สินเชื่อบัวหลวงเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

โอกาสในเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มาถึงแล้ว ด้วยวงเงินสินเชื่อสนับสนุนจากเรา เพื่อเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมืออาชีพแม้ไม่มีประสบการณ์ ด้วยเงื่อนไขพิเศษ วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน


จุดเด่นของบริการ

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ชำระคืนสะดวก ง่ายดายด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
 • ผู้ประกอบการนิติบุคคลที่ได้รับคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุดไม่เกิน  70% ของเงินลงทุนที่ต้องใช้/สาขา (ไม่เกิน 5.0 ลบ./ราย หากเกินจะพิจารณาเป็น
รายคำขอ)

ระยะเวลา 

3 - 5 ปี

หลักประกัน

เงินฝาก พันธบัตร หลักทรัพย์ หรืออื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด  

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียน 500,000 แสนบาทขึ้นไป
 • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมและปัจจุบันไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี
 • ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • เป็นเจ้าของที่ตั้งกิจการร้าน หรือตามที่ธนาคารพิจารณา

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อเอกสารที่ต้องใช้

    กรณีบุคคลธรรมดา  

           กรณีนิติบุคคล  

  ผู้กู้/
  ผู้กู้ร่วม

     ผู้ค้ำประกัน/
     คู่สมรส

     นิติบุคคล

ผู้มีอำนาจ
ลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
เอกสารแสดงตน
สำเนาบัตรประชาชน

-

-

-

สำเนาทะเบียนบ้าน

-

-

-

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

 -

-

 

สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

 -

 

สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์

-

-

-

-

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
(ไม่เกิน 1 เดือน)

-

-

-

หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)

-

-

-

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)

-

-

-

หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล

-

-

-

เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน

-

สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า
3 ปี

-

-

-

สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

-

-

-

เอกสารด้านหลักประกัน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น

-

-


หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

 • ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่ท่านสะดวก

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุดไม่เกิน  70% ของเงินลงทุนที่ต้องใช้/สาขา (ไม่เกิน 5.0 ลบ./ราย หากเกินจะพิจารณาเป็น
รายคำขอ)

ระยะเวลา 

3 - 5 ปี

หลักประกัน

เงินฝาก พันธบัตร หลักทรัพย์ หรืออื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด  

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียน 500,000 แสนบาทขึ้นไป
 • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมและปัจจุบันไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี
 • ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • เป็นเจ้าของที่ตั้งกิจการร้าน หรือตามที่ธนาคารพิจารณา

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อเอกสารที่ต้องใช้

    กรณีบุคคลธรรมดา  

           กรณีนิติบุคคล  

  ผู้กู้/
  ผู้กู้ร่วม

     ผู้ค้ำประกัน/
     คู่สมรส

     นิติบุคคล

ผู้มีอำนาจ
ลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
เอกสารแสดงตน
สำเนาบัตรประชาชน

-

-

-

สำเนาทะเบียนบ้าน

-

-

-

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

 -

-

 

สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

 -

 

สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์

-

-

-

-

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
(ไม่เกิน 1 เดือน)

-

-

-

หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)

-

-

-

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)

-

-

-

หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล

-

-

-

เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน

-

สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า
3 ปี

-

-

-

สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

-

-

-

เอกสารด้านหลักประกัน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น

-

-


หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

 • ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่ท่านสะดวก

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone