กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund:FIF) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว (Master Fund) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund*)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมในหน่วยลงทุนของ Wellington’s Global Health Care Equity Portfolio Class A: WGH ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารโดย Wellington Management Portfolio (Dublin) Plc. Global Health Care Equity Portfolio โดยกองทุน WGH ที่กองทุน BCARE ไปลงทุนนั้น จะลงทุนในหุ้นของ Health Care Sector ทั่วโลก โดยเน้น 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ ยาและเภสัชกรรม ไบโอเทค อุปกรณ์การแพทย์ และบริการทางสุขภาพ และจะกระจายการลงทุนใน 3 ภูมิภาค คือ ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย

ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นในต่างประเทศ

อนึ่ง กองทุนสามารถทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Contract) เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

*Feeder Fund หมายถึง กองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศเป็นหลักเพียง
กองทุนเดียว

ทั้งนี้ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) มีความเสี่ยงเบื้องต้น ดังนี้

 • ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุน WGH ซึ่งลงทุนในตราสารทุน
 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน - กองทุน BCARE ลงทุนเป็นเงิน US Dollar จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ราคา NAV ที่ บลจ. บัวหลวง ประกาศทุกวันนั้นจะผ่านการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนให้เป็นเงินบาทแล้ว

ความเสี่ยงกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE)

ทั้งนี้ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) มีความเสี่ยงเบื้องต้น ดังนี้

 • ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุน WGH ซึ่งลงทุนในตราสารทุน
 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน - กองทุน BCARE ลงทุนเป็นเงิน US Dollar จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ราคา NAV ที่ บลจ. บัวหลวง ประกาศทุกวันนั้นจะผ่านการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนให้เป็นเงินบาทแล้ว

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) เหมาะกับใคร

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) เหมาะกับผู้ลงทุน ดังนี้

 • ที่ต้องการกระจายความเสี่ยง และแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนไปในต่างประเทศ
 • คาดหวังผลตอบแทนที่สูงในระยะยาวจากการเติบโตของอุตสาหรรม Health Care ทั่วโลก
 • สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นได้
 • ที่เข้าใจความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

ความแตกต่างที่สำคัญของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) กับกองทุนเปิดทั่วไป

เนื่องจากกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์ (BCARE) เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขาย โดยในกรณีที่ขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) เหมาะกับผู้ลงทุน ดังนี้

 • ที่ต้องการกระจายความเสี่ยง และแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนไปในต่างประเทศ
 • คาดหวังผลตอบแทนที่สูงในระยะยาวจากการเติบโตของอุตสาหรรม Health Care ทั่วโลก
 • สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นได้
 • ที่เข้าใจความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์ (BCARE) เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขาย โดยในกรณีที่ขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าจดทะเบียน:

1,700 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ:

ครั้งแรก 1,000 บาท ครั้งต่อไป 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมขาย:

ขณะนี้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียมกรับซื้อคืน:

1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ขั้นต่ำ 50 บาท)

นโยบายจ่ายเงินปันผล:

ไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

1.00% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน/ปี

บริษัทจัดการ:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน:

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อมูลต่างๆ ของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ได้ที่นี่ (ข้อมูลนี้จัดทำเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ตารางแสดงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูลกองทุนรายเดือน (Fund Fact Sheet)
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รายงานประจำปี

สะดวก รวดเร็ว สำหรับการทำธุรกรรมด้านการลงทุนในกองทุนรวมผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ท่านสามารถซื้อ ขายกองทุน BCARE ได้ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.

สำหรับผู้ใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง เพียงติดต่อธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ที่ท่านสะดวก เพื่อ
ลงทะเบียนเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ที่มีเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขึ้นต้นด้วย 888 หรือ 889
 • สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

 

ทั้งนี้ ท่านจะสามารถใช้บริการกองทุนรวมผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้ภายใน 3-5 วันทำการนับจากวันที่ท่านติดต่อที่สาขา

ดูรายละเอียดการใช้บริการกองทุนรวมผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ที่นี่

  Log on เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง เพื่อทำธุรกรรมด้านการ
ลงทุนในกองทุนรวม

สำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง สามารถสมัครใช้บริการได้ที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารกรุงเทพสาขาที่ท่านสะดวก หรือสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีการสมัครใช้บริการ

ช่องทางการลงทุนอื่นๆ

หลากหลายช่องทางการลงทุนสำหรับการทำธุรกรรมด้านการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวม ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน คำสั่งสับเปลี่ยน หรือสอบถามยอดหน่วย
ลงทุนคงเหลือ

 • สาขาธนาคารกรุงเทพ
 • เครื่องเอทีเอ็ม
 • บัวหลวงโฟน โทร.1333

มูลค่าจดทะเบียน:

1,700 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ:

ครั้งแรก 1,000 บาท ครั้งต่อไป 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมขาย:

ขณะนี้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียมกรับซื้อคืน:

1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ขั้นต่ำ 50 บาท)

นโยบายจ่ายเงินปันผล:

ไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

1.00% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน/ปี

บริษัทจัดการ:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน:

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อมูลต่างๆ ของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ได้ที่นี่ (ข้อมูลนี้จัดทำเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ตารางแสดงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูลกองทุนรายเดือน (Fund Fact Sheet)
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รายงานประจำปี
สะดวก รวดเร็ว สำหรับการทำธุรกรรมด้านการลงทุนในกองทุนรวมผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ท่านสามารถซื้อ ขายกองทุน BCARE ได้ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.

สำหรับผู้ใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง เพียงติดต่อธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ที่ท่านสะดวก เพื่อ
ลงทะเบียนเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ที่มีเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขึ้นต้นด้วย 888 หรือ 889
 • สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

 

ทั้งนี้ ท่านจะสามารถใช้บริการกองทุนรวมผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้ภายใน 3-5 วันทำการนับจากวันที่ท่านติดต่อที่สาขา

ดูรายละเอียดการใช้บริการกองทุนรวมผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ที่นี่

  Log on เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง เพื่อทำธุรกรรมด้านการ
ลงทุนในกองทุนรวม

สำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง สามารถสมัครใช้บริการได้ที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารกรุงเทพสาขาที่ท่านสะดวก หรือสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีการสมัครใช้บริการ

ช่องทางการลงทุนอื่นๆ

หลากหลายช่องทางการลงทุนสำหรับการทำธุรกรรมด้านการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวม ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน คำสั่งสับเปลี่ยน หรือสอบถามยอดหน่วย
ลงทุนคงเหลือ

 • สาขาธนาคารกรุงเทพ
 • เครื่องเอทีเอ็ม
 • บัวหลวงโฟน โทร.1333

หมายเหตุ:
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน
  (ไม่คุ้มครองเงินต้น) ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ และผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือสัมมนาเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AECYour Security FirstBualuang Phone
Submit