บัญชีเงินฝากประจำ

มั่นใจได้กับการออมเงินที่มีผลตอบแทน
เพิ่มพูน

เปิดบัญชีเงินฝากประจำ เพิ่มค่าเงินของท่านให้งอกเงย

สร้างผลตอบแทนจากเงินออมของท่านด้วยบัญชีฝากประจำแบบใดก็ได้ของธนาคารกรุงเทพ มั่นใจได้ในความมั่นคงและปลอดภัยโดยได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ท่านสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยเงินฝากเริ่มต้นตั้งแต่ 2,000 บาท

บัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝากมีให้เลือกตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน
คลิกที่นี่ เพื่อดูอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

บัญชีเงินฝากของท่านสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ด้วย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เจ้าของบัญชีที่เป็นบุคคลธรรมดามีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระภาษีร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยทั้งหมดที่ได้รับจากเงินฝาก โดยธนาคารกรุงเทพจะหักค่าภาษีจากบัญชีของท่านให้โดยอัตโนมัติ

ท่านจะสามารถลดหย่อนการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้  หากท่านแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแก่ธนาคารไว้

หากท่านถอนเงินฝากประจำยอดใดก่อนภายใน 3 เดือนแรกของการฝากยอดนั้น ท่านจะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ  แต่หากท่านถอนเงินหลังฝากสามเดือน แต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากสะสมทรัพย์

สะดวกสบายกับการฝากเงิน

ท่านสามารถฝากเงินผ่านหลากหลายช่องทางบริการที่สะดวกสบาย ทั้งที่สาขาธนาคารเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการบัวหลวงโฟน โทร.1333 บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง หรือบริการโอนเงินตามคำสั่ง (Standing Order Service)

หมายเหตุ: บริการฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บัวหลวงโฟน และบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ให้บริการระหว่างเวลา 06:00 - 23:00 น.
Tips/Useful Info
คุ้มครองเงินฝาก
50 ล้านบาทบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
ทุกประเภท จะได้รับความคุ้มครองภายใต้พ.ร.บ.สถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก ในวงเงิน
50 ล้านบาท จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ดูเพิ่มเติม
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือสัมมนาเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AECYour Security FirstBualuang Phone
Submit