กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 24/18

เสนอขายวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2561

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ธนาคารกรุงเทพนำเสนอกองทุนใหม่ กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 24/18 อายุโครงการประมาณ 6เดือน กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหรือรัฐวิสาหกิจ และหรือสถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน และหรือเงินฝากต่างประเทศ เพื่อสภาพคล่องและเพื่อการลงทุน กองทุนสามารถลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  ทั้งนี้ การลงทุนในต่างประเทศจะไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedged) อีกทั้ง ตราสารหนี้ที่กองทุนเลือกลงทุน จะเป็นตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับตั้งแต่ Investment Grade ทั้งนี้ กองทุนนี้จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพียงครั้งเดียวเมื่อกองทุนครบอายุโครงการ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุน โดยการรับเงินคืนมี 3 วีธีดังนี้
 1. ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนโดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยฯ
 2. ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนเป็นเช็คสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยฯ
 3. นำเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี หรือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ
   

อายุโครงการ:

ประมาณ 6 เดือน

มูลค่าโครงการ:

7,000 ล้านบาท และเสนอขายได้อีกไม่เกินร้อยละ 15

มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ:

10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการขาย:

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:

ไม่มี

นโยบายจ่ายเงินปันผล:

ไม่จ่ายเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

ไม่เกิน 0.535% ต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบียน

บริษัทจัดการ:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน:

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


คำเตือน

 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน
 • หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้
 • ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333 หรือ 
บลจ.บัวหลวง โทร. (66) 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th 

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone