กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund:FIF) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว (Master Fund) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund*)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมในหน่วยลงทุนของ Wellington’s Global Health Care Equity Portfolio Class A: WGH ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารโดย Wellington Management Portfolio (Dublin) Plc. Global Health Care Equity Portfolio โดยกองทุน WGH ที่กองทุน BCARE ไปลงทุนนั้น จะลงทุนในหุ้นของ Health Care Sector ทั่วโลก โดยเน้น 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ ยาและเภสัชกรรม ไบโอเทค อุปกรณ์การแพทย์ และบริการทางสุขภาพ และจะกระจายการลงทุนใน 3 ภูมิภาค คือ ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย

ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นในต่างประเทศ

อนึ่ง กองทุนสามารถทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Contract) เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

*Feeder Fund หมายถึง กองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศเป็นหลักเพียง
กองทุนเดียว

ทั้งนี้ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) มีความเสี่ยงเบื้องต้น ดังนี้

 • ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุน WGH ซึ่งลงทุนในตราสารทุน
 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน - กองทุน BCARE ลงทุนเป็นเงิน US Dollar จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ราคา NAV ที่ บลจ. บัวหลวง ประกาศทุกวันนั้นจะผ่านการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนให้เป็นเงินบาทแล้ว

ความเสี่ยงกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE)

ทั้งนี้ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) มีความเสี่ยงเบื้องต้น ดังนี้

 • ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุน WGH ซึ่งลงทุนในตราสารทุน
 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน - กองทุน BCARE ลงทุนเป็นเงิน US Dollar จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ราคา NAV ที่ บลจ. บัวหลวง ประกาศทุกวันนั้นจะผ่านการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนให้เป็นเงินบาทแล้ว

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) เหมาะกับใคร

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) เหมาะกับผู้ลงทุน ดังนี้

 • ที่ต้องการกระจายความเสี่ยง และแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนไปในต่างประเทศ
 • คาดหวังผลตอบแทนที่สูงในระยะยาวจากการเติบโตของอุตสาหรรม Health Care ทั่วโลก
 • สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นได้
 • ที่เข้าใจความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

ความแตกต่างที่สำคัญของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) กับกองทุนเปิดทั่วไป

เนื่องจากกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์ (BCARE) เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขาย โดยในกรณีที่ขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) เหมาะกับผู้ลงทุน ดังนี้

 • ที่ต้องการกระจายความเสี่ยง และแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนไปในต่างประเทศ
 • คาดหวังผลตอบแทนที่สูงในระยะยาวจากการเติบโตของอุตสาหรรม Health Care ทั่วโลก
 • สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นได้
 • ที่เข้าใจความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์ (BCARE) เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขาย โดยในกรณีที่ขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าจดทะเบียน:

1,700 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ:

ครั้งแรก 500 บาท ครั้งต่อไป 500 บาท

ค่าธรรมเนียมขาย:

ขณะนี้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียมกรับซื้อคืน:

1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ขั้นต่ำ 50 บาท)

นโยบายจ่ายเงินปันผล:

ไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

1.00% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน/ปี

บริษัทจัดการ:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน:

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อมูลต่างๆ ของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ได้ที่นี่ (ข้อมูลนี้จัดทำเป็นภาษาไทยเท่านั้น

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูลกองทุนรายเดือน (Monthly Fund Update)
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รายงานประจำปี
ตารางแสดงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ปี 2559

บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

ท่านสามารถซื้อ ขายกองทุน BCARE ได้ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.

เริ่มลงทุนในกองทุนรวมแบบออนไลน์ได้ง่ายๆ โดยการเพิ่มบัญชีกองทุนรวมเข้าสู่บริการบัวหลวง
ไอแบงก์กิ้ง จาก 2 วิธี ดังนี้

 1. เพิ่มบัญชีกองทุนรวมแบบออนไลน์ (ทุกวัน ระหว่างเวลา 7.00 - 22.00 น.) เพียงไปที่ “เมนูลัด” เลือก “เพิ่มบัญชีและบัตรเครดิตตนเอง” เลือกประเภทบัญชี “บัญชีกองทุนรวม” จากนั้นกรอกข้อมูลตามหน้าจอ เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถตรวจสอบหน่วยลงทุนคงเหลือของทุกกองทุนที่อยู่ภายใต้
  เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน และทำธุรกรรมได้ทันที

 2. ติดต่อธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ที่ท่านสะดวก* โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง พร้อมยื่นเอกสารประกอบ โดยท่านจะสามารถใช้บริการกองทุนรวมผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้ภายใน 3-5 วันทำการนับจากวันที่ติดต่อสาขา


ดูรายละเอียดการใช้บริการกองทุนรวมผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ที่นี่

  Log on เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง เพื่อทำธุรกรรมด้านการ
ลงทุนในกองทุนรวม

สำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง สามารถสมัครใช้บริการได้ที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงเทพสาขาที่ท่านสะดวก หรือสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีการสมัครใช้บริการ

บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

วันนี้ท่านสามารถลงทุนในกองทุนรวมได้ง่ายๆ สะดวกสบายยิ่งขึ้น ผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง
 • ซื้อ-ขายกองทุนเปิดทั่วไป และ RMF/LTF
 • เช็คมูลค่าเงินลงทุน
 • เช็คจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ


ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้ที่ App Store, Google Play Store หรือ Windows Store

มูลค่าจดทะเบียน:

1,700 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ:

ครั้งแรก 500 บาท ครั้งต่อไป 500 บาท

ค่าธรรมเนียมขาย:

ขณะนี้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียมกรับซื้อคืน:

1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ขั้นต่ำ 50 บาท)

นโยบายจ่ายเงินปันผล:

ไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

1.00% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน/ปี

บริษัทจัดการ:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน:

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อมูลต่างๆ ของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ได้ที่นี่ (ข้อมูลนี้จัดทำเป็นภาษาไทยเท่านั้น

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูลกองทุนรายเดือน (Monthly Fund Update)
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รายงานประจำปี
ตารางแสดงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ปี 2559

บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

ท่านสามารถซื้อ ขายกองทุน BCARE ได้ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.

เริ่มลงทุนในกองทุนรวมแบบออนไลน์ได้ง่ายๆ โดยการเพิ่มบัญชีกองทุนรวมเข้าสู่บริการบัวหลวง
ไอแบงก์กิ้ง จาก 2 วิธี ดังนี้

 1. เพิ่มบัญชีกองทุนรวมแบบออนไลน์ (ทุกวัน ระหว่างเวลา 7.00 - 22.00 น.) เพียงไปที่ “เมนูลัด” เลือก “เพิ่มบัญชีและบัตรเครดิตตนเอง” เลือกประเภทบัญชี “บัญชีกองทุนรวม” จากนั้นกรอกข้อมูลตามหน้าจอ เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถตรวจสอบหน่วยลงทุนคงเหลือของทุกกองทุนที่อยู่ภายใต้
  เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน และทำธุรกรรมได้ทันที

 2. ติดต่อธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ที่ท่านสะดวก* โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง พร้อมยื่นเอกสารประกอบ โดยท่านจะสามารถใช้บริการกองทุนรวมผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้ภายใน 3-5 วันทำการนับจากวันที่ติดต่อสาขา


ดูรายละเอียดการใช้บริการกองทุนรวมผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ที่นี่

  Log on เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง เพื่อทำธุรกรรมด้านการ
ลงทุนในกองทุนรวม

สำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง สามารถสมัครใช้บริการได้ที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงเทพสาขาที่ท่านสะดวก หรือสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีการสมัครใช้บริการ

บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

วันนี้ท่านสามารถลงทุนในกองทุนรวมได้ง่ายๆ สะดวกสบายยิ่งขึ้น ผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง
 • ซื้อ-ขายกองทุนเปิดทั่วไป และ RMF/LTF
 • เช็คมูลค่าเงินลงทุน
 • เช็คจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ


ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้ที่ App Store, Google Play Store หรือ Windows Store


คำเตือน

 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตรา แลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit