โครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง (SIP) ปี 2561

มาร่วมเรียนรู้ แบ่งปันและฝึกประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจ พัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และทำกิจกรรมเพื่อสังคม 
กับโครงการ SIP ธนาคารกรุงเทพ
 

รุ่นในประเทศ

                       

นางสาวภัทริยา ชูสกุล     
SIP 64
คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายพิชญุตม์ ชัยสุวิรัตน์
SIP 64
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายชาคริต สงวนเลิศฤทัย
SIP 66
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวอคิราภ์ วงศ์ตระกูล
SIP 66
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
รุ่นต่างประเทศ

                       

นางสาวณัฐฐาชล กมล 
วัฒนาวิทย์  SIP 65
Pace University
United States                 

นายชัยชนะ ศิริคูณ
SIP 67
Engineering,
University of Bath     
นายสุกฤษฏิ์ วินยเวคิน 
SIP 67
Engineering, 
University of Tokyo
นายณัฐพล ดิลกนวฤทธิ์
SIP 67
คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ธนาคารกรุงเทพ ได้ริเริ่มโครงการฝึกอบรมพิเศษ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์จะให้เป็นวิทยบริการแก่บรรดานักศึกษา
ในทุกสาขาวิชา จากทุกสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของธนาคารพาณิชย์ไทย
แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างโอกาสในการตอบแทนให้กับสังคม เพื่อเสริมประสบการณ์ก่อนก้าวไปสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม

 • เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจทางธุรกิจ เป็นนักบริหารการเงิน และเตรียมความพร้อมสู่บทบาทของผู้นำรุ่นใหม่ทางธุรกิจ
 • เพื่อสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 • เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เป็นผู้นำทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ขอบเขตการเรียนรู้ 

 • ด้านธุรกิจ (Business)
  สร้างโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการวิเคราะห์ในมุมนักธุรกิจ ได้คิดแผนธุรกิจแบบ Innovative Thinking ที่เป็นไปได้จริงและมีผลตอบแทน
  ที่น่าลงทุน ผ่านการทำ Business Project และมีโอกาสนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของธนาคารกรุงเทพ ที่มีประสบการณ์และความ
  เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจและการลงทุน

 • ด้านภาวะผู้นำ (Leadership)
  เสริมสร้างความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสได้เสนอและรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนต่างคณะและมหาวิทยาลัย อีกทั้ง
  ได้มีโอกาสการฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามในโปรเจ็กต์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นระหว่าง
  กลุ่มผู้เข้าอบรม

 • ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
  กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญและปลูกจิตสำนึกการช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผ่านกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การคิด การวางแผน และการลงไปช่วยเหลือกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ด้วยตนเอง
   

รูปแบบการเรียนรู้ 

 • Classroom
  เรียนรู้ผ่านการบรรยายและอภิปรายในห้องอบรม โดยทางโครงการได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่มีชื่อเสียงมาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ 

 • Workshop & Sharing
  เรียนรู้ผ่านการทำ Workshop และแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นระหว่างกัน

 • Activities and Project
  เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งมีการฝึกการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การพูดในที่สาธารณะ การจัดบูธให้โดดเด่นและน่าดึงดูด และการนำเสนอผ่านสื่อ


หมายเหตุ:

 • สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรมพิเศษนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • นักศึกษาผู้ผ่านการอบรมที่มีระยะเวลาอบรมไม่ต่ำกว่า 90% จะได้รับมอบวุฒิบัตรจากธนาคาร

โครงการฝึกอบรมพิเศษ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” ปี 2561 เปิดอบรม 2 รุ่น

ครั้งที่ 1: รุ่นที่ 70

 • รุ่นนักศึกษาไทยในประเทศ ภาคปกติ
   


ครั้งที่ 2: รุ่นที่ 71

 • รุ่นนักศึกษาไทยในต่างประเทศ
 • รุ่นนักศึกษาไทยในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริหารการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
ชั้น 7 อาคารศูนย์ฝึกอบรม เลขที่ 2222
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120


ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ
โทรศัพท์: (66) 0-2685-7716, 0-2685-7715   
โทรสาร: (66) 0-2685-7719
อีเมล: sip@bbl.co.th


คำถามที่พบบ่อย
ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมพิเศษ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” 

รุ่นในประเทศ

                       
นางสาวภัทริยา ชูสกุล     
SIP 64
คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายพิชญุตม์ ชัยสุวิรัตน์
SIP 64
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายชาคริต สงวนเลิศฤทัย
SIP 66
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวอคิราภ์ วงศ์ตระกูล
SIP 66
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
รุ่นต่างประเทศ

                       

นางสาวณัฐฐาชล กมล 
วัฒนาวิทย์  SIP 65
Pace University
United States                 

นายชัยชนะ ศิริคูณ
SIP 67
Engineering,
University of Bath     
นายสุกฤษฏิ์ วินยเวคิน 
SIP 67
Engineering, 
University of Tokyo
นายณัฐพล ดิลกนวฤทธิ์
SIP 67
คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ธนาคารกรุงเทพ ได้ริเริ่มโครงการฝึกอบรมพิเศษ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์จะให้เป็นวิทยบริการแก่บรรดานักศึกษา
ในทุกสาขาวิชา จากทุกสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของธนาคารพาณิชย์ไทย
แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างโอกาสในการตอบแทนให้กับสังคม เพื่อเสริมประสบการณ์ก่อนก้าวไปสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม

 • เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจทางธุรกิจ เป็นนักบริหารการเงิน และเตรียมความพร้อมสู่บทบาทของผู้นำรุ่นใหม่ทางธุรกิจ
 • เพื่อสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 • เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เป็นผู้นำทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ขอบเขตการเรียนรู้ 

 • ด้านธุรกิจ (Business)
  สร้างโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการวิเคราะห์ในมุมนักธุรกิจ ได้คิดแผนธุรกิจแบบ Innovative Thinking ที่เป็นไปได้จริงและมีผลตอบแทน
  ที่น่าลงทุน ผ่านการทำ Business Project และมีโอกาสนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของธนาคารกรุงเทพ ที่มีประสบการณ์และความ
  เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจและการลงทุน

 • ด้านภาวะผู้นำ (Leadership)
  เสริมสร้างความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสได้เสนอและรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนต่างคณะและมหาวิทยาลัย อีกทั้ง
  ได้มีโอกาสการฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามในโปรเจ็กต์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นระหว่าง
  กลุ่มผู้เข้าอบรม

 • ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
  กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญและปลูกจิตสำนึกการช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผ่านกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การคิด การวางแผน และการลงไปช่วยเหลือกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ด้วยตนเอง
   

รูปแบบการเรียนรู้ 

 • Classroom
  เรียนรู้ผ่านการบรรยายและอภิปรายในห้องอบรม โดยทางโครงการได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่มีชื่อเสียงมาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ 

 • Workshop & Sharing
  เรียนรู้ผ่านการทำ Workshop และแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นระหว่างกัน

 • Activities and Project
  เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งมีการฝึกการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การพูดในที่สาธารณะ การจัดบูธให้โดดเด่นและน่าดึงดูด และการนำเสนอผ่านสื่อ


หมายเหตุ:

 • สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรมพิเศษนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • นักศึกษาผู้ผ่านการอบรมที่มีระยะเวลาอบรมไม่ต่ำกว่า 90% จะได้รับมอบวุฒิบัตรจากธนาคาร
โครงการฝึกอบรมพิเศษ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” ปี 2561 เปิดอบรม 2 รุ่น

ครั้งที่ 1: รุ่นที่ 70
 • รุ่นนักศึกษาไทยในประเทศ ภาคปกติ
   


ครั้งที่ 2: รุ่นที่ 71

 • รุ่นนักศึกษาไทยในต่างประเทศ
 • รุ่นนักศึกษาไทยในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริหารการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
ชั้น 7 อาคารศูนย์ฝึกอบรม เลขที่ 2222
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120


ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ
โทรศัพท์: (66) 0-2685-7716, 0-2685-7715   
โทรสาร: (66) 0-2685-7719
อีเมล: sip@bbl.co.th


คำถามที่พบบ่อย
ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมพิเศษ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” 

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone