กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ประชาชนออมเงินอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยผู้ลงทุนจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในรูปสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนด

รายละเอียดเงื่อนไข
 • ลงทุนขั้นต่ำร้อยละ 3 ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี หรือ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนเงินใดจะต่ำกว่า
 • ลงทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน และเบี้ยประกันแบบบำนาญ 
 • ซื้อหน่วยลงทุนสม่ำเสมอทุกปี โดยสามารถระงับการซื้อได้ไม่เกิน 1 ปีติดต่อกัน ยกเว้นในปีนั้นหรือหลายปีติดต่อกันไม่มีเงินได้
 • ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้เมื่อ
  ผู้ลงทุนมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นเงินที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2551 สามารถขายคืนได้เมื่อลงทุนต่อเนื่องครบ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (นับแบบวันชนวัน) (กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกฎกระทรวง และประกาศกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง)

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เมื่อลงทุนตามเงื่อนไขที่สรรพากรกำหนด ท่านสามารถนำยอดเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปหัก
ลดหย่อนเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี

กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐ
ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความมั่นคง และหรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากเท่านั้น

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์อื่น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยว่าร้อยละ 75 และตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้-กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และเงินฝาก อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทซึ่งทำธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดเอ็ม เอ ไอ ที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจทางธุรกิจ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในหุ้นปันผลของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดเอ็ม เอ ไอ ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นลงทุนในกลุ่ม
หลักทรัพย์หุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง หรือมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ หรือมีอัตราผลตอบแทนจาก
เงินปันผลสูงและต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Management Portfolios (Luxembourg) - Global Opportunities Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class S (Accum-USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc. Global Health Care Equity Portfolio (WGHCEPA) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ได้แก่ กองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Gold ETF)

หมายเหตุ

 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน
  (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และคู่มือภาษี RMF/LTF ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตรา
  แลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

วางแผนการเงิน
เพื่อประหยัดภาษี

 

วางแผนการเงิน
เพื่อชีวิตวัยเกษียณ

 


Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit