พันธบัตรรัฐบาล

ทางเลือกหนึ่งเพื่อความมั่นคงในการลงทุน

หากท่านเป็นนักลงทุนที่ต้องการความมั่นคง และต้องการ
ผลตอบแทนที่คุ้มค่า การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็น
ทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับท่าน

สามารถขายพันธบัตรก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้หรือไม่

หากท่านไม่ต้องการรอจนครบกำหนดไถ่ถอน ท่านสามารถนำพันธบัตรไปเสนอขายในตลาดรองของธนาคารกรุงเทพได้ อย่างไรก็ตาม ราคาขายอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดขณะนั้นๆ

กลไกการทำงานของตลาดรอง

คำแนะนำง่ายๆ ให้ท่านทราบกลไกการทำงานของตลาดรอง

เมื่อท่านซื้อตราสารหนี้ ท่านสามารถถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน โดยได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ และได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน หรือท่านจะขายตราสารหนี้นั้นในตลาดรองก่อนครบกำหนดเวลาไถ่ถอนก็ได้ เจ้าของตราสารหนี้รายใหม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะได้รับดอกเบี้ยในงวดที่คงเหลือ และได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ราคาของตราสารหนี้ในตลาดรองจะแตกต่างจากมูลค่าที่ตราไว้ เนื่องมาจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยราคาของตราสารหนี้ที่ขายขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย ณ เวลาที่ขาย เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ราคาของตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้น และเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ราคาของตราสารหนี้จะลดลง

ตัวอย่าง 2 กรณี

นาย ก ซื้อตราสารหนี้มูลค่า 100,000 บาท มีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน 10 ปี พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 (กำหนดจ่ายดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ทุกครึ่งปี) หลังจากผ่านไป 1 ปี เขาตัดสินใจที่จะขาย แต่ขณะนั้น อัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6 ผู้ถือครองตราสารหนี้รายใหม่จะยังคงได้รับดอกเบี้ยจำนวน 5,000 บาทต่อปี ทั้งที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดสำหรับการลงทุนแบบเดียวกันนี้ให้ผลตอบแทนถึง 6,000 บาทต่อปี เขาจึงต้องได้รับการชดเชยสำหรับค่าเสียโอกาสในการลงทุน ฉะนั้นเจ้าของจะขายตราสารหนี้ไปในราคา 93,123 บาท ซึ่งขาดทุนเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่ตราไว้ 100,000 บาท

หากมองจากมุมของผู้ซื้อ ราคานี้ยุติธรรมอย่างแน่นอน และหากมองจากมุมของนาย ก ก็ยังถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสมเหตุสมผล เขาได้รับผลตอบแทน 5,000 บาทในปีแรก และมีโอกาสที่จะนำเงินไปลงทุนใหม่ในอัตราตลาดที่สูงกว่าเดิม ดังนั้นอาจนับได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง

นาย ข นำเงิน 100,000 บาทมาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน 10 ปี และได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 เช่นกัน (กำหนดจ่ายดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ทุกครึ่งปี) หลังจากครบ 1 ปี เขาตัดสินใจที่จะขายตราสารหนี้เช่นกัน แต่ในกรณีนี้ อัตราดอกเบี้ยในตลาดได้ลดลงเหลือร้อยละ 4 เขาจะได้รับกำไรจากขายตราสารหนี้ที่มีราคาตลาดเพิ่มสูงถึง107,496 บาท เมื่อเทียบกับมูลค่าที่ตราไว้เพียง 100,000 บาท

ผู้ที่ขายพันธบัตรรัฐบาลจะหาตลาดรองรับได้ง่าย เนื่องจากมีพันธบัตรที่พร้อมออกขายเป็นปริมาณมาก และผู้ที่มีกำลังซื้อก็มีจำนวนมากเช่นกัน ทำให้ตลาดมีสภาพคล่องสูง ตลาดของหุ้นกู้ค่อนข้างจะมีสภาพคล่องน้อยกว่า เพราะมีปริมาณออกขายน้อยกว่า และมีจำนวนผู้ซื้อขายน้อยกว่า ทั้งนี้เนื่องจากหุ้นกู้ส่วนใหญ่ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดมักเป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้นแม้จะเป็นนักลงทุนรายย่อยจะต้องลงทุนอย่างน้อยที่สุด 10 ล้านบาท
คำแนะนำง่ายๆ ให้ท่านทราบกลไกการทำงานของตลาดรอง

เมื่อท่านซื้อตราสารหนี้ ท่านสามารถถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน โดยได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ และได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน หรือท่านจะขายตราสารหนี้นั้นในตลาดรองก่อนครบกำหนดเวลาไถ่ถอนก็ได้ เจ้าของตราสารหนี้รายใหม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะได้รับดอกเบี้ยในงวดที่คงเหลือ และได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ราคาของตราสารหนี้ในตลาดรองจะแตกต่างจากมูลค่าที่ตราไว้ เนื่องมาจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยราคาของตราสารหนี้ที่ขายขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย ณ เวลาที่ขาย เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ราคาของตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้น และเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ราคาของตราสารหนี้จะลดลง

ตัวอย่าง 2 กรณี

นาย ก ซื้อตราสารหนี้มูลค่า 100,000 บาท มีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน 10 ปี พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 (กำหนดจ่ายดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ทุกครึ่งปี) หลังจากผ่านไป 1 ปี เขาตัดสินใจที่จะขาย แต่ขณะนั้น อัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6 ผู้ถือครองตราสารหนี้รายใหม่จะยังคงได้รับดอกเบี้ยจำนวน 5,000 บาทต่อปี ทั้งที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดสำหรับการลงทุนแบบเดียวกันนี้ให้ผลตอบแทนถึง 6,000 บาทต่อปี เขาจึงต้องได้รับการชดเชยสำหรับค่าเสียโอกาสในการลงทุน ฉะนั้นเจ้าของจะขายตราสารหนี้ไปในราคา 93,123 บาท ซึ่งขาดทุนเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่ตราไว้ 100,000 บาท

หากมองจากมุมของผู้ซื้อ ราคานี้ยุติธรรมอย่างแน่นอน และหากมองจากมุมของนาย ก ก็ยังถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสมเหตุสมผล เขาได้รับผลตอบแทน 5,000 บาทในปีแรก และมีโอกาสที่จะนำเงินไปลงทุนใหม่ในอัตราตลาดที่สูงกว่าเดิม ดังนั้นอาจนับได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง

นาย ข นำเงิน 100,000 บาทมาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน 10 ปี และได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 เช่นกัน (กำหนดจ่ายดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ทุกครึ่งปี) หลังจากครบ 1 ปี เขาตัดสินใจที่จะขายตราสารหนี้เช่นกัน แต่ในกรณีนี้ อัตราดอกเบี้ยในตลาดได้ลดลงเหลือร้อยละ 4 เขาจะได้รับกำไรจากขายตราสารหนี้ที่มีราคาตลาดเพิ่มสูงถึง107,496 บาท เมื่อเทียบกับมูลค่าที่ตราไว้เพียง 100,000 บาท

ผู้ที่ขายพันธบัตรรัฐบาลจะหาตลาดรองรับได้ง่าย เนื่องจากมีพันธบัตรที่พร้อมออกขายเป็นปริมาณมาก และผู้ที่มีกำลังซื้อก็มีจำนวนมากเช่นกัน ทำให้ตลาดมีสภาพคล่องสูง ตลาดของหุ้นกู้ค่อนข้างจะมีสภาพคล่องน้อยกว่า เพราะมีปริมาณออกขายน้อยกว่า และมีจำนวนผู้ซื้อขายน้อยกว่า ทั้งนี้เนื่องจากหุ้นกู้ส่วนใหญ่ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดมักเป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้นแม้จะเป็นนักลงทุนรายย่อยจะต้องลงทุนอย่างน้อยที่สุด 10 ล้านบาท

วิธีการลงทุน

ท่านสามารถแจ้งความจำนงขอซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

รายชื่อสาขาที่ให้บริการศูนย์ข้อมูลและการซื้อขาย

ติดต่อเกี่ยวกับการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจได้ที่ศูนย์ข้อมูลและการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงานใหญ่
ส่วนซื้อขายหลักทรัพย์

พรรณรังษี ประเสริฐวงษา
พรชัย ตั้งวณิชกิจเจริญ
ปัทมา แสงทักษิณ

(66) 0-2230-1070 ถึง 2

หน่วยกำหนดราคาพันธบัตร

 

สุกัญญา จิรังบุญกุล 
วิภาวี เชิดชูธรรม
ดารินทร์ ชินวรรณบุตร
ชยุดา กนกวลีวงศ์

(66) 0-2230-1215 ถึง 6
(66) 0-2231-4286 ถึง 7
(66) 0-2230-1340 ถึง 1

ถนนพัฒนาการ

จรัสศรี ชูเวทย์
นิตยา เหล่าเรืองโรจน์

(66) 0-2222-2646
(66) 0-2222-2111 ต่อ 1051

ถนนสำเพ็ง

เพ็ญศรี จิรวุฒิธานนท์
กชกร อุดมรัตนโกศล

(66) 0-2224-7117 ถึง 8
(66) 0-2222-2141 ถึง 3

บางกะปิ

อรอนงค์ บุญน้อม
รุ่งทิวา ศรีใส

(66) 0-2252-8278
(66) 0-2251-9037

ซอยอารี

วาสิตา จิรากรวรรณ
ณัฐพันธ์ จำจด

(66) 0-2619-1966
(66) 0-2271-0201
(66) 0-2619-2015

บางแค

ภัทราพรรณ หุ่นศิลป์
นิธินา ชินพงศ์

(66) 0-2413-0178 ถึง 9,
(66) 0-2413-0890
(66) 0-2413-1701 ถึง 5 ต่อ 115
(66) 0-2454-0550
(66) 0-2804-6040

สาขาต่างจังหวัด

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

เบอร์โทรศัพท์

ประตูช้างเผือก

กาวิน เลิศวิทยสกุล

(66) 0-5322-6271 ถึง 4

หาดใหญ่

วนิดา พิทยาธรรม

(66) 0-7423-5330 ถึง 9
(66) 0-7423-5363 ถึง 4

ลำปาง

พรรณพร ชำนาญกิจ

(66) 0-5422-8132 ถึง 8

ขอนแก่น

วิชิต ชาญชัยพิชิต

(66) 0-4322-5426

ชลบุรี

ธวิกรม มนต์วิเศษ

(66) 0-3827-8400 ถึง 8

นครราชสีมา

ดนัย หงษ์โต

(66) 0-2257-5512
(66) 0-4425-7344

ติดต่อเกี่ยวกับการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจได้ที่ศูนย์ข้อมูลและการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงานใหญ่
ส่วนซื้อขายหลักทรัพย์

พรรณรังษี ประเสริฐวงษา
พรชัย ตั้งวณิชกิจเจริญ
ปัทมา แสงทักษิณ

(66) 0-2230-1070 ถึง 2

หน่วยกำหนดราคาพันธบัตร

 

สุกัญญา จิรังบุญกุล 
วิภาวี เชิดชูธรรม
ดารินทร์ ชินวรรณบุตร
ชยุดา กนกวลีวงศ์

(66) 0-2230-1215 ถึง 6
(66) 0-2231-4286 ถึง 7
(66) 0-2230-1340 ถึง 1

ถนนพัฒนาการ

จรัสศรี ชูเวทย์
นิตยา เหล่าเรืองโรจน์

(66) 0-2222-2646
(66) 0-2222-2111 ต่อ 1051

ถนนสำเพ็ง

เพ็ญศรี จิรวุฒิธานนท์
กชกร อุดมรัตนโกศล

(66) 0-2224-7117 ถึง 8
(66) 0-2222-2141 ถึง 3

บางกะปิ

อรอนงค์ บุญน้อม
รุ่งทิวา ศรีใส

(66) 0-2252-8278
(66) 0-2251-9037

ซอยอารี

วาสิตา จิรากรวรรณ
ณัฐพันธ์ จำจด

(66) 0-2619-1966
(66) 0-2271-0201
(66) 0-2619-2015

บางแค

ภัทราพรรณ หุ่นศิลป์
นิธินา ชินพงศ์

(66) 0-2413-0178 ถึง 9,
(66) 0-2413-0890
(66) 0-2413-1701 ถึง 5 ต่อ 115
(66) 0-2454-0550
(66) 0-2804-6040

สาขาต่างจังหวัด

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

เบอร์โทรศัพท์

ประตูช้างเผือก

กาวิน เลิศวิทยสกุล

(66) 0-5322-6271 ถึง 4

หาดใหญ่

วนิดา พิทยาธรรม

(66) 0-7423-5330 ถึง 9
(66) 0-7423-5363 ถึง 4

ลำปาง

พรรณพร ชำนาญกิจ

(66) 0-5422-8132 ถึง 8

ขอนแก่น

วิชิต ชาญชัยพิชิต

(66) 0-4322-5426

ชลบุรี

ธวิกรม มนต์วิเศษ

(66) 0-3827-8400 ถึง 8

นครราชสีมา

ดนัย หงษ์โต

(66) 0-2257-5512
(66) 0-4425-7344


*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ก่อนการตัดสินใจลงทุน
Tips/Useful Info
ทราบหรือไม่ว่า
ราคาของตราสารหนี้ในตลาดรองจะแตกต่างจากมูลค่าที่ตราไว้ เนื่องมาจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยราคาของตราสารหนี้ที่ขายขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย ณ เวลาที่ขาย เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ราคาของตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้น และเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ราคาของตราสารหนี้จะลดลง

ศูนย์ข้อมูลและการซื้อขายของธนาคารกรุงเทพ

ค้าเงินตราต่างประเทศ
(66) 0-2231-4301-5
(66) 0-2230-1204-8

ตราสารหนี้
(66) 0-2230-1215-6
(66)-0-2231-4286-7

ตลาดเงิน
(66) 0-2230-2339
(66) 0-2230-1221

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit