สินเชื่อโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

สร้างโอกาสและเพิ่มค่าให้แก่ทรัพย์สินทางปัญญาและสินทรัพย์ของท่านเพื่อธุรกิจก้าวไกล

จุดเด่นบริการ

ใช้สินทรัพย์แปลงเป็นเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยายธุรกิจ ปรับปรุงกิจการ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์

โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

ธนาคารกรุงเทพพร้อมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเติบโตเช่นท่านได้ใช้สินทรัพย์อย่างคุ้มค่า และแปลงเป็นเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยายธุรกิจ ปรับปรุงกิจการ หรือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กิจการของท่าน ด้วยสินเชื่อตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนที่ตอบสนองเจตนารมณ์และนโยบายภาครัฐ

วงเงินสินเชื่อ

ขึ้นอยู่กับมูลค่าสินทรัพย์และศักยภาพของธุรกิจ

หลักประกัน

เพียงท่านมีสินทรัพย์ในครอบครองซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐบาลตามกฎหมายใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน

ท่านสามารถใช้มูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ใน 5 ประเภทต่อไปนี้เพื่อแปลงเป็นทุนโดยใช้เป็นหลักประกัน
การกู้ยืม ได้แก่

 • สิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ หรืออาคารจากกรมธนารักษ์
 • ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ เครื่องหมายทางการค้า สิทธิบัตร
 • เครื่องจักรของผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและธุรกิจชุมชน
 • สิทธิให้นำสินค้ามาจำหน่ายในแผงค้าในโครงการตลาดนัดสวนจตุจักร
 • สินทรัพย์อื่นๆ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร

 • ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่ท่านสะดวก

โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

ธนาคารกรุงเทพพร้อมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเติบโตเช่นท่านได้ใช้สินทรัพย์อย่างคุ้มค่า และแปลงเป็นเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยายธุรกิจ ปรับปรุงกิจการ หรือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กิจการของท่าน ด้วยสินเชื่อตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนที่ตอบสนองเจตนารมณ์และนโยบายภาครัฐ

วงเงินสินเชื่อ

ขึ้นอยู่กับมูลค่าสินทรัพย์และศักยภาพของธุรกิจ

หลักประกัน

เพียงท่านมีสินทรัพย์ในครอบครองซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐบาลตามกฎหมายใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน

ท่านสามารถใช้มูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ใน 5 ประเภทต่อไปนี้เพื่อแปลงเป็นทุนโดยใช้เป็นหลักประกัน
การกู้ยืม ได้แก่

 • สิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ หรืออาคารจากกรมธนารักษ์
 • ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ เครื่องหมายทางการค้า สิทธิบัตร
 • เครื่องจักรของผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและธุรกิจชุมชน
 • สิทธิให้นำสินค้ามาจำหน่ายในแผงค้าในโครงการตลาดนัดสวนจตุจักร
 • สินทรัพย์อื่นๆ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
 • ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่ท่านสะดวก

Tips/Useful Info
สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (สปท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
โทร. (66) 0-2629-9222
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone