สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการปั๊มน้ามัน ปตท.

วงเงินสินเชื่อพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจปั้มน้ำมันที่ใช้บริการ
e-Payment กับ ปตท. เมื่อต้องการชำระค่าน้ำมันให้แก่ ปตท.

จุดเด่นบริการ

 • คล่องตัวด้วยรูปแบบวงเงินเบิกเกินบัญชีพร้อมใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการชำระค่าน้ำมันให้แก่ ปตท.
 • เสริมสภาพคล่องให้แก่กิจการ
 • วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท

ประเภทสินเชื่อ

วงเงินเบิกเกินบัญชี

วงเงินสินเชื่อ

พิจารณาตามความจำเป็นของธุรกิจ สูงสุด 5 ล้านบาท

หลักประกัน

เงินฝากอย่างน้อย 25% ของวงเงินสินเชื่อ หรืออสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นผู้ประกอบการปั๊มน้ำมัน ปตท. ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มียอดขายใน 2 ไตรมาสที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 300,000 ลิตร/เดือน
 • ได้รับการจัดเกรดการเงินระดับ A 
 • ไม่มีประวัติค้างชำระกับ ปตท.
 • มีกำไรติดต่อกัน 2 ปี ตามงบการเงินฉบับรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี (กรณีนิติบุคคล)
 • อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด


เอกสารประกอบการขอสินเชื่อเอกสารที่ต้องใช้

    กรณีบุคคลธรรมดา  

           กรณีนิติบุคคล  

  ผู้กู้/
  ผู้กู้ร่วม

     ผู้ค้ำประกัน/
     คู่สมรส

     นิติบุคคล

ผู้มีอำนาจ
ลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
เอกสารแสดงตน
สำเนาบัตรประชาชน

-

สำเนาทะเบียนบ้าน

-

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

 

 

-

 

สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

 

 

 

สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์

-

-

-

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
(ไม่เกิน 1 เดือน)

-

-

-

หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)

-

-

-

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)

-

-

-

หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล

-

-

-

เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน

-

สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า
3 ปี

-

-

-

สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

-

-

-

เอกสารด้านหลักประกัน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น

-

-


หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

 • ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่ท่านสะดวก

ประเภทสินเชื่อ

วงเงินเบิกเกินบัญชี

วงเงินสินเชื่อ

พิจารณาตามความจำเป็นของธุรกิจ สูงสุด 5 ล้านบาท

หลักประกัน

เงินฝากอย่างน้อย 25% ของวงเงินสินเชื่อ หรืออสังหาริมทรัพย์
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นผู้ประกอบการปั๊มน้ำมัน ปตท. ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มียอดขายใน 2 ไตรมาสที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 300,000 ลิตร/เดือน
 • ได้รับการจัดเกรดการเงินระดับ A 
 • ไม่มีประวัติค้างชำระกับ ปตท.
 • มีกำไรติดต่อกัน 2 ปี ตามงบการเงินฉบับรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี (กรณีนิติบุคคล)
 • อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด


เอกสารประกอบการขอสินเชื่อเอกสารที่ต้องใช้

    กรณีบุคคลธรรมดา  

           กรณีนิติบุคคล  

  ผู้กู้/
  ผู้กู้ร่วม

     ผู้ค้ำประกัน/
     คู่สมรส

     นิติบุคคล

ผู้มีอำนาจ
ลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
เอกสารแสดงตน
สำเนาบัตรประชาชน

-

สำเนาทะเบียนบ้าน

-

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

 

 

-

 

สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

 

 

 

สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์

-

-

-

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
(ไม่เกิน 1 เดือน)

-

-

-

หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)

-

-

-

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)

-

-

-

หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล

-

-

-

เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน

-

สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า
3 ปี

-

-

-

สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

-

-

-

เอกสารด้านหลักประกัน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น

-

-


หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

 • ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่ท่านสะดวกQuick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone