กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 33/17

เสนอขายวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2560

ธนาคารกรุงเทพนำเสนอกองทุนใหม่ กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 33/17 อายุโครงการประมาณ 5 - 7 เดือน กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหรือรัฐวิสาหกิจ และหรือสถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน และหรือเงินฝากต่างประเทศ เพื่อสภาพคล่องและเพื่อการลงทุน กองทุนสามารถลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  ทั้งนี้ การลงทุนในต่างประเทศจะไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedged) อีกทั้ง ตราสารหนี้ที่กองทุนเลือกลงทุน จะเป็นตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับตั้งแต่ Investment Grade ทั้งนี้ กองทุนนี้จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพียงครั้งเดียวเมื่อกองทุนครบอายุโครงการ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุน โดยการรับเงินคืนมี 3 วีธีดังนี้
 1. ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนโดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยฯ
 2. ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนเป็นเช็คสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยฯ
 3. นำเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี หรือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ
   

อายุโครงการ:

ประมาณ 5 - 7 เดือน

มูลค่าโครงการ:

7,000 ล้านบาท และเสนอขายได้อีกไม่เกิน 1,050 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ:

10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการขาย:

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:

ไม่มี

นโยบายจ่ายเงินปันผล:

ไม่จ่ายเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

ไม่เกิน 0.535% ต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบียน

บริษัทจัดการ:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน:

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


หมายเหตุ
 • กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 33/17 เปิดจองซื้อครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2560
  เท่านั้น
 • กองทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน

คำเตือน

 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน

ขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือ www.bangkokbank.com หรือ www.bblam.co.th
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone