ประกันภัยการเดินทาง ทราเวลเฟิสต์

ไม่ว่าทริปไหนก็อุ่นใจ กับประกันภัยการเดินทาง ทราเวลเฟิสต์ ที่เป็นเพื่อนเคียงข้างคุณทุกการเดินทาง 24 ชั่วโมงทั่วโลก มีให้เลือกทั้งสำหรับทริปเดินทางต่างประเทศ หรือสำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

จุดเด่นบริการ
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย รวมถึงบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • คุ้มครองครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัว หรือความล่าช้าของเที่ยวบิน เป็นต้น*
 • สมัครง่าย ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

  *เฉพาะแผน Complete Plan

เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการ ทั้งแบบ Basic Plan และแบบ Complete Plan ที่มอบความคุ้มครองพิเศษ อาทิ คุ้มครองกระเป๋าเดินทางสูญหาย ความล่าช้าของเที่ยวบิน เงินสดรายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

ความคุ้มครอง*
(ในระหว่างการเดินทาง)

ทุนประกันภัย (บาท)

แบบ Basic Plan

แบบ Complete Plan

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 1

แผน 2

แผน 3

1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา
    หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจาก
    อุบัติเหตุ
   1,000,000    1,500,000    2,000,000    1,000,000    1,500,000    2,000,000
2. - ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
      หรือเจ็บป่วย
    - ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาล
      ฉุกเฉิน/การเคลื่อนย้าย
   1,000,000

   1,000,000

   1,500,000

   1,500,000
   2,000,000

   2,000,000
   1,000,000

   1,000,000
   1,500,000

   1,500,000
   2,000,000

   2,000,000
3. เงินสดรายวัน ระหว่างรักษาตัวใน
    โรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 60 วัน)
          -           -          -      18,000
  (300 ต่อวัน)
      30,000
   (500 ต่อวัน)
      36,000
   (600 ต่อวัน)
4. การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง/
    ทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋า
    เดินทาง (ไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น)
          -           -          -      40,000       50,000       70,000
5. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง           -           -          -       4,000       10,000       15,000
6. การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวน
    วันเดินทาง
          -           -          -     100,000      100,000      150,000
7. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก           -           -          -    2,000,000     3,000,000     4,000,000
8. ความล่าช้าของเที่ยวบิน (จ่าย 1,000 บาท
    ทุก 12 ชั่วโมงเต็ม)
          -           -          -       2,000        4,000        6,000
9. การจี้เครื่องบิน (สูงสุด 60 วัน)           -           -          -      90,000
(1,500 ต่อวัน)
      90,000
 (1,500 ต่อวัน)
    120,000
 (2,000 ต่อวัน)

*รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์

ค่าเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาเดินทาง (วัน)

ค่าเบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์ (บาท)

แบบ Basic Plan

แบบ Complete Plan

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 1

แผน 2

แผน 3

                       1  -  4        320        350         430         600         670         850
                       5  -  6        400        430         530         780         830       1,020  
                       7  -  8        480        510         610           940         990       1,190
                       9  - 10        560        590         700       1,090         1,150       1,360
                      11 - 15        680        730            860       1,310       1,430       1,670
                      16 - 20        790        880       1,020         1,540       1,710       1,990
                      21 - 25        910      1,020       1,180       1,770       1,930       2,300
                      26 - 30      1,030      1,160       1,340        1,990        2,260       2,610
                      31 - 37      1,190      1,330       1,520       2,310       2,600      2,950
                      38 - 44      1,340      1,490       1,690       2,630       2,930      3,310
                      45 - 51      1,500      1,660       1,870       2,940       3,260      3,660 
                      52 - 58      1,660      1,830       2,050       3,260       3,590      4,000
                      59 - 65      1,810      1,990       2,230       3,580       3,930      4,350
                      66 - 72      1,970      2,160       2,410        3,900       4,260      4,700
                      73 - 79      2,130      2,330       2,590       4,210       4,590      5,050
                      80 - 86      2,280      2,500       2,760       4,520       4,920      5,400
                      87 - 90      2,440      2,660       2,950       4,850       5,250      5,750
                      91 - 120      3,600      3,870       4,160          -          -         -
                    121 - 150      4,340      4,750       5,160          -          -         -
                    151 - 180      5,150      5,690       6,110          -          -         -
                       รายปี      2,810      3,060       3,390       5,580       6,040       6,610


เงื่อนไขการเอาประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 - 75 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันภัย ทราเวลเฟิสต์ ต่างประเทศ ได้ 1 กรมธรรม์/1 เที่ยวการเดินทางเท่านั้น
 • กรณียื่นขอวีซ่าเชงเก้น ต้องซื้อตั้งแต่แผน 2 ขึ้นไป
 • เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี (ณ วันที่เดินทาง) เดินทางร่วมกับบิดาหรือมารดาที่เอาประกันภัย ให้ความคุ้มครองเด็กโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม โดยต้องแถลงข้อมูลของบุตรที่ร่วมเดินทางกับบิดาหรือมารดาผู้เอาประกันภัยทุกครั้ง โดยระบุในช่องผู้เอาประกันภัยร่วม
 • การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง ทราเวลเฟิสต์ ต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยและซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ วันคุ้มครองและวันเดินทางจะต้องเป็นวันเดียวกัน
 • สำหรับกรมธรรม์ที่คุ้มครองแบบรายปี ระยะเวลาความคุ้มครองจะเริ่มต้นตามที่ระบุในกรมธรรม์ โดยนับจากการที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากสถานที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานเพื่อเดินทางตรงไปยังต่างประเทศและสิ้นสุดเมื่อกลับถึงที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน หรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
 • ประเทศที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ อัฟกานิสถาน อิหร่าน คีร์กิซสถาน ปากีสถาน เลบานอน อาเซอร์ไบจัน อิรัก ซีเรีย เติกเมนิสถาน อุซเบกิซสถาน คิวบา นิคารากัว ลิเบีย เกาหลีเหนือ ทาจิกิสถาน ปาเลสไตน์ และทุกประเทศในทวีปอัฟริกา (ยกเว้น อัฟริกาใต้ อียิปต์ และโมรอคโค)

มอบความคุ้มครองพิเศษ ทั้งการสูญเสียค่าเล่าเรียน การเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย ทั้งกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

ความคุ้มครอง*
(ในระหว่างการเดินทาง)

ทุนประกัน (บาท)

แผน 1

แผน 2

กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ           2,000,000           3,000,000
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจาก
ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
          1,000,000           1,500,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย           1,500,000           2,000,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
ภูมิลำเนา และค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
          3,000,000           4,000,000
การสูญเสียค่าเล่าเรียน            150,000            200,000
การเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย            200,000            300,000
การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้
บริการของบริษัทขนส่ง
            30,000             40,000
   - ความรับผิดส่วนแรกของการเรียกร้องค่าสินไหมแต่ละครั้ง               500               500
   - จ่ายสูงสุดต่อชิ้น/คู่/ชุด              2,000              4,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในต่างประเทศ           3,000,000           4,000,000
ค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน              1,500              2,000

*รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์

ค่าเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาเดินทาง (วัน)

ค่าเบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์ (บาท)

แผน 1

แผน 2

                                 1 - 180                        8,300                       11,700
                              181 - 360                       16,000                       22,700
                              361 - 540                       22,000                       31,100
                              541 - 720                       29,500                       41,800

เงื่อนไขการเอาประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 15 - 45 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันภัย ทราเวลเฟิสต์ ศึกษาต่อในต่างประเทศได้ 1 คน/1 กรมธรรม์ เท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยต้องสมัครเข้าศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานอกประเทศภูมิลำเนาซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ได้จดทะเบียนและได้รับการรับรองวิทยฐานะจากทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาของประเทศนั้น โดยเข้าศึกษาแบบเต็มเวลา
 • ประเทศที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ อัฟกานิสถาน อิหร่าน คีร์กิซสถาน ปากีสถาน เลบานอน อาเซอร์ไบจัน อิรัก ซีเรีย เติกเมนิสถาน อุซเบกิซสถาน คิวบา นิคารากัว ลิเบีย เกาหลีเหนือ ทาจิกิสถาน ปาเลสไตน์ และทุกประเทศในทวีปอัฟริกา (ยกเว้น อัฟริกาใต้ อียิปต์ และโมรอคโค)

ท่านสามารถสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport)


การขอยกเลิกกรมธรรม์สำหรับประกันภัยการเดินทาง ทราเวลเฟิสต์ ต่างประเทศ และประกันภัยการเดินทาง ทราเวลเฟิสต์ ศึกษาต่อต่างประเทศ

 • กรณีไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าจากสถานทูต  บริษัทจะคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน
 • การขอยกเลิกกรณีอื่นๆ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันเริ่มเดินทาง โดยบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยและหักค่าดำเนินการจำนวน 200 บาทต่อกรมธรรม์ 1 ฉบับ

เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามต้องการ ทั้งแบบ Basic Plan และแบบ Complete Plan ที่มอบความคุ้มครองพิเศษ อาทิ คุ้มครองกระเป๋าเดินทางสูญหาย ความล่าช้าของเที่ยวบิน เงินสดรายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

ความคุ้มครอง*
(ในระหว่างการเดินทาง)

ทุนประกันภัย (บาท)

แบบ Basic Plan

แบบ Complete Plan

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 1

แผน 2

แผน 3

1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา
    หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจาก
    อุบัติเหตุ
   1,000,000    1,500,000    2,000,000    1,000,000    1,500,000    2,000,000
2. - ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
      หรือเจ็บป่วย
    - ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาล
      ฉุกเฉิน/การเคลื่อนย้าย
   1,000,000

   1,000,000

   1,500,000

   1,500,000
   2,000,000

   2,000,000
   1,000,000

   1,000,000
   1,500,000

   1,500,000
   2,000,000

   2,000,000
3. เงินสดรายวัน ระหว่างรักษาตัวใน
    โรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 60 วัน)
          -           -          -      18,000
  (300 ต่อวัน)
      30,000
   (500 ต่อวัน)
      36,000
   (600 ต่อวัน)
4. การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง/
    ทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋า
    เดินทาง (ไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น)
          -           -          -      40,000       50,000       70,000
5. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง           -           -          -       4,000       10,000       15,000
6. การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวน
    วันเดินทาง
          -           -          -     100,000      100,000      150,000
7. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก           -           -          -    2,000,000     3,000,000     4,000,000
8. ความล่าช้าของเที่ยวบิน (จ่าย 1,000 บาท
    ทุก 12 ชั่วโมงเต็ม)
          -           -          -       2,000        4,000        6,000
9. การจี้เครื่องบิน (สูงสุด 60 วัน)           -           -          -      90,000
(1,500 ต่อวัน)
      90,000
 (1,500 ต่อวัน)
    120,000
 (2,000 ต่อวัน)

*รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์

ค่าเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาเดินทาง (วัน)

ค่าเบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์ (บาท)

แบบ Basic Plan

แบบ Complete Plan

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 1

แผน 2

แผน 3

                       1  -  4        320        350         430         600         670         850
                       5  -  6        400        430         530         780         830       1,020  
                       7  -  8        480        510         610           940         990       1,190
                       9  - 10        560        590         700       1,090         1,150       1,360
                      11 - 15        680        730            860       1,310       1,430       1,670
                      16 - 20        790        880       1,020         1,540       1,710       1,990
                      21 - 25        910      1,020       1,180       1,770       1,930       2,300
                      26 - 30      1,030      1,160       1,340        1,990        2,260       2,610
                      31 - 37      1,190      1,330       1,520       2,310       2,600      2,950
                      38 - 44      1,340      1,490       1,690       2,630       2,930      3,310
                      45 - 51      1,500      1,660       1,870       2,940       3,260      3,660 
                      52 - 58      1,660      1,830       2,050       3,260       3,590      4,000
                      59 - 65      1,810      1,990       2,230       3,580       3,930      4,350
                      66 - 72      1,970      2,160       2,410        3,900       4,260      4,700
                      73 - 79      2,130      2,330       2,590       4,210       4,590      5,050
                      80 - 86      2,280      2,500       2,760       4,520       4,920      5,400
                      87 - 90      2,440      2,660       2,950       4,850       5,250      5,750
                      91 - 120      3,600      3,870       4,160          -          -         -
                    121 - 150      4,340      4,750       5,160          -          -         -
                    151 - 180      5,150      5,690       6,110          -          -         -
                       รายปี      2,810      3,060       3,390       5,580       6,040       6,610


เงื่อนไขการเอาประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 - 75 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันภัย ทราเวลเฟิสต์ ต่างประเทศ ได้ 1 กรมธรรม์/1 เที่ยวการเดินทางเท่านั้น
 • กรณียื่นขอวีซ่าเชงเก้น ต้องซื้อตั้งแต่แผน 2 ขึ้นไป
 • เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี (ณ วันที่เดินทาง) เดินทางร่วมกับบิดาหรือมารดาที่เอาประกันภัย ให้ความคุ้มครองเด็กโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม โดยต้องแถลงข้อมูลของบุตรที่ร่วมเดินทางกับบิดาหรือมารดาผู้เอาประกันภัยทุกครั้ง โดยระบุในช่องผู้เอาประกันภัยร่วม
 • การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง ทราเวลเฟิสต์ ต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยและซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ วันคุ้มครองและวันเดินทางจะต้องเป็นวันเดียวกัน
 • สำหรับกรมธรรม์ที่คุ้มครองแบบรายปี ระยะเวลาความคุ้มครองจะเริ่มต้นตามที่ระบุในกรมธรรม์ โดยนับจากการที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากสถานที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานเพื่อเดินทางตรงไปยังต่างประเทศและสิ้นสุดเมื่อกลับถึงที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน หรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
 • ประเทศที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ อัฟกานิสถาน อิหร่าน คีร์กิซสถาน ปากีสถาน เลบานอน อาเซอร์ไบจัน อิรัก ซีเรีย เติกเมนิสถาน อุซเบกิซสถาน คิวบา นิคารากัว ลิเบีย เกาหลีเหนือ ทาจิกิสถาน ปาเลสไตน์ และทุกประเทศในทวีปอัฟริกา (ยกเว้น อัฟริกาใต้ อียิปต์ และโมรอคโค)
มอบความคุ้มครองพิเศษ ทั้งการสูญเสียค่าเล่าเรียน การเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย ทั้งกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

ความคุ้มครอง*
(ในระหว่างการเดินทาง)

ทุนประกัน (บาท)

แผน 1

แผน 2

กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ           2,000,000           3,000,000
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจาก
ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
          1,000,000           1,500,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย           1,500,000           2,000,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
ภูมิลำเนา และค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
          3,000,000           4,000,000
การสูญเสียค่าเล่าเรียน            150,000            200,000
การเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย            200,000            300,000
การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้
บริการของบริษัทขนส่ง
            30,000             40,000
   - ความรับผิดส่วนแรกของการเรียกร้องค่าสินไหมแต่ละครั้ง               500               500
   - จ่ายสูงสุดต่อชิ้น/คู่/ชุด              2,000              4,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในต่างประเทศ           3,000,000           4,000,000
ค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน              1,500              2,000

*รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์

ค่าเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาเดินทาง (วัน)

ค่าเบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์ (บาท)

แผน 1

แผน 2

                                 1 - 180                        8,300                       11,700
                              181 - 360                       16,000                       22,700
                              361 - 540                       22,000                       31,100
                              541 - 720                       29,500                       41,800

เงื่อนไขการเอาประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 15 - 45 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันภัย ทราเวลเฟิสต์ ศึกษาต่อในต่างประเทศได้ 1 คน/1 กรมธรรม์ เท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยต้องสมัครเข้าศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานอกประเทศภูมิลำเนาซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ได้จดทะเบียนและได้รับการรับรองวิทยฐานะจากทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาของประเทศนั้น โดยเข้าศึกษาแบบเต็มเวลา
 • ประเทศที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ อัฟกานิสถาน อิหร่าน คีร์กิซสถาน ปากีสถาน เลบานอน อาเซอร์ไบจัน อิรัก ซีเรีย เติกเมนิสถาน อุซเบกิซสถาน คิวบา นิคารากัว ลิเบีย เกาหลีเหนือ ทาจิกิสถาน ปาเลสไตน์ และทุกประเทศในทวีปอัฟริกา (ยกเว้น อัฟริกาใต้ อียิปต์ และโมรอคโค)
ท่านสามารถสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport)


การขอยกเลิกกรมธรรม์สำหรับประกันภัยการเดินทาง ทราเวลเฟิสต์ ต่างประเทศ และประกันภัยการเดินทาง ทราเวลเฟิสต์ ศึกษาต่อต่างประเทศ

 • กรณีไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าจากสถานทูต  บริษัทจะคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน
 • การขอยกเลิกกรณีอื่นๆ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันเริ่มเดินทาง โดยบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยและหักค่าดำเนินการจำนวน 200 บาทต่อกรมธรรม์ 1 ฉบับ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร.
(66) 0-2285-8199

หมายเหตุ

 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนดลูกค้าอาจจะไม่ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone