บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด เดิมชื่อบริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
พ.ศ. 2494 โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ ควง อภัยวงศ์ พระยาศรีวิศาลวาจา นายชิน โสภณพณิช และคหบดีผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งก็เพื่อต้องการให้ประชาชนมีหลักประกันทางการเงินที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งให้การสนับสนุนบริษัทฯ
มาโดยตลอด

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด ได้แปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ตรวจสอบได้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้บริการที่ดีแก่ประชาชนอีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริการต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.bangkoklife.com   

Tips/Useful Info
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0-2641-5599,
0-2203-0055  ต่อ 1486-89
อีเมล์: csc@bla.co.th
โทรสาร: 0-2641-5568
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือสัมมนาเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AECYour Security FirstBualuang Phone
Submit