เอกสารประกอบการเปิดบัญชี


บุคคลไทย

 • บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ


บุคคลชาวต่างชาติ

 1. ชาวต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร
  • ใบประจำตัวคนต่างด้าว/ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

 2. ชาวต่างประเทศที่มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย
  • หนังสือเดินทาง (Passport)
  • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 3. ชาวต่างประเทศที่ไม่มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Work Permit)
  • หนังสือเดินทาง (Passport) ร่วมกับเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

   3.1 หนังสือรับรอง ที่ออกโดย

   - สถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ
   - หน่วยงานต่างประเทศ เช่น หนังสือรับรองการรับเงินบำนาญจากหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศ
   - ธนาคารของผู้ขอเปิดบัญชีในต่างประเทศส่งผ่าน SWIFT
   - บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า ข้าราชการ ผู้บริหารบริษัทเอกชน
   - สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้
   - บริษัทที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น หนังสือรับรองการทำงานของลูกค้าจากบริษัท กรณีลูกค้าอยู่ใน
     ระหว่างยื่นขออนุญาตทำงานและยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือ

   3.2 เอกสารอื่นๆ ที่มีชื่อของลูกค้า เช่น เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ สัญญาจะซื้อ
   จะขายห้องชุด เป็นต้น
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone