บัญชีเงินฝากประจำ

มั่นใจได้กับการออมเงินที่มีผลตอบแทน
เพิ่มพูน

เปิดบัญชีเงินฝากประจำ เพิ่มค่าเงินของท่านให้งอกเงย

สร้างผลตอบแทนจากเงินออมของท่านด้วยบัญชีฝากประจำแบบใดก็ได้ของธนาคารกรุงเทพ มั่นใจได้ในความมั่นคงและปลอดภัยโดยได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ท่านสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยเงินฝากเริ่มต้นตั้งแต่ 2,000 บาท

บัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝากมีให้เลือกตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน
คลิกที่นี่ เพื่อดูอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

บัญชีเงินฝากของท่านสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ด้วย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เจ้าของบัญชีที่เป็นบุคคลธรรมดามีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระภาษีร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยทั้งหมดที่ได้รับจากเงินฝาก โดยธนาคารกรุงเทพจะหักค่าภาษีจากบัญชีของท่านให้โดยอัตโนมัติ

ท่านจะสามารถลดหย่อนการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้  หากท่านแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแก่ธนาคารไว้

หากท่านถอนเงินฝากประจำยอดใดก่อนภายใน 3 เดือนแรกของการฝากยอดนั้น ท่านจะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ  แต่หากท่านถอนเงินหลังฝากสามเดือน แต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากสะสมทรัพย์
Tips/Useful Info
คุ้มครองเงินฝาก
50 ล้านบาทบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกประเภท จะได้รับความคุ้มครองภายใต้พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ในวงเงิน
50 ล้านบาท จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ดูเพิ่มเติม

คุณรู้หรือไม่
ธนาคารให้ท่านฝากเงินฝากประจำหลายๆ ยอดในบัญชีเดียวกันได้ ดังนั้น ท่านจึงไม่ต้องถือสมุดคู่ฝากหลายเล่ม และเมื่อเงินฝากแต่ละยอดทยอยครบกำหนด ท่านก็จะสามารถถอนเงินในแต่ละยอดนั้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องถอนเงินทั้งหมดในคราวเดียว
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือYour Security Firstระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค และระบบการจัดเก็บภาพเช็คBualuang Phone
Submit