กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ

โอกาสลงทุนที่มาพร้อมกับการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหม่


ทำไมประเทศอินเดียจึงน่าสนใจลงทุน

 • มีประชากรที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานจำนวนมาก
  อินเดียมีโครงสร้างประชากรที่อายุเฉลี่ยเพียง 27 ปี คนกลุ่มนี้จะเติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตที่สำคัญ (ปัจจัยการผลิต ได้แก่ ที่ดิน
  แรงงาน ทุน ผู้ประกอบการ) ทำให้บริษัทจดทะเบียนในอินเดียมีโอกาสได้รับประโยชน์อย่างมากจากคนกลุ่มนี้ที่เติบโตมาพร้อมกับความต้องการอุปโภคบริโภค
 • อินเดียเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจว่าจะเติบโต เพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันที่ 6.7-7.0% เป็น 7.0-7.5% ในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2017-2022)
 • อินเดียมีแผนการปฏิรูปโครงสร้างที่ส่งผลบวกต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว ได้แก่
  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Project)
  • การปฏิรูปภาษีสินค้าและบริการ (GST Tax Reform)
  • แผนปฏิรูปอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Reform)
  • แผนการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ (FDI)

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)
ประเภทกองทุน - กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
ลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Kotak Funds - India Midcap Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class J Acc เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลสรุปของ Kotak Funds - India Midcap Fund (กองทุนหลัก)
เป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาในระยะยาว โดยลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นและตราสารอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับหุ้นขนาดกลาง (Mid Cap) ของบริษัทที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย กองทุนนี้จัดตั้งและจัดการโดย FundRock Management Company S.A. ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของ UCITS และจดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก ภายใต้การกำกับดูแลของ CSSF ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO โดยมอบหมายให้มี Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. (KMAMS) เป็นผู้บริหารการลงทุน ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS)

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน(Benchmark) Nifty Free Float Midcap 100 Index (ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ลักษณะสำคัญของกองทุนหลัก (Master Fund)
ชื่อกองทุน Kotak Funds - India Midcap Fund
วันที่จัดตั้งกองทุน 25 พฤษภาคม 2553
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายการลงทุน มุ่งหาผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาในระยะยาว โดยลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นและตราสารอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับหุ้นขนาดกลาง (Mid Cap) ของบริษัทที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย

ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (EPM) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ดัชนีชี้วัด Nifty Free Float Midcap 100 Index
ผู้จัดการกองทุน FundRock Management Company S.A.
ผู้บริหารการลงทุน Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. (KMAMS)
จำนวนเงินทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ
ครั้งแรกและครั้งต่อไป
มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการจองซื้อครั้งแรก 500 บาท ครั้งต่อไป 500 บาท
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
วันทำการแรกที่สามารถซื้อขาย วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม*
(ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป)

*เนื่องจากเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามวันทำการซื้อขายของกองทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือดูตารางแสดงวันทำการซื้อขายได้ที่  www.bblam.co.th ในส่วนบริการนักลงทุน
ช่องทางในการซื้อขาย
 • สาขาธนาคารกรุงเทพ เวลา 8.30-15.30 น.
 • บริการหักบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนแบบถัวเฉลี่ย
  (Dollar Cost Averaging: DCA)
 • ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง เวลา 8.30-16.00 น.
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สับเปลี่ยนได้ภายในกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง เท่านั้น
การจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน(1) (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของ NAV(2)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.0428 ต่อปีของ NAV(2)
(รวมค่าธรรมเนียมรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปีของ NAV(2)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 1.2412 ต่อปีของ NAV
เพดานค่าธรรมเนียมที่
ประมาณการได้(3)
ไม่เกินร้อยละ 2.4075 ต่อปีของ NAV
หมายเหตุ:
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาระของกองทุนรวม
(2) การคำนวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
    ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(3) ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโฆษณา (แต่ไม่รวมค่า
    โฆษณาในการเสนอขายครั้งแรก) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถประมาณการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจัดทำ
    เอกสารต่างๆ ของกองทุน เช่น หนังสือชี้ชวน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงค่าจัดส่งเอกสาร
    ดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วจะไม่เกินร้อยละ 2.4075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการอาจ
    เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะไม่เกินกว่าอัตรา
    ขั้นสูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในโครงการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการขาย ในระยะแรกจะไม่เรียกเก็บ
โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิหากจะเรียกเก็บจะไม่เกินอัตรา ร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน ไม่เกินอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ขั้นต่ำ 50 บาท) โดยหักออกจากมูลค่ารับซื้อคืนที่ต้องจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนติดต่อกันมากกว่า
1 ปี บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในจำนวนเงิน 50 บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น
ในระยะแรกยังไม่เปิดให้บริการ ทั้งนี้ หากเปิดให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี้

กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง ในอัตราไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราใดได้โดยอยู่ในดุลยพินิจของตัวแทนสนับสนุนซึ่งเป็นผู้เรียกเก็บ
กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง ในอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

อนึ่ง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ตัวแทนจะเป็นผู้เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง เพื่อไม่ให้ผิดเงื่อนไขการลงทุนของประกาศกรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง
ผู้เกี่ยวข้องการจัดการกองทุน
1. บริษัทจัดการ
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์
3. นายทะเบียนฯ
4. ผู้สอบบัญชี

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)
ประเภทกองทุน - กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
ลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Kotak Funds - India Midcap Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class J Acc เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลสรุปของ Kotak Funds - India Midcap Fund (กองทุนหลัก)
เป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาในระยะยาว โดยลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นและตราสารอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับหุ้นขนาดกลาง (Mid Cap) ของบริษัทที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย กองทุนนี้จัดตั้งและจัดการโดย FundRock Management Company S.A. ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของ UCITS และจดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก ภายใต้การกำกับดูแลของ CSSF ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO โดยมอบหมายให้มี Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. (KMAMS) เป็นผู้บริหารการลงทุน ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS)

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน(Benchmark) Nifty Free Float Midcap 100 Index (ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ลักษณะสำคัญของกองทุนหลัก (Master Fund)
ชื่อกองทุน Kotak Funds - India Midcap Fund
วันที่จัดตั้งกองทุน 25 พฤษภาคม 2553
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายการลงทุน มุ่งหาผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาในระยะยาว โดยลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นและตราสารอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับหุ้นขนาดกลาง (Mid Cap) ของบริษัทที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย

ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (EPM) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ดัชนีชี้วัด Nifty Free Float Midcap 100 Index
ผู้จัดการกองทุน FundRock Management Company S.A.
ผู้บริหารการลงทุน Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. (KMAMS)
จำนวนเงินทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ
ครั้งแรกและครั้งต่อไป
มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการจองซื้อครั้งแรก 500 บาท ครั้งต่อไป 500 บาท
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
วันทำการแรกที่สามารถซื้อขาย วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม*
(ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป)

*เนื่องจากเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามวันทำการซื้อขายของกองทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือดูตารางแสดงวันทำการซื้อขายได้ที่  www.bblam.co.th ในส่วนบริการนักลงทุน
ช่องทางในการซื้อขาย
 • สาขาธนาคารกรุงเทพ เวลา 8.30-15.30 น.
 • บริการหักบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนแบบถัวเฉลี่ย
  (Dollar Cost Averaging: DCA)
 • ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง เวลา 8.30-16.00 น.
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สับเปลี่ยนได้ภายในกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง เท่านั้น
การจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน(1) (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของ NAV(2)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.0428 ต่อปีของ NAV(2)
(รวมค่าธรรมเนียมรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปีของ NAV(2)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 1.2412 ต่อปีของ NAV
เพดานค่าธรรมเนียมที่
ประมาณการได้(3)
ไม่เกินร้อยละ 2.4075 ต่อปีของ NAV
หมายเหตุ:
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาระของกองทุนรวม
(2) การคำนวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
    ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(3) ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโฆษณา (แต่ไม่รวมค่า
    โฆษณาในการเสนอขายครั้งแรก) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถประมาณการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจัดทำ
    เอกสารต่างๆ ของกองทุน เช่น หนังสือชี้ชวน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงค่าจัดส่งเอกสาร
    ดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วจะไม่เกินร้อยละ 2.4075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการอาจ
    เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะไม่เกินกว่าอัตรา
    ขั้นสูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในโครงการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการขาย ในระยะแรกจะไม่เรียกเก็บ
โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิหากจะเรียกเก็บจะไม่เกินอัตรา ร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน ไม่เกินอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ขั้นต่ำ 50 บาท) โดยหักออกจากมูลค่ารับซื้อคืนที่ต้องจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนติดต่อกันมากกว่า
1 ปี บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในจำนวนเงิน 50 บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น
ในระยะแรกยังไม่เปิดให้บริการ ทั้งนี้ หากเปิดให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี้

กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง ในอัตราไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราใดได้โดยอยู่ในดุลยพินิจของตัวแทนสนับสนุนซึ่งเป็นผู้เรียกเก็บ
กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง ในอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

อนึ่ง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ตัวแทนจะเป็นผู้เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง เพื่อไม่ให้ผิดเงื่อนไขการลงทุนของประกาศกรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง
ผู้เกี่ยวข้องการจัดการกองทุน
1. บริษัทจัดการ
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์
3. นายทะเบียนฯ
4. ผู้สอบบัญชี

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท พีวี ออดิท จำกัด


คำเตือน

 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของ
  ผู้จัดการกองทุนดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่า
  เงินลงทุนเริ่มแรกได้
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone