หุ้นกู้

เพิ่มผลตอบแทนด้วยการลงทุนในหุ้นกู้

หากท่านต้องการผลตอบแทนที่ดีกว่าและเต็มใจที่จะรับความเสี่ยง "ในระดับหนึ่ง" หุ้นกู้เป็นทางเลือกที่ดีในการ
เพิ่มทุนของธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงเทพได้รับความไว้วางใจเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ ให้แก่นักลงทุน

ผลตอบแทนที่สูงกว่า

อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางการตลาดและฐานะการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ โดยทั่วไปแล้วหุ้นกู้จะให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลหรือเงินฝากธนาคาร ในขณะ
เดียวกันหุ้นกู้ก็มีความเสี่ยงในระดับที่สูงกว่าด้วย เนื่องจากบริษัทที่ต้องการระดมทุนเป็นผู้จ่ายคืนเงินต้น ไม่ใช่จากธนาคาร

วิธีการลงทุนในหุ้นกู้

ท่านสามารถติดต่อเพื่อซื้อหรือขายหุ้นกู้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาใกล้บ้าน และหากต้องการรับทราบข่าวสาร
เกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้อย่างสม่ำเสมอ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากกลุ่มงานตราสารหนี้
ฝ่ายจัดสรรเงิน ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ (66) 0-2230-1215-6

ผู้มีสิทธิซื้อหุ้นกู้

การโอนหุ้นกู้สามารถโอนให้ได้เฉพาะบุคคลที่จัดอยู่ในประเภทดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งประเภท
 • ธนาคารพาณิชย์
 • บริษัทเงินทุน
 • บริษัทหลักทรัพย์ ที่มีวัตถุประสงค์ในการถือครองเพื่อเป็นสินทรัพย์ของบริษัทเอง หรือใช้บริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
 • บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
 • บริษัทประกันภัย
 • นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ ซึ่งมิได้เป็นนิติบุคคลตามข้อ (9)
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
 • ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
 • กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนรวม
 • นิติบุคคล ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์รวมสำหรับงวดบัญชีล่าสุด ปรากฏในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วในปัจจุบันตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
 • นิติบุคคล ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตามข้อ (1) ถึง (14) และถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 • นักลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (1) และ (15) โดยอนุโลม
 • นักลงทุนอื่นๆ นอกเหนือจากบุคคลตามข้อ (1) ถึง (16) ซึ่งซื้อหุ้นกู้ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป (มูลค่าของหุ้นกู้จะคำนวณจากราคาที่เสนอขายเป็นเกณฑ์)

*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ก่อนการตัดสินใจลงทุน
Tips/Useful Info
ทราบหรือไม่ว่า
ราคาของตราสารหนี้ในตลาดรองจะแตกต่างจากมูลค่าที่ตราไว้ เนื่องมาจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยราคาของตราสารหนี้ที่ขายขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย ณ เวลาที่ขาย เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ราคาของตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้น และเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ราคาของตราสารหนี้จะลดลง

ศูนย์ข้อมูลและการซื้อขายของธนาคารกรุงเทพ
ค้าเงินตราต่างประเทศ
(66) 0-2231-4301-5
(66) 0-2230-1204-8

ตราสารหนี้
(66) 0-2230-1215-6
(66)-0-2231-4286-7

ตลาดเงิน
(66) 0-2230-2339
(66) 0-2230-1221
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit