การอาวัล/การรับรอง

เสริมสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าในการร่วมทำธุรกิจ ด้วยบริการรับรองการชำระเงินที่ระบุลงในตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน จากธนาคารกรุงเทพ

จุดเด่นบริการ

 • เสริมความมั่นใจให้แก่คู่ค้าทั้งในประเทศและในระดับสากล ว่าจะได้รับเงินถูกต้อง ตรงเวลา
 • เป็นประโยชน์ในการขอขยายระยะเวลาการชำระเงินจากคู่ค้า
 • เหมาะสำหรับธุรกิจทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ประเภทสินเชื่อ

การอาวัล
บริการค้ำประกันการชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) ที่ท่านเป็นผู้ออกให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ โดยสัญญาหรือตกลงว่าธนาคารจะชำระเงินให้แก่ผู้ทรงตั๋วตามจำนวนและ
วันที่กำหนดแทนท่าน

การรับรอง
บริการรับรองการชำระเงินตามตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ที่ท่านสั่งให้ธนาคารเป็นผู้ชำระเงินให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ แทนท่านตามจำนวนเงินและเวลาที่กำหนดไว้ในตั๋วแลกเงิน

วงเงินค้ำประกัน

พิจารณาตามความเหมาะสม

ระยะเวลาการค้ำประกัน

ตามข้อตกลงทางการค้า

หลักประกัน

เงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ หรือตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรือนิติบุคคล
 • มีอายุตั้งแต่ 20 - 65 ปี (กรณีบุคคลธรรมดา)
 • มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี
 • ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด


เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • ต้นฉบับตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน
 • ใบคำขอให้ธนาคารอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือรับรองตั๋วแลกเงิน
 • เอกสารแสดงตน เอกสารทางการเงินและเอกสารด้านหลักประกันผู้ขอใช้บริการ
 • เอกสารผู้ขอสินเชื่อเพิ่มเติม (ดูรายละเอียดตารางด้านล่าง)
เอกสารที่ต้องใช้

    กรณีบุคคลธรรมดา  

           กรณีนิติบุคคล  

  ผู้กู้/
  ผู้กู้ร่วม

     ผู้ค้ำประกัน/
     คู่สมรส

     นิติบุคคล

ผู้มีอำนาจ
ลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
เอกสารแสดงตน
สำเนาบัตรประชาชน

-

สำเนาทะเบียนบ้าน

-

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

 

 

-

 

สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

 

 

 

สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์

-

-

-

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
(ไม่เกิน 1 เดือน)

-

-

-

หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)

-

-

-

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)

-

-

-

หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล

-

-

-

เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน

-

สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า
3 ปี

-

-

-

สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

-

-

-

เอกสารด้านหลักประกัน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น

-

-


หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

 • ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่ท่านสะดวก

ประเภทสินเชื่อ

การอาวัล
บริการค้ำประกันการชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) ที่ท่านเป็นผู้ออกให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ โดยสัญญาหรือตกลงว่าธนาคารจะชำระเงินให้แก่ผู้ทรงตั๋วตามจำนวนและ
วันที่กำหนดแทนท่าน

การรับรอง
บริการรับรองการชำระเงินตามตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ที่ท่านสั่งให้ธนาคารเป็นผู้ชำระเงินให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ แทนท่านตามจำนวนเงินและเวลาที่กำหนดไว้ในตั๋วแลกเงิน

วงเงินค้ำประกัน

พิจารณาตามความเหมาะสม

ระยะเวลาการค้ำประกัน

ตามข้อตกลงทางการค้า

หลักประกัน

เงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ หรือตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรือนิติบุคคล
 • มีอายุตั้งแต่ 20 - 65 ปี (กรณีบุคคลธรรมดา)
 • มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี
 • ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด


เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • ต้นฉบับตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน
 • ใบคำขอให้ธนาคารอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือรับรองตั๋วแลกเงิน
 • เอกสารแสดงตน เอกสารทางการเงินและเอกสารด้านหลักประกันผู้ขอใช้บริการ
 • เอกสารผู้ขอสินเชื่อเพิ่มเติม (ดูรายละเอียดตารางด้านล่าง)
เอกสารที่ต้องใช้

    กรณีบุคคลธรรมดา  

           กรณีนิติบุคคล  

  ผู้กู้/
  ผู้กู้ร่วม

     ผู้ค้ำประกัน/
     คู่สมรส

     นิติบุคคล

ผู้มีอำนาจ
ลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
เอกสารแสดงตน
สำเนาบัตรประชาชน

-

สำเนาทะเบียนบ้าน

-

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

 

 

-

 

สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

 

 

 

สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์

-

-

-

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
(ไม่เกิน 1 เดือน)

-

-

-

หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)

-

-

-

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)

-

-

-

หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล

-

-

-

เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน

-

สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า
3 ปี

-

-

-

สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

-

-

-

เอกสารด้านหลักประกัน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น

-

-


หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
 • ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่ท่านสะดวกQuick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone