เกนเฟิสต์ 760

มอบความคุ้มครองให้คุณมั่นใจ ไม่ว่าใครก็ซื้อได้ มีเงินคืนทุกปี พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี เพื่อความอุ่นใจของคุณและ
ครอบครัว

จุดเด่นบริการ

 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ
 • รับประกันตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 70 ปี
 • รับเงินคืนต่อเนื่องทุกปี
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1. กรณีเสียชีวิต จ่ายผลประโยชน์ตามปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิตหรือมูลค่าเวนคืนแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
•  ปีที่ 1 จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ปีที่ 2 จ่าย 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ปีที่ 3 จ่าย 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ปีที่ 4 จ่าย 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ปีที่ 5 จ่าย 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ปีที่ 6-15 จ่าย 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา
    รับผลประโยชน์เงินคืนรวมตลอดอายุสัญญา
    760% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-14 รับเงินคืนปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 620% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย

 • อายุที่รับประกันภัย แรกเกิด - 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 15  ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 - 20,000,000 บาท


อัตราเบี้ยประกันภัย
ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สำหรับเพศชายและเพศหญิง

อายุ (ปี)

รายปี (บาท)

แรกเกิด - 50

985

51 - 60

995

61 - 70

999

หมายเหตุ: การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

สมัครง่ายๆ ได้ทันที

ท่านสามารถสมัครใช้บริการประกันชีวิตได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0-2777-8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1. กรณีเสียชีวิต จ่ายผลประโยชน์ตามปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิตหรือมูลค่าเวนคืนแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
•  ปีที่ 1 จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ปีที่ 2 จ่าย 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ปีที่ 3 จ่าย 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ปีที่ 4 จ่าย 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ปีที่ 5 จ่าย 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ปีที่ 6-15 จ่าย 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา
    รับผลประโยชน์เงินคืนรวมตลอดอายุสัญญา
    760% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-14 รับเงินคืนปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
•  ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 620% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย

 • อายุที่รับประกันภัย แรกเกิด - 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 15  ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 - 20,000,000 บาท


อัตราเบี้ยประกันภัย
ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สำหรับเพศชายและเพศหญิง

อายุ (ปี)

รายปี (บาท)

แรกเกิด - 50

985

51 - 60

995

61 - 70

999

หมายเหตุ: การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

ท่านสามารถสมัครใช้บริการประกันชีวิตได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0-2777-8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone