บริการข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน

บริการข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของธนาคารช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเงินล่าสุด โดยสามารถสอบถามข้อมูล และติดต่อกับธนาคารและคู่ค้าได้สะดวกและรวดเร็วผ่านทางอินเทอร์เน็ต

บริการข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของธนาคารกรุงเทพอำนวยความสะดวกให้ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงินในธุรกิจของท่าน อาทิ ยอดคงเหลือในบัญชี รายการธุรกรรมทางการเงินย้อนหลัง รายการบัญชีเคลื่อนไหวระหว่างวัน รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ท่านยังสามารถทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การส่งคำสั่งข้อมูลและรับทราบผลการชำระเงิน การเรียกเก็บเงิน รวมทั้งการบริหารสภาพคล่อง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทุกวัน

เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจของท่าน

ท่านสามารถรับรายงานข้อมูลการเคลื่อนไหวทางบัญชีระหว่างวัน ซึ่งช่วยให้ท่านบริหารเงินในบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ตรวจสอบรายละเอียดยอดคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีได้พร้อมกันหลายบัญชีตามที่ท่านต้องการ ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดทางด้านการเงินได้อย่างรวดเร็ว ทั้งอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน รายการธุรกรรมทางการเงิน และการเคลื่อนไหวทางบัญชีของบริษัท รวมถึงกลุ่มบริษัทของท่านได้ทุกวัน โดยเรียกดูรายการข้อมูลทางบัญชีย้อนหลังได้นานถึง 6 เดือน โดยท่านสามารถรับรายงานธุรกรรมทางการเงินในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ในหลายรูปแบบ

ตอบสนองทุกความต้องการ

  • ท่านสามารถส่งคำสั่งการทำรายการทางการเงินด้านการชำระเงิน โอนเงิน หรือการหักเงินจากบัญชีธนาคาร ผ่านชุดข้อมูลคำสั่งแบบ Single File Format
  • สามารถส่งชุดข้อมูลคำสั่งล่วงหน้าในด้านการชำระเงิน โอนเงิน หรือการหักเงินจากบัญชีธนาคาร ก่อนวันสั่งจ่าย รวมถึงการโอนเงิน หรือหักเงิน เพื่อให้ธนาคารทำรายการดังกล่าวตามคำสั่ง ณ วัน-เวลาที่ท่านระบุ
  • มีบริการด้านข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากธนาคารกรุงเทพ อาทิ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
  • ท่านสามารถส่งคำสั่งพิเศษ เพื่อให้ธนาคารดำเนินการผ่านระบบไปยังธนาคารได้


การให้บริการ

ธนาคารพร้อมให้บริการนี้แก่นิติบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวันอยู่กับธนาคารกรุงเทพ หากท่านยังไม่มีบัญชีกับธนาคาร สามารถติดต่อเพื่อเปิดบัญชีได้ที่สาขาที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ หรือแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพผู้ดูแลบัญชีสินเชื่อของท่าน

ติดต่อธนาคาร

หากท่านมีความประสงค์จะใช้บริการนี้ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 (กด 1-6-2) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง โทร. (66) 0-2626-3994, (66) 0-2626-4674

 
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone