กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

เป็นกองทุนเปิดตราสารทุน เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนมีนโยบายการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นที่มีคุณสมบัติดังกล่าวในรอบปีบัญชีระหว่างร้อยละ 65 - 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ลงทุนได้

อนึ่ง กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในทุกปีที่ลงทุนหากลงทุนตามเงื่อนไข ผู้ลงทุนจะใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้จนถึงปีภาษี 2559

มูลค่าจดทะเบียน

5,000 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ :

ครั้งแรก 5,000 บาท ครั้งต่อไป 500 บาท 

ค่าธรรมเนียมการขาย :

ขณะนี้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :

  • ถือครองน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 1.0% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ขั้นต่ำ 50 บาท)
  • ถือครองมากกว่า 1 ปี ค่าธรรมเนียม 50 บาท ต่อรายการ

นโยบายจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อ เพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมการจัดการ :

1.5% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

บริษัทจัดการ :

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน :

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อมูลต่างๆ ของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 ได้ที่นี่ (ข้อมูลนี้จัดทำเป็นภาษาไทยเท่านั้น)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูลกองทุนรายเดือน (Fund Fact Sheet)
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รายงานประจำปี

สะดวก รวดเร็ว สำหรับการทำธุรกรรมด้านการลงทุนในกองทุนรวมผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
ที่อำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน คำสั่งสับเปลี่ยน หรือสอบถามยอด
หน่วยลงทุนคงเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง เพียงติดต่อธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ที่ท่านสะดวก เพื่อ
ลงทะเบียนเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
  • สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ที่มีเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขึ้นต้นด้วย 888 หรือ 889
  • สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

 

ทั้งนี้ ท่านจะสามารถใช้บริการกองทุนรวมผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้ภายใน 3-5 วันทำการนับจากวันที่ท่านติดต่อที่สาขา

ดูรายละเอียดการใช้บริการกองทุนรวมผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ที่นี่

  Log on เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง เพื่อทำธุรกรรมด้านการ
ลงทุนในกองทุนรวม

สำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง สามารถสมัครใช้บริการได้ที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารกรุงเทพสาขาที่ท่านสะดวก หรือสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีการสมัครใช้บริการ

มูลค่าจดทะเบียน

5,000 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ :

ครั้งแรก 5,000 บาท ครั้งต่อไป 500 บาท 

ค่าธรรมเนียมการขาย :

ขณะนี้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :

  • ถือครองน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 1.0% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ขั้นต่ำ 50 บาท)
  • ถือครองมากกว่า 1 ปี ค่าธรรมเนียม 50 บาท ต่อรายการ

นโยบายจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อ เพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมการจัดการ :

1.5% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

บริษัทจัดการ :

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน :

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อมูลต่างๆ ของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 ได้ที่นี่ (ข้อมูลนี้จัดทำเป็นภาษาไทยเท่านั้น)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูลกองทุนรายเดือน (Fund Fact Sheet)
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รายงานประจำปี
สะดวก รวดเร็ว สำหรับการทำธุรกรรมด้านการลงทุนในกองทุนรวมผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
ที่อำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน คำสั่งสับเปลี่ยน หรือสอบถามยอด
หน่วยลงทุนคงเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง เพียงติดต่อธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ที่ท่านสะดวก เพื่อ
ลงทะเบียนเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
  • สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ที่มีเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขึ้นต้นด้วย 888 หรือ 889
  • สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

 

ทั้งนี้ ท่านจะสามารถใช้บริการกองทุนรวมผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้ภายใน 3-5 วันทำการนับจากวันที่ท่านติดต่อที่สาขา

ดูรายละเอียดการใช้บริการกองทุนรวมผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ที่นี่

  Log on เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง เพื่อทำธุรกรรมด้านการ
ลงทุนในกองทุนรวม

สำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง สามารถสมัครใช้บริการได้ที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารกรุงเทพสาขาที่ท่านสะดวก หรือสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีการสมัครใช้บริการ


หมายเหตุ: การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อ
ไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น) ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และคู่มือภาษีของ RMF/LTF ก่อนการตัดสินใจลงทุน
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือสัมมนาเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AECYour Security FirstBualuang Phone
Submit