บริการ Bualuang e-Guarantee คือ บริการที่ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกและรวดเร็ว เพ่ิมสภาพคล่องทางธุรกิจ

บริการออกหนังสือค้ำประกันค่าภาษีอากรสำหรับกรมศุลกากร

อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้ราบรื่น โดยสามารถวางค้ำประกันค่าภาษีอากรขาเข้ากับกรมศุลกากรได้สะดวกและรวดเร็ว ได้รับวัตถุดิบนำเข้าตรงตามเวลา ลดความผิดพลาดและสูญเสียโอกาสในขั้นตอนการผลิต และสามารถผลิตและส่งออกสินค้าได้ตามกำหนด มีเงินหมุนเวียนในธุรกิจอย่างคล่องตัว


บริการออกหนังสือค้ำประกันสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนไว้กับระบบ
งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ด้วยบริการครบวงจรตั้งแต่
การซื้อซองประกวดราคาและการออกหนังสือค้ำประกัน รวดเร็วด้วย
การทำรายการผ่านระบบได้ในทุกขั้นตอน ลดภาระงานด้านเอกสารและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone