AEC Trade Express รวดเร็ว มั่นใจ เอกสารส่งออก-นำเข้า จบได้ในวันเดียวกัน

วันนี้...ด้วยเครือข่ายสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในประเทศกลุ่ม AEC จะช่วยให้การทำธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศระหว่างท่านผู้ประกอบการและคู่ค้าที่อยู่ในประเทศกลุ่ม AEC ที่ใช้บริการการค้าระหว่างประเทศกับธนาคารกรุงเทพ มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น จบได้ในวันเดียวกัน ด้วยบริการ AEC Trade Express

AEC Trade Express เป็นการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารสำหรับผู้นำเข้า-ส่งออกที่มีคู่ค้าอยู่ในประเทศกลุ่ม AEC โดย    ทั้งสองฝ่ายจะต้องทำธุรกรรมระหว่างกันผ่านธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยและสาขาต่างประเทศของธนาคารที่อยู่ในประเทศกัมพูชา ลาว     เมียนมา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีรายละเอียดของบริการดังนี้

บริการเพื่อธุรกิจส่งออก

 • บริการแจ้งการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Advising Letter of Credit) ผู้ส่งออกจะได้รับแจ้งการเปิด L/C ภายในวันเดียวกันกับที่สาขาต่างประเทศของธนาคารที่ตั้งอยู่ในประเทศกลุ่ม AEC ได้ทำการเปิด L/C ให้แก่ลูกค้า (ผู้รับประโยชน์)
 • บริการตั๋วสินค้าออกภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Export Bill under Letter of Credit) และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาออก (Outward Bill for Collection) ผู้ส่งออกจะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารส่งออก รวมถึงหมายเลขอ้างอิงในการส่งเอกสารจากบริษัทผู้ให้บริการส่งเอกสาร (Courier Services) ภายในวันเดียวกับที่ผู้ส่งออกยื่นเอกสารกับธนาคาร

บริการเพื่อธุรกิจนำเข้า

 • บริการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit หรือ L/C) ผู้ส่งออกในประเทศกลุ่ม AEC จะได้รับแจ้งการเปิด L/C ภายในวันเดียวกันกับวันที่ผู้นำเข้าเปิด L/C ผ่านธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย
 • บริการตั๋วสินค้าเข้าภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Import Bill under Letter of Credit) และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาเข้า (Inward Bill for Collection) ผู้นำเข้าจะได้รับแจ้งตั๋วเข้าภายในวันเดียวกันกับที่ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยได้รับตั๋วจากสาขาต่างประเทศของธนาคารที่ตั้งอยู่ในประเทศกลุ่ม AEC ทำให้ผู้นำเข้าสามารถนำเอกสารไปรับสินค้าจากผู้ขนส่ง เช่น สายเรือหรือสายการบิน เป็นต้น ได้เร็วยิ่งขึ้น

สามารถขอใช้บริการได้ที่สำนักธุรกิจที่มีศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า  หรือผ่านบริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้าผ่านอินเทอร์เน็ต (Bualuang iTrade) 

สำหรับผู้ส่งออก

 • สามารถเริ่มกระบวนการผลิต หรือจัดซื้อวัตถุดิบได้เร็วขึ้น ทำให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกและส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อได้เร็วยิ่งขึ้น
 • สามารถนำ L/C ที่ได้รับมาใช้สำหรับขอสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit) เพื่อนำเงินไปใช้สำหรับการเตรียมหรือผลิตสินค้าได้เร็วขึ้น

สำหรับผู้นำเข้า
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เนื่องจากได้รับเอกสารเร็วขึ้น ช่วยให้ผู้นำเข้าลดความจำเป็นในการขอหนังสือค้ำประกันการออกสินค้าทางเรือ (Shipping Guarantee)

 • ผู้ขอใช้บริการต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น
 • ต้องเป็นการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยกับสาขาต่างประเทศของธนาคารที่ตั้งอยู่ในประเทศกลุ่ม AEC เท่านั้น        (ยกเว้นบรูไน*)
 • สำหรับบริการตั๋วสินค้าออกภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Export Bill under Letter of Credit) และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาออก (Outward Bill for Collection) เมื่อผู้ส่งออกทำการยื่นเอกสารการส่งออกที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ธนาคารกรุงเทพ ภายใน 14.00 น. ทางผู้ส่งออกจะได้รับการแจ้งผลการตรวจเอกสาร รวมถึงหมายเลขอ้างอิงในการส่งเอกสารจากบริษัทผู้ให้บริการส่งเอกสารภายในวันเดียวกับที่ผู้ส่งออกยื่นเอกสารกับธนาคาร
 • สำหรับบริการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit หรือ L/C) ให้ผู้รับผลประโยชน์ภายในวันเดียว ผู้นำเข้าต้องได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อการนำเข้าจากธนาคารก่อน และทำการยื่นใบคำขอใช้บริการและเอกสารประกอบที่ถูกต้องและครบถ้วน ให้แก่ธนาคารกรุงเทพ ภายใน 12.00 น. ยกเว้นการเปิด L/C ไปประเทศเมียนมา จะต้องยื่น ภายใน 11.00 น. ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ไม่ต้องการใช้บริการเปิด L/C ให้ผู้ส่งออกได้รับ L/C ภายในวันเดียว สามารถยื่นเอกสารขอใช้บริการ ได้ถึงเวลา 16:00 น.
 • สำหรับบริการตั๋วสินค้าเข้าภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Import Bill under Letter of Credit) และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาเข้า (Inward Bill for Collection) ผู้นำเข้าจะได้รับแจ้งตั๋วสินค้าเข้า และขอชำระเงิน ในกรณี L/C Sight หรือรับรองตั๋วแลกเงิน ในกรณี L/C Term เพื่อขอรับเอกสารส่งออกได้ภายในวันเดียว เมื่อธนาคารกรุงเทพได้รับตั๋วสินค้าเข้าภายใน 14.00 น.
 • สำหรับบริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้าผ่านอินเทอร์เน็ต (Bualuang iTrade) ผู้นำเข้าสามารถใช้บริการได้เฉพาะบริการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit หรือ L/C) เท่านั้น
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งเอกสารส่งออกอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทผู้ให้บริการส่งเอกสาร (Courier Services)
 • เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดและอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*ธนาคารกรุงเทพไม่มีสาขาในประเทศดังกล่าว

AEC Trade Express เป็นการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารสำหรับผู้นำเข้า-ส่งออกที่มีคู่ค้าอยู่ในประเทศกลุ่ม AEC โดย    ทั้งสองฝ่ายจะต้องทำธุรกรรมระหว่างกันผ่านธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยและสาขาต่างประเทศของธนาคารที่อยู่ในประเทศกัมพูชา ลาว     เมียนมา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีรายละเอียดของบริการดังนี้

บริการเพื่อธุรกิจส่งออก

 • บริการแจ้งการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Advising Letter of Credit) ผู้ส่งออกจะได้รับแจ้งการเปิด L/C ภายในวันเดียวกันกับที่สาขาต่างประเทศของธนาคารที่ตั้งอยู่ในประเทศกลุ่ม AEC ได้ทำการเปิด L/C ให้แก่ลูกค้า (ผู้รับประโยชน์)
 • บริการตั๋วสินค้าออกภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Export Bill under Letter of Credit) และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาออก (Outward Bill for Collection) ผู้ส่งออกจะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารส่งออก รวมถึงหมายเลขอ้างอิงในการส่งเอกสารจากบริษัทผู้ให้บริการส่งเอกสาร (Courier Services) ภายในวันเดียวกับที่ผู้ส่งออกยื่นเอกสารกับธนาคาร

บริการเพื่อธุรกิจนำเข้า

 • บริการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit หรือ L/C) ผู้ส่งออกในประเทศกลุ่ม AEC จะได้รับแจ้งการเปิด L/C ภายในวันเดียวกันกับวันที่ผู้นำเข้าเปิด L/C ผ่านธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย
 • บริการตั๋วสินค้าเข้าภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Import Bill under Letter of Credit) และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาเข้า (Inward Bill for Collection) ผู้นำเข้าจะได้รับแจ้งตั๋วเข้าภายในวันเดียวกันกับที่ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยได้รับตั๋วจากสาขาต่างประเทศของธนาคารที่ตั้งอยู่ในประเทศกลุ่ม AEC ทำให้ผู้นำเข้าสามารถนำเอกสารไปรับสินค้าจากผู้ขนส่ง เช่น สายเรือหรือสายการบิน เป็นต้น ได้เร็วยิ่งขึ้น
สามารถขอใช้บริการได้ที่สำนักธุรกิจที่มีศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า  หรือผ่านบริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้าผ่านอินเทอร์เน็ต (Bualuang iTrade) 

สำหรับผู้ส่งออก

 • สามารถเริ่มกระบวนการผลิต หรือจัดซื้อวัตถุดิบได้เร็วขึ้น ทำให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกและส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อได้เร็วยิ่งขึ้น
 • สามารถนำ L/C ที่ได้รับมาใช้สำหรับขอสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit) เพื่อนำเงินไปใช้สำหรับการเตรียมหรือผลิตสินค้าได้เร็วขึ้น

สำหรับผู้นำเข้า
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เนื่องจากได้รับเอกสารเร็วขึ้น ช่วยให้ผู้นำเข้าลดความจำเป็นในการขอหนังสือค้ำประกันการออกสินค้าทางเรือ (Shipping Guarantee)

 • ผู้ขอใช้บริการต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น
 • ต้องเป็นการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยกับสาขาต่างประเทศของธนาคารที่ตั้งอยู่ในประเทศกลุ่ม AEC เท่านั้น        (ยกเว้นบรูไน*)
 • สำหรับบริการตั๋วสินค้าออกภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Export Bill under Letter of Credit) และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาออก (Outward Bill for Collection) เมื่อผู้ส่งออกทำการยื่นเอกสารการส่งออกที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ธนาคารกรุงเทพ ภายใน 14.00 น. ทางผู้ส่งออกจะได้รับการแจ้งผลการตรวจเอกสาร รวมถึงหมายเลขอ้างอิงในการส่งเอกสารจากบริษัทผู้ให้บริการส่งเอกสารภายในวันเดียวกับที่ผู้ส่งออกยื่นเอกสารกับธนาคาร
 • สำหรับบริการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit หรือ L/C) ให้ผู้รับผลประโยชน์ภายในวันเดียว ผู้นำเข้าต้องได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อการนำเข้าจากธนาคารก่อน และทำการยื่นใบคำขอใช้บริการและเอกสารประกอบที่ถูกต้องและครบถ้วน ให้แก่ธนาคารกรุงเทพ ภายใน 12.00 น. ยกเว้นการเปิด L/C ไปประเทศเมียนมา จะต้องยื่น ภายใน 11.00 น. ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ไม่ต้องการใช้บริการเปิด L/C ให้ผู้ส่งออกได้รับ L/C ภายในวันเดียว สามารถยื่นเอกสารขอใช้บริการ ได้ถึงเวลา 16:00 น.
 • สำหรับบริการตั๋วสินค้าเข้าภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Import Bill under Letter of Credit) และบริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาเข้า (Inward Bill for Collection) ผู้นำเข้าจะได้รับแจ้งตั๋วสินค้าเข้า และขอชำระเงิน ในกรณี L/C Sight หรือรับรองตั๋วแลกเงิน ในกรณี L/C Term เพื่อขอรับเอกสารส่งออกได้ภายในวันเดียว เมื่อธนาคารกรุงเทพได้รับตั๋วสินค้าเข้าภายใน 14.00 น.
 • สำหรับบริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้าผ่านอินเทอร์เน็ต (Bualuang iTrade) ผู้นำเข้าสามารถใช้บริการได้เฉพาะบริการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit หรือ L/C) เท่านั้น
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งเอกสารส่งออกอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทผู้ให้บริการส่งเอกสาร (Courier Services)
 • เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดและอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*ธนาคารกรุงเทพไม่มีสาขาในประเทศดังกล่าว


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักธุรกิจที่มีศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้าทั่วประเทศ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. หรือติดต่อ Trade Finance Call Center โทร. (66) 0 2680 9559 ในเวลาเดียวกัน
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone