โปรโมชั่นพิเศษตลอดปี 2560 กับกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF

ลงทุนง่ายๆ หลากหลายช่องทาง พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

 

รับฟรี ชุดกระเป๋าจัดระเบียบ “Travel Pouches Set” มูลค่า 240 บาท 1 ชุดต่อท่าน เมื่อลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว (LTF) ระหว่างวันที่ 4 ม.ค - 29 ธ.ค. 60 ผ่าน

 • บริการหักบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging) หรือ
 • บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ/หรือบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง
                      
  ครบ 5 ครั้งขึ้นไปในแต่ละช่องทางบริการ และมียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป ในแต่ละช่องทางบริการ

หลากหลายทางเลือกจากกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิดบัวหลวง

ระดับความเสี่ยง*

                 ตลาดเงิน -  มันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ               2
                ตราสารหนี้ -  ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ               4
                    ผสม -  หุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ
-  เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
              5
                    หุ้น -  ปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ
-  สิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
-  ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
-  โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
-  Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
หุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ
หุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ
 
-  หุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ
-  ปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
-  หุ้นระยะยาว 75/25
-  หุ้นระยะยาว
              6
          หมวดอุตสาหกรรม -  โกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ               7
                 ทองคำ -  โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ               8

*ระดับความเสี่ยงจัดทำขึ้นตาม Risk Spectrum ของกองทุน ซึ่งแบ่งประเภทตามตราสารที่ลงทุน โดยพิจารณาจากความเสี่ยงด้าน Credit Risk เพียงอย่างเดียว (โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนนั้นๆ)

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

 • ผู้ลงทุนสามารถรวมยอดลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF เข้าด้วยกันได้ โดยผู้ลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิรับของสมนาคุณ 1 ชุดเท่านั้น (1 ชุด มี 6 ชิ้น)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารกรุงเทพในฐานะผู้สนับสนุนการขายฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตและจัดส่งของสมนาคุณ
 • บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ/หรือบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ถือเป็นช่องทางบริการเดียวกัน
 • เงื่อนไขส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้ลงทุนสามารถรวมยอดลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF เข้าด้วยกันได้ โดยผู้ลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิรับของสมนาคุณ 1 ชุดเท่านั้น (1 ชุด มี 6 ชิ้น)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารกรุงเทพในฐานะผู้สนับสนุนการขายฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตและจัดส่งของสมนาคุณ
 • บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ/หรือบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ถือเป็นช่องทางบริการเดียวกัน
 • เงื่อนไขส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


หมายเหตุ

 • กรณีผู้ลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF ด้วยบัตรเครดิต ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับคะแนนสะสม หรือ Cash Back จากการใช้บัตรเครดิต
 • บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ สามารถใช้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF ได้ไม่เกิน 500,000 บาท/ประเภทกองทุน/ปี/ราย โดยเจ้าของบัตรและชื่อบัญชีกองทุนต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 • รับชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ


คำเตือน

 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/LTF ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของ
  ผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่า
  เงินลงทุนเริ่มแรกได้
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone