กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาวเป็นกองทุนที่นำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนหนึ่งไปลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง และมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องคงเงินลงทุนไว้กับกองทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี (เศษของปีนับเป็นหนึ่งปี) โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เงื่อนไขการลงทุน

  • ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และไม่เกิน 500,000 บาท
  • เงินที่ลงทุนแต่ละก้อนต้องอยู่ในกองทุนไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน (เศษของปีนับเป็นหนึ่งปี) ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนเฉพาะปีที่ต้องการได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี โดยไม่จำเป็นต้องซื้อทุกปี
  • ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เมื่อลงทุนตามเงื่อนไขที่สรรพากรกำหนด ท่านสามารถนำยอดเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปหัก
ลดหย่อนเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 เป็นกองทุนเปิดตราสารทุนที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนมีนโยบายการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง และมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นสัดส่วนระหว่างร้อยละ
65-75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในรอบปีบัญชี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และเงินฝาก

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนเปิดตราสารทุนที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการลงทุนระยะยาว กองทุนมีนโยบายลงทุนร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง และมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด


หมายเหตุ

  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และคู่มือภาษี RMF/LTF ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตรา
    แลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

วางแผนการเงิน
เพื่อประหยัดภาษี

 


Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit