บริการ e-Certificate

ธนาคารกรุงเทพร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขยายการให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคล/รับรองสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านธนาคาร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าธนาคารและบุคคลทั่วไป

ประโยชน์บริการ


วิธีขอรับหรือยื่นคำขอหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์/รับรองสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านธนาคารกรุงเทพ

  1. ลูกค้าขอหนังสือรับรองนิติบุคคล/รับรองสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) โดยระบุขอรับหนังสือรับรองนิติบุคคล/รับรองสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านธนาคาร แล้วติดต่อขอรับหนังสือรับรองนิติบุคคล/รับรองสำเนาเอกสาร ได้ที่สำนักธุรกิจธนาคารกรุงเทพที่ท่านสะดวก ภายใน 30 นาที

  2. ขอให้ธนาคารเป็นผู้ทำการยื่นคำขอหนังสือรับรองนิติบุคคล/รับรองสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์แทน โดยผู้ขอต้องกรอกข้อมูลนิติบุคคลใน “ใบคำขอใช้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์” ของธนาคาร และยื่นให้เจ้าหน้าที่ธนาคารดำเนินการยื่นคำขอแทน ที่สำนักธุรกิจของธนาคาร พร้อมรอรับหนังสือรับรองนิติบุคคล/ รับรองสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 30 นาที

เวลาที่เปิดให้บริการ

ท่านสามารถขอรับหรือยื่นคำขอหนังสือรับรองนิติบุคคล/รับรองสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านธนาคารได้ในวันและเวลาราชการ (8.30 – 15.30 น.)

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ (อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ประเภทเอกสาร

อัตราเรียกเก็บ
(บาท/ฉบับ)

ค่าธรรมเนียม
นำส่งกรมฯ (บาท)

ค่าบริการธนาคาร (บาท)

1. บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือรับรองนิติบุคคลไทย
(บริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด)
350 บาท/ฉบับ 200 บาท/ฉบับ 150 บาท/ฉบับ
- รับรองสำเนาเอกสารตาม
รายการจดทะเบียน
แตกต่างตาม
จำนวนที่ขอ
50 บาท/แผ่น
แผ่นที่ 1-5 คิด 100 บาท
แผ่นถัดไปคิดแผ่นละ 20 บาท
- รับรองสำเนางบการเงิน/
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
แตกต่างตาม
จำนวนที่ขอ
50 บาท/แผ่น
2. บริการหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือรับรองนิติบุคคลการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
แตกต่างตาม
จำนวนที่ขอ
300-500 บาท/ฉบับ (ขึ้นอยู่กับประเภทของหนังสือรับรอง) 150 บาท/ฉบับ
- รับรองสำเนาเอกสารตาม
รายการจดทะเบียน
แตกต่างตาม
จำนวนที่ขอ
100 บาท/แผ่น


แผ่นที่ 1-5 คิด 100 บาท
แผ่นถัดไปคิดแผ่นละ 20 บาท

- รับรองสำเนางบการเงิน/
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
แตกต่างตาม
จำนวนที่ขอ
50 บาท/แผ่น

3. บริการรับรองสำเนาสมาคมการค้าและหอการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์

- รับรองสำเนาเอกสารตาม
รายการจดทะเบียน
แตกต่างตาม
จำนวนที่ขอ
20 บาท/เรื่องแผ่นที่ 1-5 คิด 100 บาท
แผ่นถัดไปคิดแผ่นละ 20 บาท

- รับรองสำเนางบการเงิน แตกต่างตาม
จำนวนที่ขอ
20 บาท/เรื่อง
- รับรองสำเนาทะเบียนสมาชิก แตกต่างตาม
จำนวนที่ขอ
20 บาท/เรื่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ e-Certificate โทร. (66) 0-2547-4367 หรือดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.dbd.go.thเรียนรู้ไปด้วยกันกับ
Smart DBD...กับกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ


ที่มา: เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit