เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

สำหรับบริษัท หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 • รายงานการประชุมของบริษัทที่ระบุความประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศกับธนาคาร โดยระบุชื่อ
  ผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายและปิดบัญชี
 • หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองถึงรายนามกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ
  ลงชื่อผูกพันบริษัท (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาบัตรที่ได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคล ดังนี้
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • ผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายบัญชี
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจในการสั่งจ่าย (กรณีที่บัตรประจำตัวไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • ข้อบังคับของบริษัท
 • แบบ บอจ. 3 (รายการจดทะเบียนจัดตั้ง) หรือ บอจ. 4 (รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท


โปรดเตรียมสำเนาเอกสารตามรายการข้างต้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัททุกหน้า


สำหรับบริษัท หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

 • รายงานการประชุมของบริษัทที่ระบุความประสงค์จะเปิด บัญชีเงินฝากต่างประเทศกับธนาคาร โดยระบุชื่อ
  ผู้มีอำนาจในการสั่งจ่าย และปิดบัญชี
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองถึงรายนามกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ
  ลงชื่อผูกพันบริษัท (ต้องมี อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • หนังสือบริคณฑ์สนธิ
 • ข้อบังคับของบริษัท
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หนังสือเดินทางของบุคคลต่อไปนี้
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • ผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายบัญชี
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)


เอกสารของบริษัททุกหน้าต้องได้รับการรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและรับรองโดยสถานทูตไทยประจำประเทศที่บริษัทจดทะเบียนจัดตั้ง ควรเตรียมเอกสารต้นฉบับพร้อมแสดงหากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบด้วย

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone