ลงทะเบียนยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์

ในนาม
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ชื่อ-สกุลผู้ติดต่อ
เลขที่
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
ข้อมูลธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ยอดขายหรือรายได้เฉลี่ย บาท/เดือน
ยอดขายหรือรายได้เฉลี่ยต่อปี บาท/ปี
จำนวนพนักงาน คน
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ปี
รายละเอียดสินเชื่อที่ต้องการ
วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ
วงเงินสินเชื่อที่ต้องการ
ประเภทสินเชื่อที่ต้องการขอในครั้งนี้ วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)
วงเงินกู้
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
หนังสือค้ำประกัน
อื่นๆ โปรดระบุ
ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่ต้องการ เงินฝาก
บัตรเดบิต บีเฟิสต์
บัตรเครดิต
บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
บิซ ไอแบงก์กิ้ง
บริการจ่ายเงินเดือน
บริการชำระค่าสินค้าและบริการ
บริการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET
ร้านค้ารับบัตรเครดิต
อื่นๆ โปรดระบุ
หลักประกันในการขอสินเชื่อ มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน
ท่านเคยมีประวัติเสียหายทางการเงิน
ในเครดิตบูโรหรือไม่
ไม่มี มี
เวลาติดต่อที่สะดวก 9:00 น. ถึง 18:00 น.
9:00 น. ถึง 12:00 น.
12:00 น. ถึง 14:00 น.
14:00 น. ถึง 18:00 น.
สาขาธนาคารกรุงเทพที่ท่านติดต่อ
ได้สะดวก


Tips/Useful Info

หากท่านสนใจลงทะเบียน
ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ธนาคารจะติดต่อท่าน เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม

 

บริการเพื่อธุรกิจ SMEs
ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการในปัจจุบัน คือการได้รับการชี้แนะที่ถูกต้อง การวางแผนธุรกิจอย่างเหมาะสม และมีเครือข่ายสนับสนุนที่เพียบพร้อม

 

ติดต่อธนาคารได้ที่
สำนักธุรกิจ
ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม ชั้น 2
เลขที่ 333 ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์:
(66) 0-2626-4081-5
โทรสาร:
(66) 0-2626-4080

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone