กองทุนรวม

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากเงินทุน
ของท่าน

ธนาคารกรุงเทพช่วยให้ท่านลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนได้ง่ายขึ้น ด้วยการลงทุนในกองทุนรวมผ่านธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมีกองทุนให้เลือกหลากหลายประเภทตามความต้องการของแต่ละท่าน

ท่านสามารถสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนได้โดยสะดวกที่สาขาของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมี ‘เจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน’ พร้อมให้บริการอยู่ที่สาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาไมโคร) ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อท่านสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ท่านก็จะได้รับเงินค่าขายคืนโอนเข้าบัญชีเงินฝากของท่านในวันทำการถัดไป (เฉพาะบัญชีของธนาคารกรุงเทพ)
การลงทุนในกองทุนรวมเป็นทางเลือกหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ท่านได้รับผลตอบแทนมากขึ้น เมื่อท่านลงทุนกับกองทุนรวม บริษัทจัดการจะนำเงินของท่าน ไปลงทุนในตลาดเงิน ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดตราสารหนี้ ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุนนั้นๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)แล้ว


จุดเด่นของกองทุนรวม

เงินลงทุนของท่านที่รวมอยู่กับของนักลงทุนอื่นๆ ในกองทุนรวมจะมีศักยภาพเหนือกว่าการลงทุนด้วยตนเอง เพราะเงินส่วนนี้จะได้รับการบริหารโดยมืออาชีพจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ ซึ่งจะมีการบริหารความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนไปยังตราสาร
การเงินหลากหลายประเภท และที่สำคัญผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนก็ไม่ต้องเสียภาษี

จะเลือกกองทุนรวมแบบไหนดี

เพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเงิน ธนาคารกรุงเทพจึงมีกองทุนหลากหลายประเภท
ให้ท่านเลือกดังนี้


เป็นกองทุนที่ลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้คุณภาพสูงเช่น พันธบัตรรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แต่จะไม่ลงทุนในหุ้น
เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เน้นการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความมั่นคง มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีต่อการลงทุน


เป็นกองทุนที่กระจายการลงทุนทั้งในตราสารหนี้ และตราสารทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงของเงินที่ลงทุน ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในตราสารแต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น
กองทุนเปิดที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ประชาชนออมเงินอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวเพื่อให้มีเงินก้อนไว้ใช้ในยามเกษียณ และเงินที่นำมาลงทุนจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี มีให้เลือกถึง 3 กองทุน ตามระดับความเสี่ยงสูงไปจนถึงความเสี่ยงต่ำได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ


กองทุนเปิดตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ลงทุนสถาบันในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนเป็นแรงจูงใจ ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
กองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีผลงานดี และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในต่างประเทศ และเป็นการลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวในการลงทุนแต่เพียงในประเทศ

 

 

เพิ่มมูลค่าให้กับทุกเม็ดเงิน ลงทุนกับกองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ กองทุนล่าสุดจาก บลจ. บัวหลวง ที่มุ่งเน้นลงทุนในทองคำ ผ่าน SPDR Gold Trust กองทุนประเภท ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมทางเลือกลงทุนที่เลือกได้ตามต้องการ
เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่มีอายุโครงการที่แน่นอน เช่น 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี โดยจะจ่ายคืนเงินลงทุนโดยอัตโนมัติตามที่กำหนดเวลาที่แจ้งไว้ ทุก 6 เดือน หรือสิ้นอายุโครงการ ตามอัตราที่ประกาศไว้ กองทุนมีความเสี่ยงต่ำ โดยผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินในระยะเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ผลตอบแทนบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี

 

       

                     กองทุนอีทีเอฟ

กองทุนเปิดดัชนีประเภทหนึ่งซึ่งจดทะเบียนให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เปรียบเสมือนเป็นหุ้นตัวหนึ่ง ซึ่งมีนโยบายการลงทุนโดยมุ่งเน้นให้ได้อัตราผลตอบแทนเทียบเคียงกับทรัพย์สินที่ใช้อ้างอิง หรือดัชนีที่ใช้อ้างอิง เช่น ทองคำแท่ง หรือดัชนี SET50 โดยผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อขายหน่วยลงทุนจะส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชี ในราคาและจำนวนที่ต้องการ เช่นเดียวกับการซื้อขายหุ้นสามัญ

 

ขอรับหนังสือชี้ชวน/คู่มือภาษี และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ

* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล และคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือAEC ConnectMoney TutorYour Security FirstBualuang Phone
Submit