บริการโอนเงินไปกลุ่มประเทศเอเชียภายในวันเดียวกัน 'Asia Same Day Transfer'

เพิ่มความคล่องตัวพร้อมรับทุกโอกาสทางธุรกิจ ด้วยบริการ Asia Same Day Transfer จากธนาคารกรุงเทพ ที่จะช่วยให้ท่านสามารถโอนเงินสกุลเงินบาท (THB) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ให้แก่คู่ค้าที่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียได้ภายในวันเดียวกัน

เป็นบริการโอนเงินไปต่างประเทศสกุลเงินบาท (THB) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ไปยังกลุ่มประเทศเอเชียภายในวันเดียว เพื่อชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการ โดยการโอนเงินแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

 • กรณีผู้รับเงินมีบัญชีกับสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย 
  สำหรับผู้รับเงินที่มีบัญชีเงินฝากกับสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน และญี่ปุ่น จะสามารถรับเงินโอนเข้าบัญชีภายในวันเดียวกันกับวันที่โอนเงินจากธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการของสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในประเทศกลุ่มเอเชียนั้นๆ

 • กรณีผู้รับเงินไม่มีบัญชีกับสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย
  สำหรับผู้รับเงินไม่มีบัญชีกับสาขาของธนาคารกรุงเทพ เงินโอนจะนำเข้าบัญชีของธนาคารผู้รับเงินปลายทาง (Beneficiary’s bank) ภายในวันเดียวกันกับวันที่โอนเงิน

สามารถใช้บริการได้ที่สาขาและสำนักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศที่ให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ และผ่านช่องทางบริการ
คอร์ปอเรท ไอแคช (Corporate iCash)

 • กรณีผู้รับเงินมีบัญชีกับสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย
  • ผู้รับเงินสามารถได้รับเงินเข้าบัญชีในวันเดียวกันกับวันที่โอนเงิน
  • ผู้รับเงินสามารถเลือกรับเงินเป็นสกุลเงินเดียวกันกับสกุลเงินที่ทำการโอน หรือทำการแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นได้

 • เพิ่มสภาพคล่องในการบริหารการจัดการทางการเงิน เนื่องจากไม่ต้องโอนเงินไปล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวัน

 • ผู้โอนเงินต้องเป็นลูกค้านิติบุคคล ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย
 • ผู้รับเงินต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น
 • วัตถุประสงค์ในการโอนเงินต้องเป็นการชำระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการเท่านั้น
 • สกุลเงินในการทำธุรกรรม จะต้องเป็นสกุลเงินบาท (THB) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
 • ลูกค้าจะต้องยื่นคำขอใช้บริการโอนเงินต่างประเทศพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการโอนเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน ให้แก่สาขาหรือสำนักธุรกิจของธนาคารทั่วประเทศที่ให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ ภายใน 13.00 น. ของวันทำการของธนาคารกรุงเทพ ยกเว้นการโอนเงินไปประเทศญี่ปุ่น ลูกค้าจะต้องยื่นคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบการโอนเงิน ภายใน 11.00 น. ของวันทำการของธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงเทพจะดำเนินการตัดเงินจากบัญชีลูกค้าและดำเนินการโอนเงินไปต่างประเทศภายในวันที่ได้รับคำสั่ง โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนราคาขายสำหรับการโอนเงิน (Selling T/T Rate) ของธนาคารกรุงเทพ ณ ขณะที่ดำเนินการโอนเงิน หรือใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ลูกค้าได้ตกลงไว้กับธนาคารกรุงเทพ
 • กรณีที่ลูกค้าต้องการใช้บริการโอนเงินไปกลุ่ม ประเทศเอเชียภายในวันเดียวกัน (Asia Same Day Transfer) ผ่านช่องทางการให้บริการ คอร์ปอเรท ไอแคช (Corporate iCash) ลูกค้าจะต้องสมัครใช้บริการก่อนจึงจะสามารถโอนเงินไปต่างประเทศผ่านช่องทางบริการนี้ได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าทำรายการโอนเงินไปต่างประเทศตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า ลูกค้าจะต้องยื่นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Transaction Form) และเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรม ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 • เงื่อนไขการให้บริการและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคารกรุงเทพ และธนาคารผู้รับเงินปลายทางกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เป็นบริการโอนเงินไปต่างประเทศสกุลเงินบาท (THB) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ไปยังกลุ่มประเทศเอเชียภายในวันเดียว เพื่อชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการ โดยการโอนเงินแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

 • กรณีผู้รับเงินมีบัญชีกับสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย 
  สำหรับผู้รับเงินที่มีบัญชีเงินฝากกับสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน และญี่ปุ่น จะสามารถรับเงินโอนเข้าบัญชีภายในวันเดียวกันกับวันที่โอนเงินจากธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการของสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในประเทศกลุ่มเอเชียนั้นๆ

 • กรณีผู้รับเงินไม่มีบัญชีกับสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย
  สำหรับผู้รับเงินไม่มีบัญชีกับสาขาของธนาคารกรุงเทพ เงินโอนจะนำเข้าบัญชีของธนาคารผู้รับเงินปลายทาง (Beneficiary’s bank) ภายในวันเดียวกันกับวันที่โอนเงิน
สามารถใช้บริการได้ที่สาขาและสำนักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศที่ให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ และผ่านช่องทางบริการ
คอร์ปอเรท ไอแคช (Corporate iCash)

 • กรณีผู้รับเงินมีบัญชีกับสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย
  • ผู้รับเงินสามารถได้รับเงินเข้าบัญชีในวันเดียวกันกับวันที่โอนเงิน
  • ผู้รับเงินสามารถเลือกรับเงินเป็นสกุลเงินเดียวกันกับสกุลเงินที่ทำการโอน หรือทำการแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นได้

 • เพิ่มสภาพคล่องในการบริหารการจัดการทางการเงิน เนื่องจากไม่ต้องโอนเงินไปล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวัน
 • ผู้โอนเงินต้องเป็นลูกค้านิติบุคคล ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย
 • ผู้รับเงินต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น
 • วัตถุประสงค์ในการโอนเงินต้องเป็นการชำระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการเท่านั้น
 • สกุลเงินในการทำธุรกรรม จะต้องเป็นสกุลเงินบาท (THB) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
 • ลูกค้าจะต้องยื่นคำขอใช้บริการโอนเงินต่างประเทศพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการโอนเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน ให้แก่สาขาหรือสำนักธุรกิจของธนาคารทั่วประเทศที่ให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ ภายใน 13.00 น. ของวันทำการของธนาคารกรุงเทพ ยกเว้นการโอนเงินไปประเทศญี่ปุ่น ลูกค้าจะต้องยื่นคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบการโอนเงิน ภายใน 11.00 น. ของวันทำการของธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงเทพจะดำเนินการตัดเงินจากบัญชีลูกค้าและดำเนินการโอนเงินไปต่างประเทศภายในวันที่ได้รับคำสั่ง โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนราคาขายสำหรับการโอนเงิน (Selling T/T Rate) ของธนาคารกรุงเทพ ณ ขณะที่ดำเนินการโอนเงิน หรือใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ลูกค้าได้ตกลงไว้กับธนาคารกรุงเทพ
 • กรณีที่ลูกค้าต้องการใช้บริการโอนเงินไปกลุ่ม ประเทศเอเชียภายในวันเดียวกัน (Asia Same Day Transfer) ผ่านช่องทางการให้บริการ คอร์ปอเรท ไอแคช (Corporate iCash) ลูกค้าจะต้องสมัครใช้บริการก่อนจึงจะสามารถโอนเงินไปต่างประเทศผ่านช่องทางบริการนี้ได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าทำรายการโอนเงินไปต่างประเทศตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า ลูกค้าจะต้องยื่นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Transaction Form) และเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรม ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 • เงื่อนไขการให้บริการและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคารกรุงเทพ และธนาคารผู้รับเงินปลายทางกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักธุรกิจที่มีศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้าทั่วประเทศ หรือ Trade Finance Call Center โทร. (66) 0-2680-9559
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone