” ในรายการสังคีต
สราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๙ แม่ศรีนวล ขำอาจ เป็นภรรยาและแม่เพลงลำตัดคู่กับพ่อหวังเต๊ะ ศิลปินแห่งชาติ แม่ศรีนวลมีความสามารถในด้านการด้นกลอน และต่อกลอนลำตัดที่แยบยล ทั้งยังมีความสามารถล้ำเลิศในการร้องเพลงฉ่อย อีแซว และเพลงพื้นบ้านประเภทอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน แม่ศรีนวลยังคงรักษาลำตัดคณะหวังเต๊ะไว้ด้วยความรักและดำเนินรอยตามปณิธานของพ่อหวังเต๊ะเสมอมา เปรียบเสมือนการต่อลมหายใจให้กับวงการเพลงพื้นบ้าน ที่นับวันจะลดความนิยมลงไปทุกขณะ

    

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๐
"ภูมิบ้านสราญรมย์" โดย คณะศิลปนาฏดุริยางค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ได้ต้อนรับนาฏศิลปิน จากคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่มาทำการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย ในรายการสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๐ โดยการแสดงในรายการดังกล่าว มีทั้งการบรรเลง ขับร้อง วงมโหรีเครื่องหกและวงปี่พาทย์ไม้แข็ง การแสดงนาฏศิลป์แนวสร้างสรรค์ คือการแสดงชุดนบสกังและการแสดงชุดนักษัตร และจบท้ายด้วยการแสดงละครเรื่องพระมหาชนก

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิตศิลปิน ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ที่มีคุณภาพ เพื่อจรรโลงศิลปะการแสดงของไทยไว้ให้ยั่งยืน ทั้งยังสร้างสรรค์ผลงานในแบบประยุกต์ให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน จึงเกิดผลงานที่มีคุณภาพ โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในแวดวงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

    

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๑
"ภูมิเพลงบริรักษ์" เล่าเรื่องด้วยเพลงแหล่
วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เล่าเรื่องด้วยเพลง “แหล่” เพลงไทยที่มีลักษณะเฉพาะ น่าฟัง เข้าใจง่าย และสนุกสนาน ส่วนใหญ่เพลงแหล่หรือร้องแหล่ มีมาคู่กับพิธีการทำขวัญนาคมานาน ด้วยทำนอง จังหวะเพลง ที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับน้ำเสียง และปฏิภาณไหวพริบของผู้ร้อง ทำให้เพลงแหล่เป็นอีกเพลงที่น่าสนใจ

กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ คีตศิลปิน กรมศิลปากร เป็นอีกผู้หนึ่งที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการลิเก ด้วยเจตนารมย์ที่จะอนุรักษ์ สืบทอดจนเป็นที่กล่าวขานของผู้ชมว่า กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ เป็นศิลปินที่มีความงดงามทั้งการร้อง การรำ สามารถแสดงได้ยอดเยี่ยมตามบทบาทที่ได้รับ ทั้งยังคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณของลิเกไทยได้อย่างแท้จริง

    

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๒
"ภูมิลักษณารมย์" โดย โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์
วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะนาฏศิลป์ไทย นอกจากนี้ยังร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในการอนุรักษ์และสืบสานนาฏศิลป์ไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่สืบไป

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๒ โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ ได้นำการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ มาทำการแสดง อาทิ ชุดชุมนุมเผ่าไทย ชุดเสียงระฆัง การแสดงละคร เรื่อง อิเหนา รำกริชสุหรานากง และการแสดงละคร เรื่อง พระร่วง ตอน นางจันทร์ตรวจพล เป็นต้น

    

รายการแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๓
"ภูมิเมืองเรืองสราญ" โดย สาขานาฏศิลป์และการละคร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ผลิตนักศึกษา ให้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อจรรโลงศิลปะการแสดงของไทยไว้ให้ยั่งยืน ทั้งยังสร้างสรรค์ผลงานในแบบประยุกต์ให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน จึงเกิดผลงานที่มีคุณภาพโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในแวดวงศิลปวัฒนธรรม

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๓ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยชุดต่างๆ มาทำการแสดง อาทิ ระบำประวาลปัทม์กุมภวาปีศรีอุดร รำโนราการแสดงหุ่นละครเล็ก ตอน หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา และการแสดงโขน ตอน สำมะนักขาก่อศึก

    

รายการแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๔
"ภูมิบ้านสราญรมย์"
การแสดงหนังตะลุง โดย คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์
วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หนังตะลุง เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในภาคใต้ของไทย ใช้การแสดงเงาบนจอผ้าเป็นสิ่งดึงดูดสายตาของผู้ชม เล่าเรื่องราวที่ผูกร้อยเป็นนิยาย ดำเนินเรื่องด้วยบทร้อยกรอง

นอกจากในพื้นที่ภาคใต้แล้ว “จังหวัดเพชรบุรี” ยังเป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งมีความนิยมในศิลปะการแสดงหนังตะลุงเช่นกัน โดยมหรสพพื้นบ้านชนิดนี้อยู่คู่ชาวเพชรบุรีมาอย่างช้านาน จุดเด่นของหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นการร้องพากย์ด้วยสำเนียงเหน่อเพชรบุรี นิยมเล่าเรื่องรามเกียรติ์หรือวรรณคดีไทย สอดแทรกมุขตลกขำขันผ่านตัวละคร โดยรายการสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๔ นี้ ศูนย์สังคีตศิลป์ ได้รับเกียรติจาก คณะหนังตะลุงเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์ จังหวัดเพชรบุรี มาทำการแสดง

    

รายการสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๕
"ภูมิเพลงบริรักษ์" โดย วงดุริยางค์กองทัพอากาศ
วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กองดุริยางค์ทหารอากาศ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการดุริยางค์ การฝึกศึกษา การพัฒนาการดนตรีของกองทัพอากาศ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแสดงดนตรีในพิธีต่างๆ รวมทั้งยังสนับสนุนงานดนตรีให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ส่งมอบความสุข สร้างความประทับใจ รวมทั้งเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในและต่างประเทศด้วย

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๕ วงดุริยางค์กองทัพอากาศ ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ กว่า 30 บทเพลงมาทำการแสดง นอกจากนี้ ยังมีบทเพลงเทิดพระเกียรติ อาทิ ในหลวงของแผ่นดิน ในหลวงของดวงใจ ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป และอยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี เป็นต้น

    

รายการแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๖
"ภูมิลักษณารมย์" โดย โรงเรียนนาฏยลีลานาฏศิลป์
วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

โรงเรียนนาฏยลีลานาฏศิลป์ เป็นหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของกลุ่มบุคคลที่พยายามจะสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ที่ได้ดำเนินการด้านศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในด้านการสนับสนุนและสืบสานงานดนตรีและนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมในด้านการอนุรักษ์ให้แก่เยาวชน เพื่อธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติสืบไป

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๖ นี้ โรงเรียนนาฏยลีลานาฏศิลป์ ได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยชุดต่างๆ กว่า ๒๐ ชุดการแสดง และนักแสดงกว่า ๓๐๐ ชีวิต มาทำการแสดงในรายการดังกล่าว

    

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๗
"ภูมิเมืองเรืองสราญ" โดย ศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์
วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธ์ เป็นองค์กร ที่ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะนาฏศิลป์ไทย ตามแนวปณิธานของพลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ในการอนุรักษ์ “โขน” ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์สังคีตศิลป์ในการที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้นักแสดงจากศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ยังได้รับการยอมรับกันในวงการนาฏศิลป์ไทย ว่ามีฝีมือและทักษะความสามารถในการแสดงทัดเทียมกับนักแสดงมืออาชีพ

    

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๘
“ภูมิบ้านสราญรมย์” คณะโปงลางดอกคูณ
วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐

กลุ่มศิลปินโปงลางดอกคูณ เป็นคณะการแสดงที่เกิดจากการรวมตัวของคนที่รักและต้องการเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ภายใต้แนวคิด “นาฏยดนตรี ไม่มีพรมแดน” และเป็นเวลา ๒ ทศวรรษที่คณะโปงลางดอกคูณได้มอบความบันเทิงแก่ผู้ชมผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน รวมทั้งนำศิลปะการแสดงพื้นบ้านมาพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ให้เป็นการแสดงร่วมสมัย ที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งความงดงามตามแบบแผนจนเป็นที่ยอมรับของผู้ชมในวงกว้าง

การแสดงในรายการสังคีตสราญรมย์ครั้งนี้ กลุ่มศิลปินโปงลางดอกคูณได้นำการแสดงชุดต่างๆ มาทำการแสดงมากมาย อาทิ ฟ้อนเอ้ขิด ฟ้อนไทพวน และฟ้อนลำเพลิน เป็นต้น ซึ่งทุกการแสดงล้วนสะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมชาวอีสานได้ดีเป็นอย่างยิ่ง

      

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๙
“ภูมิเพลงบริรักษ์” โดย วงดนตรีไทยดุริยมิตรา
วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

วงดนตรีไทย “ดุริยมิตรา” คือวงดนตรีไทยที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักดนตรีไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครู อาจารย์ และนักวิชาการจากหลากหลายสถาบัน หากแต่มีทุกคนมีส่วนที่เชื่อมโยงกัน คือนักดนตรีทุกคนล้วนเคยผ่านเวทีการประกวดดนตรีไทยประเภทวงมโหรี “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” มาแล้วทั้งสิ้น

การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ประเภทวงมโหรี  “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” เป็นกิจกรรมที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดขึ้นตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการบรรเลงมโหรีอย่างถูกต้องตามแบบแผนที่ได้รับการสืบทอดมาจากโบราณจารย์

การแสดงในรายการสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๙ จึงถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักดนตรี ที่เคยผ่านเวทีประกวดในรายการดังกล่าวมาทำการแสดงเพื่อให้ผู้ชมได้รับชมอีกครั้ง

        

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๒๐
“ภูมิลักษณารมย์” หุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะคำนาย
วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะคำนาย ได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยแนวคิดมุ่งหวังที่จะร่วมเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก ในฐานะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มากว่า ๑๐ ปีในการเชิดหุ่นละครเล็ก โดยอาจารย์วัชระ ประยูรคำ ประติมากรชั้นนำของเมืองไทยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและให้คำปรึกษาในการสร้างสรรค์พัฒนาเพื่อต่อยอดการแสดงให้เกิดความหลากหลาย

เอกลักษณ์ของการแสดงหุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะคำนาย คือผู้เชิดทุกคนจะต้องใส่หน้ากากเพื่อลดทอนความเป็นมนุษย์ ทำให้ตัวหุ่นมีความเด่นน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อีกนัยหนึ่งเปรียบผู้เชิดหุ่นเป็นเสมือนจิต และตัวหุ่นเสมือนเป็นกาย เมื่อผู้เชิดหรือจิตทั้งสามต่างมีหน้าที่แตกต่างกัน โดยจิตที่ ๑ มีหน้าที่บังคับมือซ้าย และหัวหุ่น จิตที่ ๒ มีหน้าที่บังคับขาหุ่นทั้งสองข้าง และจิตที่ ๓ มีหน้าที่บังคับมือขวาของหุ่น เมื่อจิตทั้งสามรวมเป็นหนึ่งเดียวส่งทอดไปยังตัวหุ่นทำให้หุ่นเคลื่อนไหวได้อย่างงดงาม อ่อนช้อย เสมือนหุ่นมีชีวิตจริง

        

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๒๑
“ภูมิบ้านสราญรมย์” ลิเกลูกบท โดย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

การแสดงลิเกลูกบท คือการแสดงผสมกับการขับร้องและบรรเลงเพลงลูกบท ร้องและรำไปตามกระบวนเพลง ใช้ปี่พาทย์ประกอบแทนรำมะนา แต่งกายตามที่นิยมในสมัยนั้นๆ แต่สีฉูดฉาด  เมื่อแสดงหมดแต่ละชุด ปี่พาทย์จะบรรเลงเพลง 3 ชั้นที่เป็นแม่บทขึ้นอีก และออกลูกหมดเป็นภาษาต่างๆ ชุดอื่นๆ ต่อไปใหม่

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิตศิลปิน ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ที่มีคุณภาพ เพื่อจรรโลงศิลปะการแสดงของไทยไว้ให้ยั่งยืน ทั้งยังสร้างสรรค์ผลงานในแบบประยุกต์ให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน จึงเกิดผลงานที่มีคุณภาพ โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในแวดวงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

        

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๒๕
ภูมิลักษณารมย์

นันทวรรณ เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ เป็นศิลปินที่มากด้วยความสามารถและยังคงมีผลงานให้เห็นจวบจนปัจจุบัน ด้วยหลากหลายบทบาทการแสดงที่ได้รับ ประสบการณ์ที่สั่งสมมา นับเป็นต้นแบบให้กับนักแสดงรุ่นใหม่ได้ดำเนินรอยตาม ซึ่งนอกจากผลงานการแสดงที่สร้างชื่อเสียงแล้ว ทางด้านการร้องเพลง ยังเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้ชมผู้ฟังเช่นกัน ด้วยน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ จนเป็นที่ยอมรับในวงการบันเทิง

ศูนย์สังคีตศิลป์ มีความยินดี ที่ได้นำเสนอรายการสังคีตสราญรมย์  มินิ คอนเสริต “ที่นี่...มีดาวประดับใจ” ด้วยการคัดสรรบทเพลงอันไพเราะ และศิลปินที่มีคุณภาพ คัดสรรโดยคุณนันทวรรณ เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ

วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยสาทร ๑ ถนนสาทร

วันที่

รายการ

วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๔ "ภูมิเพลงบริรักษ์"
บันทึกช่วยจำ ตำนานลูกทุ่งไทย โดยคุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ

วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๕ "ภูมิลักษณารมย์"
วิพิธทัศนา บ้านรำไทยกนกนาฏ

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๖ "ภูมิเมืองเรืองสราญ"
ละครนอก โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๗
เพลงรักของพ่อ โดยวงดุริยางค์กองทัพไทย

วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๘
ที่นี่...มีดาวประดับใจ โดย คุณนันทวัน  เมฆใหญ่  สุวรรณปิยศิริ

วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๙ "ภูมิบ้านสราญรมย์"
ลำตัด แม่ศรีนวล

วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๐ "ภูมิเมืองเรืองสราญ"
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๑ "ภูมิเพลงบริรักษ์"
เล่าเรื่องด้วยเพลง โดยกัญจนปรณ์  แสดงหาญ

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๒ "ภูมิลักษณารมย์"
มูลนิธินาฏศิลป์สัมพันธ์

วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๓ "ภูมิเมืองเรืองสราญ"
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๔ "ภูมิบ้านสราญรมย์"
หนังตะลุง บ้านลาดเพชรบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๕ "ภูมิเพลงบริรักษ์"
กองดุริยางค์ทหารอากาศ

วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๖ "ภูมิลักษณารมย์"
โรงเรียนนาฏยลีลานาฏศิลป์

วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๗ "ภูมิเมืองเรืองสราญ"
โขน มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐

วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๘ "ภูมิบ้านสราญรมย์"
คณะโปงลางดอกคูณ

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๙ "ภูมิเพลงบริรักษ์"
ดนตรีไทยวงดุริยมิตรา

วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๒๐ "ภูมิลักษณารมย์"
หุ่นละครเล็ก คณะคลองบางหลวง

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๒๑ "ภูมิบ้านสราญรมย์ "
ลิเกลูกบท โดย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๒๒ "ภูมิเมืองเรืองสราญ"
ละครชาตรี โดย คณะละครชาตรีบางกอก ถิ่นสนามควาย

วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๒๓ "ภูมิลักษณารมย์"
มูลนิธิดุริยประณีต

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๒๔ "ภูมิเพลงบริรักษ์"
กรมดุริยางค์ทหารบก

วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๒๕ "ส่งท้ายปีเก่า"
ที่นี่...มีดาวประดับใจ โดย คุณนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๔
เลิศวิไลวัฒนธรรม ตอน "บันทึกช่วยจำ ตำนานลูกทุ่งไทย ลมหายใจของแผ่นดิน"
โดย เจนภพ จบกระบวนวรรณ
วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เจนภพ จบกระบวนวรรณ ชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันดีในวงการเพลงลูกทุ่ง ด้วยความสามารถที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักเขียน นักจัดรายการ นักพูด หรือนักแสดง ล้วนแต่ได้รับความสำเร็จ การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๔ “บันทึกช่วยจำ ตำนานลูกทุ่งไทย ลมหายใจของแผ่นดิน” คุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ ได้เชิญศิลปินลูกทุ่ง ซึ่งโด่งดังอย่างมากในยุคก่อน ให้หวนคืนเวทีอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นคุณเพชร พนมรุ้ง ราชาเพลงโห่เมืองไทย คุณคัมภีร์ แสงทอง เจ้าของผลงานเพลงเลื่องชื่อ “ร้องไห้กับเดือน” และคุณวิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ กับเพลงดังติดหู “คิดแล้วกลุ้ม” มามอบความสนุกสนานและความประทับใจบนเวทีสังคีตสราญรมย์ในครั้งนี้

    


การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๕
ภูมิลักษณารมย์ ชุดการแสดง "รุจี อโยธยา นาฏยภิรมย์"
โดย โรงเรียนบ้านรำไทยกนกนาฏ ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

โรงเรียนบ้านรำไทยกนกนาฏ ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานศึกษาที่สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย ด้วยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนำความเป็นสากลมาผสมผสานกับนาฏศิลป์ไทย จนเกิดรูปแบบที่เรียกว่า “นาฏศิลป์ร่วมสมัย” ทำให้โรงเรียนบ้านรำไทยกนกนาฏ ๒ มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๕ โรงเรียนบ้านรำไทยกนกนาฏ ๒ ได้สร้างสรรค์การแสดงชุด “รุจี อโยธยา นาฏยภิรมย์” โดยนักแสดงกว่า ๑๕๐ คน อาทิ ระบำถวายอาลัยจอมราชันย์ การแสดง ๔ ภาค ชุด ร่วมแผ่นดินถิ่นสยาม และที่ตื่นตาตื่นใจผู้ชมอีกหนึ่งชุดการแสดงคือ นาฏมวยไทย เป็นการแสดงที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านรำไทยกนกนาฏ ๒ เป็นอย่างมาก

    


การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๖
ภูมิเมืองเรืองสราญ ละครพันทางเรื่อง "ราชาธิราช ตอน มะกะโทสวามิภักดิ์"
โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ของชาติ อนุรักษ์ สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมในพระราชพิธี รัฐพิธีและพิธีการต่างๆ ตามจารีตประเพณี เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้มาทำการแสดงละครพันทาง เรื่อง ราชาธิราช ตอน มะกะโทสวามิภักดิ์ สร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้ผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง

    


การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๗
ภูมิเพลงบริรักษ์ "เพลงรักของพ่อ"
โดย กองดุริยางค์ กองบัญชาการกองทัพไทย
วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐

กองดุริยางค์ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับสำนักสวัสดิการทหาร มีทหารดุริยางค์จากทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแสดงดนตรีในพิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดนตรีสากล โยธวาทิต หัสดนตรี และดนตรีไทย รวมทั้งยังสนับสนุนงานดนตรีให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน ส่งมอบความสุข สร้างความประทับใจ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในประเทศอีกด้วย

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๗ กองดุริยางค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน ๑๔ บทเพลง อาทิ สายฝน แสงเทียน ชะตาชีวิต และยามเย็น มาบรรเลงให้กับผู้ชมได้รับฟัง และร่วมซาบซึ้งไปกับอีก ๑๑ บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เช่น ล้นเกล้าเผ่าไทย พระราชาผู้ทรงธรรม ต้นไม้ของพ่อ และในหลวงในดวงใจ เป็นต้น

    


การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๘
เลิศวิไลวัฒนธรรม บรรเลงโดยวงดนตรี "กระชับมิตร"
โดย คุณนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ และผองเพื่อน
วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ได้รับเกียรติจากคุณนันทวรรณ เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ ศิลปินอาวุโส มาเปิดเวทีมินิคอนเสิร์ต “ที่นี่....มีดาวประดับใจ” บนเวทีสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ 108 โดยในมินิคอนเสิร์ตครั้งนี้ คุณนันทวรรณได้เชิญเพื่อน พี่ และน้องๆ ทั้งนอกและในวงการบันเทิง มาขับขานบทเพลงอันแสนไพเราะ ทั้งเพลงไทยและเพลงสากล อาทิ คุณนีรนุช ปัทมสูต, คุณอุมาพร บัวพึ่ง, คุณบูรพา-ดร.ญาดา
อารัมภีร, คุณสมา สวยสด, น.พ.ชลธวัช สุวรรณปิยะศิริ, อาจารย์กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีแขกรับเชิญพิเศษ คือ คุณสุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ ที่มาร่วมสร้างสีสันและสร้างความประทับใจให้แก่คุณผู้ชมอย่าง
เต็มอิ่มกับการแสดงเกือบ 3 ชั่วโมง

    

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๙
"ภูมิเมืองเรืองสราญ" โดย ลำตัด แม่ศรีนวล
วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ได้รับเกียรติจากแม่ศรีนวล ขำอาจ และคณะ ที่มาทำการแสดงเพลงพื้นบ้าน “ลำตัด” ในรายการสังคีต
สราญรมย์ ครั้งที่ ๑๐๙ แม่ศรีนวล ขำอาจ เป็นภรรยาและแม่เพลงลำตัดคู่กับพ่อหวังเต๊ะ ศิลปินแห่งชาติ แม่ศรีนวลมีความสามารถในด้านการด้นกลอน และต่อกลอนลำตัดที่แยบยล ทั้งยังมีความสามารถล้ำเลิศในการร้องเพลงฉ่อย อีแซว และเพลงพื้นบ้านประเภทอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน แม่ศรีนวลยังคงรักษาลำตัดคณะหวังเต๊ะไว้ด้วยความรักและดำเนินรอยตามปณิธานของพ่อหวังเต๊ะเสมอมา เปรียบเสมือนการต่อลมหายใจให้กับวงการเพลงพื้นบ้าน ที่นับวันจะลดความนิยมลงไปทุกขณะ

    

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๐
"ภูมิบ้านสราญรมย์" โดย คณะศิลปนาฏดุริยางค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ได้ต้อนรับนาฏศิลปิน จากคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่มาทำการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย ในรายการสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๐ โดยการแสดงในรายการดังกล่าว มีทั้งการบรรเลง ขับร้อง วงมโหรีเครื่องหกและวงปี่พาทย์ไม้แข็ง การแสดงนาฏศิลป์แนวสร้างสรรค์ คือการแสดงชุดนบสกังและการแสดงชุดนักษัตร และจบท้ายด้วยการแสดงละครเรื่องพระมหาชนก

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิตศิลปิน ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ที่มีคุณภาพ เพื่อจรรโลงศิลปะการแสดงของไทยไว้ให้ยั่งยืน ทั้งยังสร้างสรรค์ผลงานในแบบประยุกต์ให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน จึงเกิดผลงานที่มีคุณภาพ โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในแวดวงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

    

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๑
"ภูมิเพลงบริรักษ์" เล่าเรื่องด้วยเพลงแหล่
วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เล่าเรื่องด้วยเพลง “แหล่” เพลงไทยที่มีลักษณะเฉพาะ น่าฟัง เข้าใจง่าย และสนุกสนาน ส่วนใหญ่เพลงแหล่หรือร้องแหล่ มีมาคู่กับพิธีการทำขวัญนาคมานาน ด้วยทำนอง จังหวะเพลง ที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับน้ำเสียง และปฏิภาณไหวพริบของผู้ร้อง ทำให้เพลงแหล่เป็นอีกเพลงที่น่าสนใจ

กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ คีตศิลปิน กรมศิลปากร เป็นอีกผู้หนึ่งที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการลิเก ด้วยเจตนารมย์ที่จะอนุรักษ์ สืบทอดจนเป็นที่กล่าวขานของผู้ชมว่า กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ เป็นศิลปินที่มีความงดงามทั้งการร้อง การรำ สามารถแสดงได้ยอดเยี่ยมตามบทบาทที่ได้รับ ทั้งยังคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณของลิเกไทยได้อย่างแท้จริง

    

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๒
"ภูมิลักษณารมย์" โดย โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์
วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะนาฏศิลป์ไทย นอกจากนี้ยังร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในการอนุรักษ์และสืบสานนาฏศิลป์ไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่สืบไป

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๒ โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ ได้นำการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ มาทำการแสดง อาทิ ชุดชุมนุมเผ่าไทย ชุดเสียงระฆัง การแสดงละคร เรื่อง อิเหนา รำกริชสุหรานากง และการแสดงละคร เรื่อง พระร่วง ตอน นางจันทร์ตรวจพล เป็นต้น

    

รายการแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๓
"ภูมิเมืองเรืองสราญ" โดย สาขานาฏศิลป์และการละคร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ผลิตนักศึกษา ให้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อจรรโลงศิลปะการแสดงของไทยไว้ให้ยั่งยืน ทั้งยังสร้างสรรค์ผลงานในแบบประยุกต์ให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน จึงเกิดผลงานที่มีคุณภาพโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในแวดวงศิลปวัฒนธรรม

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๓ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยชุดต่างๆ มาทำการแสดง อาทิ ระบำประวาลปัทม์กุมภวาปีศรีอุดร รำโนราการแสดงหุ่นละครเล็ก ตอน หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา และการแสดงโขน ตอน สำมะนักขาก่อศึก

    

รายการแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๔
"ภูมิบ้านสราญรมย์"
การแสดงหนังตะลุง โดย คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์
วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หนังตะลุง เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในภาคใต้ของไทย ใช้การแสดงเงาบนจอผ้าเป็นสิ่งดึงดูดสายตาของผู้ชม เล่าเรื่องราวที่ผูกร้อยเป็นนิยาย ดำเนินเรื่องด้วยบทร้อยกรอง

นอกจากในพื้นที่ภาคใต้แล้ว “จังหวัดเพชรบุรี” ยังเป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งมีความนิยมในศิลปะการแสดงหนังตะลุงเช่นกัน โดยมหรสพพื้นบ้านชนิดนี้อยู่คู่ชาวเพชรบุรีมาอย่างช้านาน จุดเด่นของหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นการร้องพากย์ด้วยสำเนียงเหน่อเพชรบุรี นิยมเล่าเรื่องรามเกียรติ์หรือวรรณคดีไทย สอดแทรกมุขตลกขำขันผ่านตัวละคร โดยรายการสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๔ นี้ ศูนย์สังคีตศิลป์ ได้รับเกียรติจาก คณะหนังตะลุงเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์ จังหวัดเพชรบุรี มาทำการแสดง

    

รายการสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๕
"ภูมิเพลงบริรักษ์" โดย วงดุริยางค์กองทัพอากาศ
วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กองดุริยางค์ทหารอากาศ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการดุริยางค์ การฝึกศึกษา การพัฒนาการดนตรีของกองทัพอากาศ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแสดงดนตรีในพิธีต่างๆ รวมทั้งยังสนับสนุนงานดนตรีให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ส่งมอบความสุข สร้างความประทับใจ รวมทั้งเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในและต่างประเทศด้วย

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๕ วงดุริยางค์กองทัพอากาศ ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ กว่า 30 บทเพลงมาทำการแสดง นอกจากนี้ ยังมีบทเพลงเทิดพระเกียรติ อาทิ ในหลวงของแผ่นดิน ในหลวงของดวงใจ ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป และอยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี เป็นต้น

    

รายการแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๖
"ภูมิลักษณารมย์" โดย โรงเรียนนาฏยลีลานาฏศิลป์
วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

โรงเรียนนาฏยลีลานาฏศิลป์ เป็นหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของกลุ่มบุคคลที่พยายามจะสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ที่ได้ดำเนินการด้านศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในด้านการสนับสนุนและสืบสานงานดนตรีและนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมในด้านการอนุรักษ์ให้แก่เยาวชน เพื่อธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติสืบไป

การแสดงสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๖ นี้ โรงเรียนนาฏยลีลานาฏศิลป์ ได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยชุดต่างๆ กว่า ๒๐ ชุดการแสดง และนักแสดงกว่า ๓๐๐ ชีวิต มาทำการแสดงในรายการดังกล่าว

    

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๗
"ภูมิเมืองเรืองสราญ" โดย ศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์
วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธ์ เป็นองค์กร ที่ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะนาฏศิลป์ไทย ตามแนวปณิธานของพลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ในการอนุรักษ์ “โขน” ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์สังคีตศิลป์ในการที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้นักแสดงจากศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ยังได้รับการยอมรับกันในวงการนาฏศิลป์ไทย ว่ามีฝีมือและทักษะความสามารถในการแสดงทัดเทียมกับนักแสดงมืออาชีพ

    

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๘
“ภูมิบ้านสราญรมย์” คณะโปงลางดอกคูณ
วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐

กลุ่มศิลปินโปงลางดอกคูณ เป็นคณะการแสดงที่เกิดจากการรวมตัวของคนที่รักและต้องการเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ภายใต้แนวคิด “นาฏยดนตรี ไม่มีพรมแดน” และเป็นเวลา ๒ ทศวรรษที่คณะโปงลางดอกคูณได้มอบความบันเทิงแก่ผู้ชมผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน รวมทั้งนำศิลปะการแสดงพื้นบ้านมาพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ให้เป็นการแสดงร่วมสมัย ที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งความงดงามตามแบบแผนจนเป็นที่ยอมรับของผู้ชมในวงกว้าง

การแสดงในรายการสังคีตสราญรมย์ครั้งนี้ กลุ่มศิลปินโปงลางดอกคูณได้นำการแสดงชุดต่างๆ มาทำการแสดงมากมาย อาทิ ฟ้อนเอ้ขิด ฟ้อนไทพวน และฟ้อนลำเพลิน เป็นต้น ซึ่งทุกการแสดงล้วนสะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมชาวอีสานได้ดีเป็นอย่างยิ่ง

      

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๙
“ภูมิเพลงบริรักษ์” โดย วงดนตรีไทยดุริยมิตรา
วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

วงดนตรีไทย “ดุริยมิตรา” คือวงดนตรีไทยที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักดนตรีไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครู อาจารย์ และนักวิชาการจากหลากหลายสถาบัน หากแต่มีทุกคนมีส่วนที่เชื่อมโยงกัน คือนักดนตรีทุกคนล้วนเคยผ่านเวทีการประกวดดนตรีไทยประเภทวงมโหรี “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” มาแล้วทั้งสิ้น

การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ประเภทวงมโหรี  “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” เป็นกิจกรรมที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดขึ้นตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการบรรเลงมโหรีอย่างถูกต้องตามแบบแผนที่ได้รับการสืบทอดมาจากโบราณจารย์

การแสดงในรายการสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๑๙ จึงถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักดนตรี ที่เคยผ่านเวทีประกวดในรายการดังกล่าวมาทำการแสดงเพื่อให้ผู้ชมได้รับชมอีกครั้ง

        

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๒๐
“ภูมิลักษณารมย์” หุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะคำนาย
วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะคำนาย ได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยแนวคิดมุ่งหวังที่จะร่วมเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก ในฐานะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มากว่า ๑๐ ปีในการเชิดหุ่นละครเล็ก โดยอาจารย์วัชระ ประยูรคำ ประติมากรชั้นนำของเมืองไทยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและให้คำปรึกษาในการสร้างสรรค์พัฒนาเพื่อต่อยอดการแสดงให้เกิดความหลากหลาย

เอกลักษณ์ของการแสดงหุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะคำนาย คือผู้เชิดทุกคนจะต้องใส่หน้ากากเพื่อลดทอนความเป็นมนุษย์ ทำให้ตัวหุ่นมีความเด่นน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อีกนัยหนึ่งเปรียบผู้เชิดหุ่นเป็นเสมือนจิต และตัวหุ่นเสมือนเป็นกาย เมื่อผู้เชิดหรือจิตทั้งสามต่างมีหน้าที่แตกต่างกัน โดยจิตที่ ๑ มีหน้าที่บังคับมือซ้าย และหัวหุ่น จิตที่ ๒ มีหน้าที่บังคับขาหุ่นทั้งสองข้าง และจิตที่ ๓ มีหน้าที่บังคับมือขวาของหุ่น เมื่อจิตทั้งสามรวมเป็นหนึ่งเดียวส่งทอดไปยังตัวหุ่นทำให้หุ่นเคลื่อนไหวได้อย่างงดงาม อ่อนช้อย เสมือนหุ่นมีชีวิตจริง

        

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๒๑
“ภูมิบ้านสราญรมย์” ลิเกลูกบท โดย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

การแสดงลิเกลูกบท คือการแสดงผสมกับการขับร้องและบรรเลงเพลงลูกบท ร้องและรำไปตามกระบวนเพลง ใช้ปี่พาทย์ประกอบแทนรำมะนา แต่งกายตามที่นิยมในสมัยนั้นๆ แต่สีฉูดฉาด  เมื่อแสดงหมดแต่ละชุด ปี่พาทย์จะบรรเลงเพลง 3 ชั้นที่เป็นแม่บทขึ้นอีก และออกลูกหมดเป็นภาษาต่างๆ ชุดอื่นๆ ต่อไปใหม่

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิตศิลปิน ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ที่มีคุณภาพ เพื่อจรรโลงศิลปะการแสดงของไทยไว้ให้ยั่งยืน ทั้งยังสร้างสรรค์ผลงานในแบบประยุกต์ให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน จึงเกิดผลงานที่มีคุณภาพ โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในแวดวงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

        

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone