ตราสารเงินกองทุน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจหลักประเภทธนาคารพาณิชย์ เสนอขายตราสารด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือตราสารเงินกองทุน ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ออกตราสารเงินกองทุนได้เมื่อผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการ
ต่อไปได้


ทั้งนี้ ตราสารเงินกองทุนของ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารเงินกองทุนที่ระดับ ‘AA+’ โดยบริษัท ฟิทซ์ เรทติ้ง จำกัด (ณ วันที่ 29 มกราคม 2561)

ตราสารเงินกองทุน อายุ 10 ปี 6 เดือน
สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อชุด และทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท
สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อชุด และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท

คาดว่าจะเปิดจองซื้อภายในเดือนมีนาคม 2561 ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร. 1333

คำเตือน

 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ความเสี่ยงจากสถานะด้อยสิทธิ ในกรณีที่ธนาคารผู้ออกล้มละลายหรือเลิกกิจการ ผู้ลงทุนจะได้รับชำระหนี้หลังจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิและเจ้าหนี้สามัญ (รวมผู้ฝากเงิน)
  • ความเสี่ยงที่ผู้ถือตราสารอาจจะได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนเดิม หรืออาจไม่ได้รับชำระคืนเลย (การตัดตราสารเป็นหนี้สูญทั้งจำนวนหรือบางส่วน) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งการตัดตราสารเป็นหนี้สูญดังกล่าวไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ของธนาคารผู้ออก โดยผู้ลงทุนไม่มีสิทธิที่จะ
   ฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้น
  • ความเสี่ยงจากการถูกไถ่ถอนตราสารคืนก่อนครบกำหนดอายุ เมื่อเข้าเงื่อนไขใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทำให้ผู้ถือ
   ตราสารอาจเสียโอกาสในการลงทุนใหม่หากดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นลดลง
 • ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th


หมายเหตุ

 • การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสารเงินกองทุน
 • บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
 • เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone