บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี

ทุกเป้าหมายเป็นจริงได้ แค่เริ่มต้น
ออมต่อเนื่องทุกเดือน กับบัญชีเงินฝาก
สินมัธยะทรัพย์ทวี

 

หากท่านสามารถเก็บออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอทุกเดือนและต้องการผลตอบแทนที่แน่นอน เราขอแนะนำบริการบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ที่ให้ท่านได้รับดอกเบี้ยสม่ำเสมอในอัตราสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 1 ปี (ดูอัตราดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุดสำหรับบัญชีสินมัธยะทรัพย์ทวีได้ที่นี่)

ท่านสามารถเริ่มต้นเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ได้ตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 25,000 บาท จากนั้นในแต่ละเดือน เพียงแต่ฝากเงินตามจำนวนที่ท่านได้ระบุไว้ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี ท่านก็จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเป็นดอกเบี้ยทบต้น ทั้งยังไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยจำนวนนี้

 • บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ระยะเวลาการฝากมีให้เลือกตั้งแต่ 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน หรือ 60 เดือน
 • จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และมีจำนวนเงินฝากสูงสุดในบัญชี
  ไม่เกิน 600,000 บาท
 • ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย เมื่อฝากครบตามเงื่อนไข
 • ฝากได้สะดวกทั้งที่สาขาธนาคาร หรือผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการบัวหลวงโฟน โทร.1333 บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง หรือบริการโอนเงินตามคำสั่ง (Standing Order Service)


หมายเหตุ: บริการฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ผ่านเครื่อง
บัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บัวหลวงโฟน และบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ให้บริการระหว่างเวลา 06:00 - 23:00 น.

 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรมีรูปถ่ายอื่นๆที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก
 • หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

ท่านจะต้องฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร โดยนำฝากเงินประจำเดือนไม่เกินวันทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นๆ

 • การผิดนัดการฝากเกิน 2 ครั้ง ท่านจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไข
 • การผิดนัดการฝากเกิน 4 ครั้ง ถือว่าผิดสัญญา ท่านจะไม่สามารถฝากต่อได้ ต้องปิดบัญชี โดยได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
 • การถอนเงินฝากก่อนกำหนด ถือเป็นการปิดบัญชีซึ่งท่านจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

 • บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ระยะเวลาการฝากมีให้เลือกตั้งแต่ 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน หรือ 60 เดือน
 • จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และมีจำนวนเงินฝากสูงสุดในบัญชี
  ไม่เกิน 600,000 บาท
 • ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย เมื่อฝากครบตามเงื่อนไข
 • ฝากได้สะดวกทั้งที่สาขาธนาคาร หรือผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการบัวหลวงโฟน โทร.1333 บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง หรือบริการโอนเงินตามคำสั่ง (Standing Order Service)


หมายเหตุ: บริการฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ผ่านเครื่อง
บัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บัวหลวงโฟน และบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ให้บริการระหว่างเวลา 06:00 - 23:00 น.

 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรมีรูปถ่ายอื่นๆที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก
 • หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
ท่านจะต้องฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร โดยนำฝากเงินประจำเดือนไม่เกินวันทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นๆ
 • การผิดนัดการฝากเกิน 2 ครั้ง ท่านจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไข
 • การผิดนัดการฝากเกิน 4 ครั้ง ถือว่าผิดสัญญา ท่านจะไม่สามารถฝากต่อได้ ต้องปิดบัญชี โดยได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
 • การถอนเงินฝากก่อนกำหนด ถือเป็นการปิดบัญชีซึ่งท่านจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
Tips/Useful Info
คุ้มครองเงินฝาก
50 ล้านบาทบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
ทุกประเภท จะได้รับความคุ้มครองภายใต้พ.ร.บ.สถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก ในวงเงิน
50 ล้านบาท จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ดูเพิ่มเติม
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือสัมมนาเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AECYour Security FirstBualuang Phone
Submit