AEC Business Leader Program รุ่นที่ 3

รู้ลึก รู้จริง พร้อมก้าวสู่ความเป็นหนึ่งใน AEC ไปกับธนาคารกรุงเทพ เพราะเราคือตัวจริงเรื่อง AEC

หลักสูตร AEC Business Leader Program เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเจาะลึก เหมาะสำหรับนักธุรกิจ และผู้ประกอบการไทยที่
ต้องการเตรียมความพร้อมและเริ่มต้นธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างประสบความสำเร็จ เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เชิงลึกและ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน พร้อมสร้างเครือข่ายทางการค้า และมุ่งสู่การเป็นตัวจริงทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

วัตถุประสงค์

 • เสริมสร้างมุมมอง และความเข้าใจเชิงลึก ต่อโอกาสทางธุรกิจในประเทศอาเซียน
 • สร้างทักษะ การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ในบริบทเฉพาะของประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน
 • สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการทำธุรกิจ และการเจาะตลาดประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม
 • สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ ให้เกิดการต่อยอดและความร่วมมือทางธุรกิจอื่นๆ ต่อไป
 • มีความรู้เชิงลึกและเชิงปฏิบัติการในประเทศ AEC ที่ตนเองสนใจเข้าไปลงทุน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

    (66) 0-2230-1507, (66) 0-2230-2758 
  (66) 0-2231-4614
    AECleader@bbl.co.th

โครงสร้างหลักสูตร (Course Modules)

AEC Business Leader Program รุ่นที่ 3 จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 5 หลักสูตร เพื่อเจาะลึกถึงโอกาสด้านการค้าการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนอย่างรอบด้าน ดังนี้

 • Module 1: Regional Insights
  เจาะลึกถึงโอกาส อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจในอาเซียน พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับและนักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จไปการขยายธุรกิจไปยังอาเซียน และนักธุรกิจท้องถิ่นทำการค้ากับไทยมายาวนาน อีกทั้งจากรับฟังคำแนะนำจากนักวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับประเทศ

 • Module 2: Business Skills and Trends
  เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจ ทั้งด้านการบริหารองค์กร การบริหารบุคคล พร้อมทั้งรับคำปรึกษาด้านเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจในอาเซียน การบริหารโครงสร้างภาษี การสร้างแบรนด์ในตลาดอาเซียน

 • Module 3: Business Support and Facilitation
  รับคำแนะนำจากผู้บริหารธนาคารนำเสนอโซลูชั่นผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจไทยขยายกิจการไปยังอาเซียนพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั้งด้านการเงิน พร้อมพบปะ ผู้จัดการสาขา CLMV เพื่อรับคำปรึกษาและประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน

 • Module 4: High-Level Business Networking
  ทำความรู้จักและสร้างเครือข่ายธุรกิจกับนักธุรกิจที่ร่วมเดินทางไปดูงานและสำรวจโอกาสทางธุรกิจในอาเซียน รวมถึงเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษและรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจในสาขาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนแบบตัวต่อตัว นอกจากนี้ยังได้สำรวจตลาดในพื้นที่เพื่อทราบอุปสงค์ที่แท้จริงอีกด้วย

 • Module 5: Group Exercise
  เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ ซึ่งแต่ละทีมจะได้ลงมือคิดและใช้ความรู้ที่ได้รับตลอดการอบรมมาสร้างแผนธุรกิจที่ทำได้จริงในอาเซียน พร้อมทั้งได้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการทำงานเป็นทีม โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารธนาคารและผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำร่วมคัดเลือกทีมชนะเลิศ

รูปแบบการเรียนรู้
 • Classroom
  เรียนรู้ผ่านการบรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน โดยทางโครงการได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชนและเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจและการลงทุนในอาเซียน

 • Experiences Sharing
  เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน และผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงเทพโดยชี้ให้เห็นถึงโอกาส ความท้าทาย และข้อแนะนำในการทำธุรกิจ

 • Group Exercise and Activities
  เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม โดยประยุกต์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาฝึกปฏิบัติจริงในลักษณะ Business Case รวมถึงการนำเสนอผลงานกลุ่มให้คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ เพื่อรับฟังข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์

สิทธิประโยชน์
 • สามารถร่วมเดินทางไปดูงานต่างประเทศกับผู้เข้าร่วมสัมมนารุ่นต่อไปได้
 • รับคำปรึกษาจากผู้จัดการสาขาต่างประเทศเป็นการส่วนตัว ทั้งในการด้านทำธุรกิจ กฏหมาย สิทธิประโยชน์ หรือโอกาสทางธุรกิจ
 • สามารถจองสิทธิ์เข้าร่วมงาน Business Matching ที่ธนาคารกรุงเทพจัดขึ้น
 • จองสิทธิ์และสำรองที่นั่ง VIP ได้ก่อนใคร สำหรับงานสัมมนาที่ธนาคารกรุงเทพจัดขึ้นในอนาคต
 • รับคู่มือและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการลงทุนในอาเซียน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงเทพ

การอบรมและค่าใช้จ่าย


เริ่มวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 28 เมษายน 2561 อบรมทุกวันเสาร์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ รวมเวลาประมาณ 115 ชั่วโมง (รวมกิจกรรมนอกห้องเรียนและการศึกษาดูงานต่างประเทศ)

สถานที่อบรม: ห้อง The Campus โรงแรม Grand Hyatt Erawan กรุงเทพฯ

ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 100,000 บาทต่อท่าน* สำหรับการลงทะเบียนปกติ

*หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศและค่าที่พัก

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 โครงการ AEC Business Leader Program รุ่นที่ 3 ปี 2561 เพียง 50 รายเท่านั้น!

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • เจ้าของธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี / ทายาทธุรกิจ / ผู้บริหารระดับสูง
 • มีความสนใจที่จะลงทุนหรือขยายตลาดไปยังภูมิภาคอาเซียน
 • สามารถเข้าอบรมได้เต็มเวลา ตลอดระยะเวลาการอบรม

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • แผนการลงทุนธุรกิจหรือแผนธุรกิจฉบับย่อ

วิธีการสมัคร
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โปรด scan ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง และส่งมาที่ AECleader@bbl.co.th
 • เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเมื่อท่านได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ AEC Business Leader Program

กำหนดการ

การรับสมัคร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 - 10 มกราคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ เดือนมกราคม 2561
ปฐมนิเทศ วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลาอบรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 28 เมษายน 2561 (ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-16.30 น.)
เดินทางไปดูงานที่ประเทศเมียนมาและเวียดนาม วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2561

พิธีเปิด
ธนาคารกรุงเทพเปิดตัว “โครงการผู้นำธุรกิจแห่งอาเซียน AEC Business Leader” รุ่นที่ 2 ประเทศกัมพูชา ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจรุ่นใหม่จำนวนมาก ซึ่งธนาคารได้คัดเลือกผู้บริหารบริษัทและทายาทธุรกิจ 48 ท่าน ที่มีความพร้อมและมีวิสัยทัศน์ก้าวสู่ตลาดการค้า AEC

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ธนาคารจัดงาน Welcome Ceremony and Exclusive Talk เปิดตัวหลักสูตรนักธุรกิจแห่งอาเซียน “AEC Business Leader” เจาะลึกการเปิดตลาดการค้าการลงทุนประเทศกัมพูชา ณ โรงแรม SO Sofitel กรุงเทพฯ โดยคุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวเปิดงาน โดยระบุว่าภูมิภาคอาเซียนทวีความสำคัญมากขึ้น และมีโอกาสด้านการค้าการลงทุนที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น ธนาคารจึงจัดโครงการ AEC Business Leader เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักธุรกิจไทยก้าวขึ้นเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่แห่งภูมิภาคอาเซียน

ในโอกาสนี้ รับเกียรติจากพลเอก วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สัมพันธ์ไทย-กัมพูชา และมิตรภาพการค้าการลงทุน” พร้อมยังได้รับเกียรติจากคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ นายกสมาคมธุรกิจไทย-กัมพูชา คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท คาราบาวกรุ๊ป และคุณทวีกิจ จตุรเจริญกุล ประธานกรรมการบริษัท ทีเค การ์เมนท์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “รุกตลาดกัมพูชาอย่างไร ให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ” ดำเนินการเสวนาโดยคุณชาลอต โทณวณิก ผู้ผลิตรายการและผู้ดำเนินรายการ AEC มีทางรวย และ AEC Plus ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์และช่อง 3SD นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจาก AEC Business Leader รุ่นที่ 1 มาแบ่งปันประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมในโครงการ

ภาพบรรยากาศภายในงาน


ปฐมนิเทศ
ผู้เข้าอบรม AEC Business Leader รุ่นที่ 2 ได้เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ ณ โรงแรมเคป ดารา พัทยา ในวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 โดยคุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และผู้อำนวยการหลักสูตร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 2 โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะประสบความสำเร็จในการขยายตลาดการค้าไปยังภูมิภาค จากความรู้ที่ได้จากหลักสูตรที่เข้มข้นของธนาคาร

ในโอกาสนี้ธนาคารยังได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษคือ ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคุณจีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประเทศกัมพูชา ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อาเซียนสำคัญอย่างไร” และ “กัมพูชา: โอกาสและศักยภาพการค้าการลงทุน” นอกจากนี้ ยังมี ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง บรรยายหัวข้อ “CLMV: ฐานการผลิตและตลาดผู้บริโภคที่เต็มไปด้วยโอกาส” และการบรรยาย ในหัวข้อ “บริหารโลจิสติกส์ เปิดประตูการค้า CLMV” โดยคุณอัญญาวีร์ เตชภัทร์อังกูร Vice President บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งป็นผู้เข้าร่วมอบรม AEC Business Leader ในรุ่นที่ 1

ภาพบรรยากาศภายในงาน

พิธีเปิด
ธนาคารกรุงเทพเปิดตัว "โครงการผู้นำนักธุรกิจแห่งอาเซียน AEC Business Leader Program" พร้อมจัดอบรมรุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับ
นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการไทยเพื่อก้าวสู่สนามการค้า AEC อย่างมั่นใจ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีคุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขึ้นกล่าวเปิดงานและปาฐกถาถึงความสำคัญและโอกาสทาง
การค้าการลงทุนของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการริเริ่มหลักหลักสูตรเพื่อพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวสู่นักธุรกิจแห่งอาเซียน

พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ "ASEAN 2025" นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ "โอกาสธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน" โดยนักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน คือ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ และคุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินกรุงเทพ ดำเนินการเสวนาโดย คุณชาลอต โทณวณิก ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านสื่อสารองค์กร บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และพิธีกรรายการ AEC มีทางรวย

ภาพบรรยากาศภายในงาน


คลิกที่นี่  เพื่อดูภาพบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศ
โครงการผู้นำนักธุรกิจแห่งอาเซียน "AEC Business Leader Program"  รุ่นที่ 1 นำผู้เข้าร่วมโครงการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่
ณ โรงแรมอัตตา เขาใหญ่ ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 เพื่อให้นักธุรกิจได้ทำความรู้จักกัน ได้รับทราบถึงภาพรวมของโครงการ และรับฟังโจทย์ทางธุรกิจเพื่อแบ่งกลุ่มและวางแผนเพื่อลงมือปฏิบัติจริง โดยคุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และผู้อำนวยการหลักสูตรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม


นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ C-ASEAN เข้าร่วมให้มุมมองภาพรวมของตลาดอาเซียน ขณะที่
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และคุณปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการบริหาร กลุ่มซีคอน ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ "AEC Profile Inspirational Speech: Why ASEAN matter"

ภาพบรรยากาศภายในงาน  


คลิกที่นี่  เพื่อดูภาพบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติม

หลักสูตร AEC Business Leader Program เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเจาะลึก เหมาะสำหรับนักธุรกิจ และผู้ประกอบการไทยที่
ต้องการเตรียมความพร้อมและเริ่มต้นธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างประสบความสำเร็จ เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เชิงลึกและ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน พร้อมสร้างเครือข่ายทางการค้า และมุ่งสู่การเป็นตัวจริงทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

วัตถุประสงค์

 • เสริมสร้างมุมมอง และความเข้าใจเชิงลึก ต่อโอกาสทางธุรกิจในประเทศอาเซียน
 • สร้างทักษะ การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ในบริบทเฉพาะของประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน
 • สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการทำธุรกิจ และการเจาะตลาดประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม
 • สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ ให้เกิดการต่อยอดและความร่วมมือทางธุรกิจอื่นๆ ต่อไป
 • มีความรู้เชิงลึกและเชิงปฏิบัติการในประเทศ AEC ที่ตนเองสนใจเข้าไปลงทุน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

    (66) 0-2230-1507, (66) 0-2230-2758 
  (66) 0-2231-4614
    AECleader@bbl.co.th

โครงสร้างหลักสูตร (Course Modules)

AEC Business Leader Program รุ่นที่ 3 จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 5 หลักสูตร เพื่อเจาะลึกถึงโอกาสด้านการค้าการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนอย่างรอบด้าน ดังนี้
 • Module 1: Regional Insights
  เจาะลึกถึงโอกาส อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจในอาเซียน พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับและนักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จไปการขยายธุรกิจไปยังอาเซียน และนักธุรกิจท้องถิ่นทำการค้ากับไทยมายาวนาน อีกทั้งจากรับฟังคำแนะนำจากนักวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับประเทศ

 • Module 2: Business Skills and Trends
  เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจ ทั้งด้านการบริหารองค์กร การบริหารบุคคล พร้อมทั้งรับคำปรึกษาด้านเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจในอาเซียน การบริหารโครงสร้างภาษี การสร้างแบรนด์ในตลาดอาเซียน

 • Module 3: Business Support and Facilitation
  รับคำแนะนำจากผู้บริหารธนาคารนำเสนอโซลูชั่นผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจไทยขยายกิจการไปยังอาเซียนพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั้งด้านการเงิน พร้อมพบปะ ผู้จัดการสาขา CLMV เพื่อรับคำปรึกษาและประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน

 • Module 4: High-Level Business Networking
  ทำความรู้จักและสร้างเครือข่ายธุรกิจกับนักธุรกิจที่ร่วมเดินทางไปดูงานและสำรวจโอกาสทางธุรกิจในอาเซียน รวมถึงเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษและรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจในสาขาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนแบบตัวต่อตัว นอกจากนี้ยังได้สำรวจตลาดในพื้นที่เพื่อทราบอุปสงค์ที่แท้จริงอีกด้วย

 • Module 5: Group Exercise
  เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ ซึ่งแต่ละทีมจะได้ลงมือคิดและใช้ความรู้ที่ได้รับตลอดการอบรมมาสร้างแผนธุรกิจที่ทำได้จริงในอาเซียน พร้อมทั้งได้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการทำงานเป็นทีม โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารธนาคารและผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำร่วมคัดเลือกทีมชนะเลิศ

รูปแบบการเรียนรู้
 • Classroom
  เรียนรู้ผ่านการบรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน โดยทางโครงการได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชนและเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจและการลงทุนในอาเซียน

 • Experiences Sharing
  เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน และผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงเทพโดยชี้ให้เห็นถึงโอกาส ความท้าทาย และข้อแนะนำในการทำธุรกิจ

 • Group Exercise and Activities
  เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม โดยประยุกต์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาฝึกปฏิบัติจริงในลักษณะ Business Case รวมถึงการนำเสนอผลงานกลุ่มให้คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ เพื่อรับฟังข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์

สิทธิประโยชน์
 • สามารถร่วมเดินทางไปดูงานต่างประเทศกับผู้เข้าร่วมสัมมนารุ่นต่อไปได้
 • รับคำปรึกษาจากผู้จัดการสาขาต่างประเทศเป็นการส่วนตัว ทั้งในการด้านทำธุรกิจ กฏหมาย สิทธิประโยชน์ หรือโอกาสทางธุรกิจ
 • สามารถจองสิทธิ์เข้าร่วมงาน Business Matching ที่ธนาคารกรุงเทพจัดขึ้น
 • จองสิทธิ์และสำรองที่นั่ง VIP ได้ก่อนใคร สำหรับงานสัมมนาที่ธนาคารกรุงเทพจัดขึ้นในอนาคต
 • รับคู่มือและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการลงทุนในอาเซียน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงเทพ

การอบรมและค่าใช้จ่าย


เริ่มวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 28 เมษายน 2561 อบรมทุกวันเสาร์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ รวมเวลาประมาณ 115 ชั่วโมง (รวมกิจกรรมนอกห้องเรียนและการศึกษาดูงานต่างประเทศ)

สถานที่อบรม: ห้อง The Campus โรงแรม Grand Hyatt Erawan กรุงเทพฯ

ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 100,000 บาทต่อท่าน* สำหรับการลงทะเบียนปกติ

*หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศและค่าที่พัก

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 โครงการ AEC Business Leader Program รุ่นที่ 3 ปี 2561 เพียง 50 รายเท่านั้น!

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • เจ้าของธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี / ทายาทธุรกิจ / ผู้บริหารระดับสูง
 • มีความสนใจที่จะลงทุนหรือขยายตลาดไปยังภูมิภาคอาเซียน
 • สามารถเข้าอบรมได้เต็มเวลา ตลอดระยะเวลาการอบรม

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • แผนการลงทุนธุรกิจหรือแผนธุรกิจฉบับย่อ

วิธีการสมัคร
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โปรด scan ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง และส่งมาที่ AECleader@bbl.co.th
 • เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเมื่อท่านได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ AEC Business Leader Program

กำหนดการ

การรับสมัคร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 - 10 มกราคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ เดือนมกราคม 2561
ปฐมนิเทศ วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลาอบรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 28 เมษายน 2561 (ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-16.30 น.)
เดินทางไปดูงานที่ประเทศเมียนมาและเวียดนาม วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2561
พิธีเปิด
ธนาคารกรุงเทพเปิดตัว “โครงการผู้นำธุรกิจแห่งอาเซียน AEC Business Leader” รุ่นที่ 2 ประเทศกัมพูชา ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจรุ่นใหม่จำนวนมาก ซึ่งธนาคารได้คัดเลือกผู้บริหารบริษัทและทายาทธุรกิจ 48 ท่าน ที่มีความพร้อมและมีวิสัยทัศน์ก้าวสู่ตลาดการค้า AEC

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ธนาคารจัดงาน Welcome Ceremony and Exclusive Talk เปิดตัวหลักสูตรนักธุรกิจแห่งอาเซียน “AEC Business Leader” เจาะลึกการเปิดตลาดการค้าการลงทุนประเทศกัมพูชา ณ โรงแรม SO Sofitel กรุงเทพฯ โดยคุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวเปิดงาน โดยระบุว่าภูมิภาคอาเซียนทวีความสำคัญมากขึ้น และมีโอกาสด้านการค้าการลงทุนที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น ธนาคารจึงจัดโครงการ AEC Business Leader เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักธุรกิจไทยก้าวขึ้นเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่แห่งภูมิภาคอาเซียน

ในโอกาสนี้ รับเกียรติจากพลเอก วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สัมพันธ์ไทย-กัมพูชา และมิตรภาพการค้าการลงทุน” พร้อมยังได้รับเกียรติจากคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ นายกสมาคมธุรกิจไทย-กัมพูชา คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท คาราบาวกรุ๊ป และคุณทวีกิจ จตุรเจริญกุล ประธานกรรมการบริษัท ทีเค การ์เมนท์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “รุกตลาดกัมพูชาอย่างไร ให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ” ดำเนินการเสวนาโดยคุณชาลอต โทณวณิก ผู้ผลิตรายการและผู้ดำเนินรายการ AEC มีทางรวย และ AEC Plus ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์และช่อง 3SD นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจาก AEC Business Leader รุ่นที่ 1 มาแบ่งปันประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมในโครงการ

ภาพบรรยากาศภายในงาน


ปฐมนิเทศ
ผู้เข้าอบรม AEC Business Leader รุ่นที่ 2 ได้เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ ณ โรงแรมเคป ดารา พัทยา ในวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 โดยคุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และผู้อำนวยการหลักสูตร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 2 โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะประสบความสำเร็จในการขยายตลาดการค้าไปยังภูมิภาค จากความรู้ที่ได้จากหลักสูตรที่เข้มข้นของธนาคาร

ในโอกาสนี้ธนาคารยังได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษคือ ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคุณจีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประเทศกัมพูชา ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อาเซียนสำคัญอย่างไร” และ “กัมพูชา: โอกาสและศักยภาพการค้าการลงทุน” นอกจากนี้ ยังมี ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง บรรยายหัวข้อ “CLMV: ฐานการผลิตและตลาดผู้บริโภคที่เต็มไปด้วยโอกาส” และการบรรยาย ในหัวข้อ “บริหารโลจิสติกส์ เปิดประตูการค้า CLMV” โดยคุณอัญญาวีร์ เตชภัทร์อังกูร Vice President บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งป็นผู้เข้าร่วมอบรม AEC Business Leader ในรุ่นที่ 1

ภาพบรรยากาศภายในงาน

พิธีเปิด
ธนาคารกรุงเทพเปิดตัว "โครงการผู้นำนักธุรกิจแห่งอาเซียน AEC Business Leader Program" พร้อมจัดอบรมรุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับ
นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการไทยเพื่อก้าวสู่สนามการค้า AEC อย่างมั่นใจ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีคุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขึ้นกล่าวเปิดงานและปาฐกถาถึงความสำคัญและโอกาสทาง
การค้าการลงทุนของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการริเริ่มหลักหลักสูตรเพื่อพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวสู่นักธุรกิจแห่งอาเซียน

พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ "ASEAN 2025" นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ "โอกาสธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน" โดยนักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน คือ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ และคุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินกรุงเทพ ดำเนินการเสวนาโดย คุณชาลอต โทณวณิก ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านสื่อสารองค์กร บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และพิธีกรรายการ AEC มีทางรวย

ภาพบรรยากาศภายในงาน


คลิกที่นี่  เพื่อดูภาพบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศ
โครงการผู้นำนักธุรกิจแห่งอาเซียน "AEC Business Leader Program"  รุ่นที่ 1 นำผู้เข้าร่วมโครงการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่
ณ โรงแรมอัตตา เขาใหญ่ ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 เพื่อให้นักธุรกิจได้ทำความรู้จักกัน ได้รับทราบถึงภาพรวมของโครงการ และรับฟังโจทย์ทางธุรกิจเพื่อแบ่งกลุ่มและวางแผนเพื่อลงมือปฏิบัติจริง โดยคุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และผู้อำนวยการหลักสูตรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม


นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ C-ASEAN เข้าร่วมให้มุมมองภาพรวมของตลาดอาเซียน ขณะที่
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และคุณปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการบริหาร กลุ่มซีคอน ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ "AEC Profile Inspirational Speech: Why ASEAN matter"

ภาพบรรยากาศภายในงาน  


คลิกที่นี่  เพื่อดูภาพบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติม

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone