บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ด้วยบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารกรุงเทพ การบริหารการเงินของท่านก็กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ท่านสามารถใช้บัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารกรุงเทพจัดการเรื่องเงินได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องพกพาเงินสดเป็นจำนวนมาก บัญชีเงินฝากกระแสรายวันไม่มีดอกเบี้ย แต่ท่านจะได้รับความสะดวกสบายสูงสุดในการบริหารค่าใช้จ่ายด้วยบริการเช็คที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์จากธนาคารกรุงเทพ


บันทึกการทำธุรกรรม

ท่านจะได้รับใบแสดงรายการบัญชีทุกงวด 6 เดือน เพื่อให้ท่านทราบความเคลื่อนไหวและตรวจสอบรายการหักบัญชีเพื่อชำระเงินตามเช็ค ท่านสามารถเลือกรับใบแสดงรายการในรอบระยะเวลาสั้นลงเป็น ทุกเดือน ทุกสัปดาห์ หรือแม้กระทั่งทุกวัน โดยแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่เมื่อเปิดบัญชีหรือแจ้งภายหลังก็ได้ และท่านจะขอรับใบแสดงรายการบัญชีที่สาขาหรือจะให้ธนาคารจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านระบุก็ได้


สมุดเช็คกับบัญชีกระแสรายวัน

ท่านสามารถเปิดบัญชีกระแสรายวันด้วยเงินฝากเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป เมื่อเปิดบัญชีแล้ว ท่านสามารถซื้อสมุดเช็คส่วนตัวของท่านขนาดเล่มละ 20 ฉบับ เมื่อท่านต้องการสมุดเช็คเพิ่ม ท่านขอซื้อเช็คเล่มใหม่ได้โดยฉีกแบบฟอร์มภายในสมุดเช็คที่ท่านมีอยู่ ยื่นได้ที่สาขาเจ้าของบัญชีกระแสรายวันเท่านั้น ธนาคารจะดำเนินการจัดทำสมุดเช็คเล่มใหม่ให้ท่าน


การเปิดบัญชี

ท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันได้ง่ายๆ ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ที่ท่านสะดวก

เงินฝากเริ่มต้น ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลไทย

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรมีรูปถ่ายอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก


บุคคลต่างชาติ

1. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

  • หนังสือเดินทาง (Passport)
  • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)


2. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

  • หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
  • ทะเบียนบ้าน
 
Tips/Useful Info
คุ้มครองเงินฝาก
15 ล้านบาทบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
ทุกประเภทจะได้รับความ
คุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากใน
วงเงิน 15 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการ
คุ้มครองเงินฝาก

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone