กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ประชาชนออมเงินอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยผู้ลงทุนจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในรูปสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนด

รายละเอียดเงื่อนไข
  • ลงทุนขั้นต่ำร้อยละ 3 ของเงินได้ต่อปี หรือ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนเงินใดจะต่ำกว่า
  • ลงทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ต่อปี และไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน และเบี้ยประกันแบบบำนาญ 
  • ซื้อหน่วยลงทุนสม่ำเสมอทุกปี โดยสามารถระงับการซื้อได้ไม่เกิน 1 ปีติดต่อกัน ยกเว้นในปีนั้นหรือหลายปีติดต่อกันไม่มีเงินได้
  • ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้เมื่อ
    ผู้ลงทุนมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นเงินที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2551 สามารถขายคืนได้เมื่อลงทุนต่อเนื่องครบ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (นับแบบวันชนวัน) (กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกฎกระทรวง และประกาศกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง)

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ท่านสามารถนำยอดเงินลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไปหักลดหย่อนเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี

กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ
นโยบายของกองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความมั่นคง และหรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นการลงทุนในตราสารหนี้และหรือ
เงินฝากเท่านั้น

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ
นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์อื่นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้-กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และเงินฝาก อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
นโยบายของกองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดเอ็ม เอ ไอ ที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจทางธุรกิจ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
นโยบายของกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในหุ้นปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยเน้นลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์หุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง หรือมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ หรือมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ
นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ
นโยบายของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ได้แก่ กองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Gold ETF)

หมายเหตุ: การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อ
ไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น) ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการ
ดำเนินงาน และคู่มือภาษีของ RMF/LTF ก่อนการตัดสินใจลงทุน
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือAEC ConnectMoney TutorYour Security FirstBualuang Phone
Submit