บริการ Be Express Pay

Be Express Pay อยู่ที่ไหนก็ค้าขายได้ ทำธุรกิจของคุณให้เป็นเรื่องง่าย...และคล่องตัว

ขยายโอกาสเพิ่มช่องทางการชำระเงินด้วยวิธีง่ายๆ กับบริการ Be Express Pay ที่จะช่วยเปลี่ยนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของคุณให้เป็นเครื่องรับชำระเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา พกพาสะดวก มีความคล่องตัวสูง เหมาะสำหรับ
ร้านค้าทุกประเภท ร้านค้าใช้งานง่าย ลูกค้าจ่ายสะดวก และมั่นใจได้เรื่องความปลอดภัย
 
 
 
พกพาสะดวก ใช้งานได้ทุกที่ที่มีสัญญาณ WiFi  หรือ 3G/4G ทุกเครือข่าย                                                                            
 
มีการเข้ารหัสด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง และไม่เก็บข้อมูลบัตรไว้ที่อุปกรณ์และภายในแอพพลิเคชั่น

 
เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น  Be Express Pay ลงบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่รองรับ iOS หรือ Android แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ mPOS ก็สามารถรับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดได้ทุกธนาคาร

สมัครได้ไม่ยุ่งยาก  ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี 

 • ขอรับแบบฟอร์ม ”ข้อตกลงร้านค้าเกี่ยวกับการรับบัตรเครดิต” ได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ
 • กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร และส่งเอกสารไปที่สาขาธนาคาร ที่ท่านเปิดบัญชีไว้ ส่งเอกสารข้อตกลงร้านค้าเกี่ยวกับการรับบัตรเครดิตและเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดที่สาขาของธนาคารที่ท่านเปิดบัญชีไว้
 •  รอการพิจารณาอนุมัติจากธนาคาร

 รายชื่อเอกสาร

 บริษัท

 ห้างหุ้นส่วน

 บุคคลธรรมดา

ข้อตกลงเกี่ยวกับการรับบัตรเครดิต

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ/
Passport ของผู้มีอานาจลงนาม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /ภพ.20

-

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

-

สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์

 -

 -

รายงานการประชุม

 -

แผนที่แสดงที่ตั้งร้านค้า

สัญญาเช่า (กรณีเช่าพื้นที่)

รูปถ่ายหน้าร้าน และภายในร้านค้า

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 • ร้านค้าบุคคลธรรมดา
  • จดทะเบียนพาณิชย์

 • ร้านค้านิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วน
  • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
  • ผู้มีอำนาจลงนามร่วมในข้อตกลงและสั่งจ่ายในบัญชีเงินฝากต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 1 คนและเป็นผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

 • ประกอบธุรกิจผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณี หรือภาพลักษณ์ของธนาคาร

 • ร้านค้ามีบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือสะสมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพ

 • ขอรับแบบฟอร์ม ”ข้อตกลงร้านค้าเกี่ยวกับการรับบัตรเครดิต” ได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ
 • กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร และส่งเอกสารไปที่สาขาธนาคาร ที่ท่านเปิดบัญชีไว้ ส่งเอกสารข้อตกลงร้านค้าเกี่ยวกับการรับบัตรเครดิตและเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดที่สาขาของธนาคารที่ท่านเปิดบัญชีไว้
 •  รอการพิจารณาอนุมัติจากธนาคาร

 รายชื่อเอกสาร

 บริษัท

 ห้างหุ้นส่วน

 บุคคลธรรมดา

ข้อตกลงเกี่ยวกับการรับบัตรเครดิต

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ/
Passport ของผู้มีอานาจลงนาม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /ภพ.20

-

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

-

สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์

 -

 -

รายงานการประชุม

 -

แผนที่แสดงที่ตั้งร้านค้า

สัญญาเช่า (กรณีเช่าพื้นที่)

รูปถ่ายหน้าร้าน และภายในร้านค้า

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 • ร้านค้าบุคคลธรรมดา
  • จดทะเบียนพาณิชย์

 • ร้านค้านิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วน
  • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
  • ผู้มีอำนาจลงนามร่วมในข้อตกลงและสั่งจ่ายในบัญชีเงินฝากต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 1 คนและเป็นผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

 • ประกอบธุรกิจผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณี หรือภาพลักษณ์ของธนาคาร

 • ร้านค้ามีบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือสะสมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการร้านค้าธนาคารกรุงเทพ โทร. (66) 0-2638-4848 อีเมล: callcenter.mer@bbl.co.th
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone